TMMOB Maden Mühendisleri Odası

BASIN AÇIKLAMASI

Diyarbakır İl Özel İdaresince 31.05.2011 tarihinde verilmiş olan bir Maden Mühendisinin sözleşmeli olarak alım İlanı, gerekçe gösterilmeksizin iptal edilmiştir. İptal edilmiş olan ilan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"in, "İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi" başlıklı 5 inci bölümüne aykırıdır.

Diyarbakır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan sınav duyurusu ile 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, maden mühendisi alımı yapılacağı ilan edilmiştir.

Adaylarda Aranacak Koşullar

 1-Türk Vatandaşı olmak.

 2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 3-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile; devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 4-5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak.

 5-Askerlik hizmetini yapmış olmak.

 6-Akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak

 7-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

 8-KPSSP3 2010 sınavına girmiş ve bu sınavdan 50 ve üzeri puan almış olmak.

 9-Müracaat edilecek unvana ait Üniversitelerin ilgili bölümünün lisans mezunu olmak.

 olarak belirlenmiştir.

Başvurular sonrasında İl Özel İdaresi tarafından Yarışma Sınavının sözlü olarak yapılacağı açıklanmıştır. Sınav kurulu üyelerinin sözlü sınavda, adayın KPSS puan durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığının göz önünde bulundurulacağı ve bu kıstaslara göre not verileceği belirtilmiştir.

Duyuru "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" e aykırıdır. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik‘in "İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi" başlıklı 5 inci bölümünün "Seçme" başlıklı 27/C maddesi uyarınca, İl Özel İdareleri personel alımında, başvuran adayları KPSS sınavı başarı puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı, sınava çağırmak zorundadır.

Ancak 26.06.2011 tarihinde yapılacağı belirtilen sınav duyurusunda bu kurala uyulmamıştır. Duyuruda KPSS‘den 50 puan almış olmak başvuru için yeterli sayılmıştır. Oysa Yönetmelik gereği KPSS sınavı başarı puanlarına göre başvuran adayların, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sıralanması, bu adaylar içerisinden en yüksek puan almış ilk 3 adayın sözlü sınava çağrılması gerekmektedir. İlanda bu kurala aykırı davranılmıştır.

Biz TMMOB Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi olarak ilgili mevzuata uygun olarak personel alımının yapılmasını talep etmekteyiz. Aksi takdirde yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu ve ilgililere duyururuz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Diyarbakır Şubesi

Okunma Sayısı: 2845