TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30 Haziran 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27980

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on işgünü görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Gerekli çalışmaların yapılmasını müteakip Bakanlıkça nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun üç işgününde komisyon üyesi sayısı kadar çoğaltılması istenir. Çoğaltılan nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu beş işgünü içerisinde Bakanlığa sunulur."

"(2) Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmaları ve halkın görüşlerini dikkate alarak beş işgünü içinde proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararı verir, bu kararı proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir. Valilik, alınan kararın içeriğini, karara esas gerekçeleri ile şartlarını ve halkın görüş ve önerilerinin Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporuna yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurur."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Proje sahibi veya yetkili temsilcisi "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Proje sahibi veya yetkili temsilcisi,"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede yapılacak Yönetmeliğe tabii değişiklikleri Valiliğe iletmekle yükümlüdür."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(a) "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur."Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"MADDE 21 - (1) Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütname ve imza sirkülerini bir dilekçe ekinde Bakanlığa/Valiliğe bildirir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Entegre projeler ve arama faaliyetleri"

"(2) Arama faaliyetleri için bu Yönetmeliğin Ek-VI‘sında yer alan "Arama Faaliyeti Eleme Kontrol Formu" ile müracaatta bulunulur.

"(3) Proje sahibi, arama projeleri için, çevresel etkilerin araştırılması amacıyla, bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin Ek-VI‘sında yer alan formu 2 nüsha halinde Bakanlığa sunar. Bakanlık sunulan formu inceleyip değerlendirerek faaliyetin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hususunda karar verir. Gerek görüldüğü takdirde, "Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri" başlıklı Ek-IV‘te yer alan formata göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler Listesi başlıklı Ek-I‘inin 7 nci maddesi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesi, 16 ncı maddesi, 19 uncu maddesi, 28 inci maddesi, 34 üncü maddesi ile 39 uncu maddesi, 40 ıncı maddesi ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke bu Yönetmeliğin Ek-1‘indeki maddeler eklenmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin Seçme ve Eleme Kriterlerine Tabi Projeler Listesi başlıklı Ek-II‘sinin;

a) 1 inci maddesi, 4 üncü maddesi, 5 inci maddesi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi, 14 üncü maddesi, 15 inci maddesi, 17 nci maddesi, 19 uncu maddesi, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, 23 üncü maddesi, 24 üncü maddesi, 25 inci maddesi, 26 ncı maddesi, 27 nci maddesi, 28 inci maddesi, 29 uncu maddesi, 30 uncu maddesi, 31 inci maddesi, 32 nci maddesi, 33 üncü maddesi, 34 üncü maddesi, 35 inci maddesi, 36 ncı maddesi 37 nci maddesi, 38 inci maddesi, 39 uncu maddesi, 40 ıncı maddesi, 41 inci maddesi, 42 nci maddesi, 43 üncü maddesi, 44 üncü maddesi, 45 inci maddesi, 46 ncı maddesi, 47 nci maddesi, 48 inci maddesi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2‘deki şekilde değiştirilmiş,

b) 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere aynı eke bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2‘deki maddeler eklenmiş,

c) Mevcut 23 üncü maddeden önce gelen "Tarım, orman, su kültür ve gıda" başlığının yeri 27 nci maddeden önce gelecek şekilde, mevcut 27 nci maddeden önce gelen "Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları" başlığının yeri 31 inci maddeden önce gelecek şekilde, mevcut 28 inci maddeden önce gelen "Enerji, turizm, konut" başlığının yeri 32 nci maddeden önce gelecek şekilde, mevcut 42 nci maddeden önce gelen "Madencilik" başlığının yeri 49 uncu maddeden önce gelecek şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğe bu Yönetmeliğin Ek-3‘ünde yer alan ekteki Ek-VI eklenmiştir.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Ek-1

"7 - Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri

a) Organik kimyasalların üretimi,

b) İnorganik kimyasalların üretimi,

c) Yıllık 20.000 ton ve üzeri fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin üretimi."

"9 - Şehirlerarası yollar, geçişler ve havaalanları:

a) Şehirlerarası demiryolu hatları,

b) Pist uzunluğu 2.100 m ve üzeri olan havaalanları,

c) Otoyollar ve devlet yolları,

ç) Şehirlerarası dört ve üzeri şeritli yolların yapımı, iki ya da daha az trafik şeridi bulunan şehirlerarası mevcut yolların dört ya da daha fazla şeritli olacak şekilde yenilenmesi ya da genişletilmesi, yeniden yapılan ya da genişletilen bölümün sürekli uzunluğunun 10 km ya da daha uzun olacak şekilde uzatılması."

"10 - Su yolları, limanlar ve tersaneler:

a) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi suyollarının yapımı ve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar,

b) 1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç),

c) Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım veya onarımı amaçlı tersaneler ile 24 m ve üzerinde yat imalatı yapan tesisler,

ç) Gemi Söküm Yerleri,

d) Yat Limanları."

"11 - Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıklar:

a) Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri) ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler,

b) Yakma kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan tıbbi atıklar için projelendirilen yakma tesisleri,

c) Günlük 1 ton ve üzeri depolama kapasitesine sahip olan tıbbi atık düzenli depolama tesisleri,

ç) Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton ve üzeri olan atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler."

"12 - Günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri atıkların yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma vb. termal bertaraf işlemleri), belediye atıkları hariç olmak üzere alanı 10 hektardan büyük ve/veya hedef yılı da dahil günlük 100 ton ve üzeri olan atıkların ara işleme tabi tutulması ve düzenli depolanması için kurulacak tesisler."

"16 - Kurulu gücü 25 MWm ve üzeri olan nehir tipi santraller."

"19 - Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri (5000 adet ve üzeri büyükbaş, 10.000 adet ve üzeri küçükbaş kapasiteli)."

"28 - Madencilik projeleri;

Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın,

a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,

b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma,

c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,

ç) Atık barajları ve/veya atık havuzları,

d) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (3213 sayılı Maden Kanunu 1. (a) ve 2. (a) grup madenler ile hafriyat malzemeleri - 400 000 ton/yıl)."

"34 - Ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) (2.000 ton/yıl ve üzeri). "

"39 - Motorlu taşıtların üretimi [Kara taşıtları (otomobil, otobüs v.b.), Tarım makinaları (traktör, biçerdöver v.b.), İş makinaları (dozer, ekskavatör v.b.), Savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç v.b.)] (1000 adet/yıl ve üzeri)."

"40 - Demiryolu taşıtları üretiminin yapıldığı tesisler (1000 adet/yıl ve üzeri)."

"45 - Toplu halde projelendirilen konutlar (2000 konut ve üzeri)."

"46 - Kurulu gücü 75 MWe ve üzeri rüzgar enerji santralleri."

"47 - Jeotermal kaynağın çıkartılması ve jeotermal enerji kullanan tesisler (Isı kapasitesi 25 MWe ve üzeri)."

"48 - Güneş enerjisine dayalı kurulu gücü 75 MWe üzerinde olan santraller."

"49 - 3.000.000 m3 ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri."

Ek-2

"1 - a) Kimyasalların üretimi, petrolden yağlama maddesi üretimi veya ara ürünlerin işlenmesi için projelendirilen tesisler (proses kaynaklı atığı ve yan ürünü olmayan sadece karışım yapan tesisler bu kapsamın dışındadır.),

b) Atık yağ geri kazanımı için projelendirilen tesisler (Yıllık işleme kapasitesi 2000 ton‘dan az olanlar),

c) Yakma kapasitesi 200-1000 kg/gün arasında olan tıbbi atık yakma tesisleri, günlük 1 tondan az olan depolama kapasitesine sahip tıbbi atık düzenli depolama tesisleri ve tıbbi atıkların fiziksel ve kimyasal olarak ara işleme tabi tutulması amacıyla kurulan tesisler,

ç) Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanılması."

"4 - a) Belediye atıkları dahil olmak üzere atıkların kompost ve diğer tekniklerle ara işleme tabi tutulması, düzenli depolanması ve bertaraf edilmesi için kurulan tesisleri,

b) Belediye atıklarının düzenli depolama tesislerine ilişkin kapasite artışları ve genişlemelere bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

"5 - Sabun ve deterjan üretimi yapan tesisler."

"9 - Kaplama tesisleri:

a) Elektrolitik veya kimyasal proseslerle metal veya plastiklerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler (vakum altında kaplama hariç) veya metallere yüzey temizleme işlemi (mekanik işlem hariç) yapılan tesisler (toplam havuz hacmi 5 m³ve üzeri),

b) Sırlama veya emayeleme yapılan tesisler,

c) Lastik kaplama tesisleri."

"10 - Tekstil Tesisleri

a) Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı (atık su oluşturmayan tesisler hariç) işlemi yapan iplik, kumaş veya halı fabrikaları,

b) Yün veya tiftiğin ovalanması, yağının alınması veya ağartmasının yapıldığı endüstriyel tip tesisler,

c) Denim (Kot) veya konfeksiyon ürünleri yıkama tesisleri."

"14 - Ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç)."

"15 - Motorlu taşıtların üretimi [Kara taşıtları (otomobil, otobüs v.b.), Tarım makinaları (traktör, biçerdöver v.b.), İş makineleri (dozer, ekskavatör v.b.), Savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç v.b.)]."

"17 - Beyaz eşyaların boyanarak üretiminin yapıldığı tesisler."

"19 - Üretim kapasitesi 100 m³/saat ve üzeri olan hazır beton tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler."

"20 - Tuğla veya kiremit üretimi yapan tesisler. (Hammadde kapasitesi 1.000 ton/yıl ve üzeri)."

"21 - Seramik veya porselen üretimi yapan tesisler. (Hammadde kapasitesi 1.000 ton/yıl ve üzeri)."

"23 - Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların ara depolanması."

"24 - Anfo Üretimi."

"25 - Tuz işleme tesisleri."

"26 - Yıllık 1000 ton ve üzeri fosfor, azot ve potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin üretimi."

"27 - Bitkisel ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:

a) Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde eden tesisler,

b) Nişasta üretimi yapan tesisler,

c) Fermantasyon ile alkollü içki üreten tesisler veya malt tesisleri,

ç) Sigara fabrikaları."

"28 - Hayvansal ürünlerin üretimi ile ilgili projeler:

a) Hayvansal yağların üretimini yapan tesisler,

b) Su ürünleri işleme tesisleri,

c) Süt işleme tesisleri (5 ton/gün - 50 ton/gün kapasiteli),

ç) Kültür balıkçılığı projeleri (30 - 1.000 ton/yıl),

d) Balık kuluçkahaneleri (40 milyon adet/yıl ve üzeri yavru üretimi),

e) Büyükbaş (50 adet/gün ve üzeri) ve/veya Küçükbaş (300 adet/gün ve üzeri) hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler,

f) Kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler (10.000 adet/gün ve üzeri),

g) Rendering tesisleri."

"29 - Arazi kullanım vasfını değiştirmeyi amaçlayan projeler:

a) Kullanım amacı değiştirilmeksizin tarım arazilerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler (500 hektar ve üzeri),

b) İşlenmemiş veya yarı işlenmiş alanların, tarım ve orman amacı ile kullanımını amaçlayan projeler (500 hektar ve üzeri),

c) Orman alanlarının başka amaçla kullanıma dönüştürülmesi projeleri (500 hektar ve üzeri),

ç) Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (1000 hektar ve üzeri)."

"30 - Hayvan Yetiştirme Tesisleri:

a) Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri (500-5000 adet büyükbaş, 1000-10000 adet küçükbaş kapasiteli),

b) Tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 20.000 ile 60.000 adet arası tavuk, 30.000 ile 85.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlılar),

c) Kürk Hayvanı Yetiştiriciliği yapılan tesisler (5000 adet/yıl ve üzeri),

ç) Domuz besi çiftlikleri (30 kg ve üzeri, 1.000 - 3.000 baş arası),

d) Dişi domuz üretim çiftlikleri (300 - 900 baş arası)."

"31 - Altyapı tesisleri:

a) Kıta içi suyollarının yapımı (EK-I‘de yer almayanlar),

b) Limanlar, iskeleler, rıhtımlar (EK-I‘de yer almayanlar),

c) Balıkçı barınakları, römorkör barınakları,

ç) Denizden 10.000 m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri,

d) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının değişimine neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set v.b. (bunların bakımı onarımı hariç),

e) Demiryolu hatları (EK-I‘de yer almayanlar),

f) Demiryolu taşımacılığında kullanılan aktarma amaçlı tesisler, demiryolu terminallerinin yapımı,

g) Tramvaylar, yükseltilmiş ve yeraltından geçen demiryolu hatları, yolcu taşıma için kullanılan benzer hatlar (metrolar, hafif raylı taşıma sistemleri ve benzeri.),

h) Havaalanları (Ek-I‘de yer almayanlar),

ı) İl yolları (köy yolları hariç),

i) Belediye mücavir alanı dışındaki yolların şerit sayısına bakılmaksızın güzergahtan ayrılan kısımların toplam güzergahın yarısı ve üzerinde değişen yollar,

j) 300.000 m3 ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri,

k) Çekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize indirme hizmetleri sunan tesisler),

l) Tekne veya 24 m uzunluğa kadar yat imalatı yapan tesisler

m) 1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri,

n) Su depolama tesisleri (göl hacmi 5 milyon m3 ve üzeri baraj ve göletler),

o) Derin deniz deşarjı projeleri.

p) Demiryolu taşıtları üretiminin yapıldığı tesisler,"

"32 - Kurulu gücü 0-25 MWm arasında olan nehir tipi santraller."

"33 - 10 MWe ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri."

"34 - Jeotermal kaynak kullanarak enerji üreten ve kurulu gücü 5 MWe ve üzerindeki tesisler"

"35 - Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (20 MWt - 300 MWt arası)."

"36 - Güneş enerjisine dayalı kurulu gücü 10 MWe ve üzeri santraller."

"37 - Akarsu yatakları ile ilgili projeler;

a) Akarsu havzaları arasında su aktarma projeleri (EK-I‘de yer almayanlar),

b) Akarsu yataklarının düzenlenmesi (kuru dereler ve mevsimsel akış gösteren dereler hariç),"

"38 - 154 kV üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri (5 Km ve üzeri)."

"39 - Toplu halde projelendirilen konutlar (200 konut ve üzeri)."

"40 - Turizm konaklama tesisleri (100 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm kompleksleri, ve benzeri.)."

"41 - Eğitim kampüsleri."

"42 - 50.000 m2 ve üzeri daimi kamp ve karavan alanları."

"43 - Temalı parklar (halkın eğlenmek amacı ile para ödeyerek girdiği, geniş alanlara kurulu parklar)."

"44 - Kayak alanları ve mekanik tesisler."

"45 - Arabalar ve motosikletler için kalıcı yarış ve test sahaları."

"46 - Spor kompleksleri ve hipodromlar."

"47 - Golf tesisleri."

"48 - Alışveriş merkezleri (10.000 m2 ve üzeri kapalı inşaat alanı)."

"49 - Madencilik projeleri:

Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın;

a) Madenlerin çıkarılması (Ek-I‘de yer almayanlar),

b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,

c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkartılması ve depolanması,

ç) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,

d) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (Ek-1‘de yer almayanlar)

e) Cevher hazırlama tesisleri,

f) Cevher zenginleştirme tesisleri (Ek-1‘de yer almayanlar)."

"50 - Tuzun çıkarılması."

"51 - Kömür işleme tesisleri,

a) Havagazı ve kok fabrikaları,

b) Kömür briketleme tesisleri."

"52 - Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri (perakende satış birimleri hariç)."

"53 - Kireç fabrikaları ve/veya alçı fabrikaları."

"54 - EK-I‘de yer alan projeler kapsamında bulunmakla birlikte, yeni bir metot veya ürün denemek ve geliştirmek amacı ile hazırlanan ve iki yıldan uzun süreli olmayan projeler."

Ek-3

"EK-VI

ARAMA FAALİYETİ ELEME-KONTROL FORMU

Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numarası:

Projenin adı:

Proje için seçilen yerin adı, mevkii:

Ruhsat numarası :

Formu hazırlayan çalışma grubunun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:

 

Dikkate alınacak sorular

 

 

1- Proje ve yakın çevresinde EK V Listesinde belirtilen Yörelere ilişkin bilgi

 

2- Arama yapılacak alanın koordinatları

 

3-Yapılacak arama faaliyetinin türü(yarma, sondaj, Jeofizik vb)

 

4- Proje sahasına en yakın yerleşim yeri ve projenin yapıldığı mevcut arazi kullanım durumu

 

5- Çalışan personel sayısı ve ekipman

 

6- Yapılan faaliyetten kaynaklanan etkiler ve alınacak önlemler

 

7- Projede kullanılacak maddeler ve miktarları

 

8- Atık üretimi ve bertaraf yöntemi

 

9- Doğa geri kazanım/rehabiltasyon planı

 

 

 

 

* Dilekçe ekinde (1/25 000 ölçekli topografik harita) Taahhütname ve İmza sirküleri yer alacaktır.

Not: Bu form (Çevre Mühendisi ve Yerbilimci (Maden, Jeoloji, Jeofizik Mühendisi) tarafından hazırlanır."

 

Okunma Sayısı: 137