TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTININ GÖREVLERİ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BAŞBAKANLIK ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

Bu Yönetmelik, 2 Aralık 1990 tarihli ve 20713 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetmelik, Başbakanlığa bağlı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın taşra teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektedir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci, 3046 sayılı Kanunun 17 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,

Başkan: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını,

Bölge Müdürlüğü: Özel Çevre Koruma Kurumu Bölge Müdürlüğünü,

Şube Müdürlüğü: Özel Çevre Koruma Kurumu Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

TAŞRA TEŞKİLATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT

 

Bölge Müdürlüğü

Madde 4 - Bölge Müdürlüğü, Valinin takip ve kontrolünde Bölge Müdürünün yönetiminde olmak üzere şube müdürlüklerinden meydana gelir.

Bölge Müdürlüğünün Görevleri

Madde 5 - Bölge Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bölgesinde Başkanlığın göev alanına giren faaliyetleri murakabe, takip ve koordine etmek, plan ve projeleri uygulama ve araştırma hizmetlerini yürütmek, hizmetlerin Valilik kanalıyla yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Bölgenin etüd, plan, proje, uygulama ve araştırma programlarını Başkanlığa teklif etmek,

c) Bölgesi dahilindeki sarfları takip ve murakabe etmek,

d) Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, mahalli idare ile kamu ve diğer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

e) Bölgesine bağlı şubelerin yatırım ve hizmet programlarına göre araç, gereç, teçhizat ve her türlü malzeme ve imkanların dağıtımını sağlamak, hizmetlerin envanterini yapmak,

f) Bölgede plan kararlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla, belediye sınırlarında ve mücavir alanlarında belediyeler, bu alanlar dışında il bayındırlık ve iskan müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması ve gerekli işlemlerin yapılmasında işbirliği ve koordinasyonu temin etmek,

g) İmar planlarına ve mevzuata aykırı her türlü yapının, 3194 sayılı İmar Kanunundaki esaslar dahilinde durdurulması ve yıktırılmasının ilgili kuruluşlara bildirilmesini temin etmek,

h) Bölgede izinsiz ve ruhsatsız olarak madencilik faaliyetlerinde bulunan taş ve kum ocağı işletenler ve ruhsatlı da olsa çevreye zarar veren işletmeler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılması için ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

i) 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kurum Başkanlığına verdiği görevlerin mahallinde yürütülmesi ile ilgili olarak merkeze bilgi vermek,

j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Madde 6 - Şube müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Şubesi kapsamına giren faaliyetleri murakabe, takip, koordine etmek,

b) Şubenin etüd, plan, proje, uygulama ve araştırma hizmetleri ile ilgili programı teklifleri hazırlayarak, bölge müdürlüğüne sunmak,

c) Hizmetleri ile ilgili olarak mülki idare amirleri, mahalli idare ile kamu ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Bölge müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler

Madde 7 - Bölge müdürlüklerinde idari ve mali işlerde görevlendirilecek personelin görevleri şunlardır:

a) Bölge müdürlüğünün ihtiyacı olan gerekli araç, gereç ve malzemeyi temin etmek,

b) Mevcut binalar ile araçların bakım ve onarımları ile ihtiyacı duyulan bina ve araçların kiralama ve satınalma işlemlerini yürütmek,

c) Bölgede ve şubelerde görevli personelin özlük işlerini yürütmek,

d) Bölge müdürlüğü ile şube müdürlüklerinin her türlü tahakkuk ve fon harcama işlemlerini yürütmek,

e) İş ve işçi ilişkilerini yürütmek,

f) Bölge müdürlüğü ve şube müdürlüklerinin nakit ihtiyaç ve alım tablosunu hazırlamak ve nakit ihtiyaçlarını sağlamak,

g) Bütçe ile ilgili tahakkuk işlerinin yapılmasını, ödenek taleplerinde bulunulmasını ve yapılan sarfların başkanlığa intikallerini sağlamak ve ayniyat işlemlerini yürütmek,

h) Bölge müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 8 - Başkanlık taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri, mevzuata, plan, program ve projelere uygun olarak düzen-lemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludurlar.

Şube müdürlüklerine bağlı personel şube müdürü, bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürüne; bölge müdürlüğüne bağlı personel ile şube müdürleri ise bölge müdür yardımcısı ile bölge müdürüne karşı sorumludur.

Bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri bu Yönetmelikte gösterilen esaslar dahilinde valiye ve başkana karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esas ve Usulleri

Program ve Projeler

Madde 9 - Taşra teşkilatının çalışmaları ve uygulamaları, mecburi haller dışında hizmet ve görevlerin zaman ve kaynak israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan, önceden hazırlanmış ve yetkili mercilerce onaylanmış program ve projelere dayalı olacaktır.

Program ve projeler kalkınma planları ve yıllık programlar ile Hükümetin genel politikası çerçevesinde hazırlanır.

Program ve projelerin tetkik ve tasdiki yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılır.

Bakanlıkça önceden tesbit edilen ilkeler çerçevesinde ve valilik görüşlerini de almak suretiyle hazırlanan bölge seviyesindeki program ve projeler onaylanmak üzere süresi içinde Bölge Müdürlüğünce Başkanlığa gönderilir.

Başkanlıkça onaylanan program ve projeler Valiliğe ve Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

Program ve proje değişiklikleri program ve projelerin tetkik ve tasdikindeki esas ve usullerine göre yapılır.

Bölge ve il seviyesindeki mahalli imkanlarla gerçekleştirilebilecek plan, program ve projeler de hazırlanabilir. Bu projeler Bakanlıkça onaylandıktan sonra uygulanır.

Çalışma Esasları ve Yazışmalar

Madde 10 - Taşra teşkilatının çalışma esas ve usullerine dair diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak yetki devri ve iş bölümü talimatı ile düzenlenir.

Yazışmalar, Bakanlıkça verilecek yetki devri esasları dahilinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük, Yürütme

 Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başkanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

Okunma Sayısı: 116