TMMOB Maden Mühendisleri Odası

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 30.5.1980, No: 8/996

Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.9.1337, No: 151

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 30.6.1980, No: 17033

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 19, S. 1515

Kapsam

Madde 1 - (Değişik: 31.5.1985 - 85/9530 K.) 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca Ereğli Kömür Havzası’nda çalışan işçilere, ekonomik ve sosyal yardım sağlamak amacı ile kurulması öngörülen Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı tüzel kişiliği haiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olup, yönetim, işleyiş ve denetimi bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Tanımlar

Madde 2 - (Değişik: 31.5.1985 - 85/9530 K.) Bu Yönetmelikte geçen:

Bakanlık - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı,

Sandık - Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı’nı,

Kurum - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nü, TEK Çatalağzı İşletmesi Müdürlüğü’nü, ifade eder.

Kuruluş

Madde 3 - (Değişik:22/11/1993 - 93/5047 K.) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, merkez kuruluşu ile şubelerden oluşur. Sandığın müracaatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayı ile gerekli hallerde yeni şubeler açılabilir, açılmış olanlar birleştirilebilir veya kapatılabilir.

Sandığın Üyeleri

Madde 4 - a) Zorunlu Üyeler:

Kurum işyerlerinde çalışan bütün işçiler sandığın zorunlu üyesidir.

b) İsteğe Bağlı Üyeler:

aa) İşçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle kurumlarından ayrılanlar ile ilgili Kanunları gereğince Kamu Kuruluşları Yönetim Kurullarında vazife alanlar,

bb) Kurum işyerlerinde en az 5 yıl çalıştıktan sonra kurumlarınca istekleri dışında sürekli olarak başka bölgelerde görevlendirilenler,

cc) Sandıkta görevli personel İsteğe bağlı üye olabilirler. İsteğe bağlı üyelerin aidatları, İş Kanunu’na göre tespit edilen asgari ücretten az olmamak üzere aldıkları aylık ücretlerinden Kurum hissesi de dahil olmak üzere kendileri tarafından ödenir.

Şubelerin Yönetimi

Madde 5 - Şubeler, Sandık Seçim Yönetmeliği’ne göre yapılacak seçimler sonucunda üç yıl için seçilen üç işçi temsilcisi ile Kurumlarca görevlendirilecek üç işveren temsilciden oluşan Şube Yönetim Kurulunca idare edilir.

Yönetim Kurulları ilk birleşimlerinde kendi aralarından bir üyeyi Başkan, bir üyeyi Başkan Yardımcısı, bir üyeyi de muhasip üye olarak seçer. Yine bu birleşimlerde Sandık Yönetim Kuruluna katılacak bir işçi ile bir işveren temsilcisi seçilir.

Şube Yönetim Kurulu, işçiler ve Kurum tarafından intikal ettirilen konuları inceleyerek karara bağlamak üzere haftada iki defa toplanır. Şube Yönetim Kurulunda çözümlenemeyen konular Sandık Yönetim Kurulu’na intikal ettirilir.

Sandık Yönetim Kurulu

Madde 6 - Sandık Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Birliğin en yüksek yönetim ve karar yetkisini, sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu her şubeden üç yıl için seçilen bir işçi ile bir işveren üyeden oluşur. Sandık Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır.

Sandık Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 7 - a) Seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda Yürütme Kurulu üyelerini seçmek,

b) Sandık mevzuatına ait teklif ve değişiklikleri karara bağlayarak Bakanlığın onayına sunmak,

c) Başkanlıkça hazırlanıp, Yürütme Kurulu’nca kabul edilen Bütçe ve Kadro Cetvelini görüşüp Bakanlığın onayına sunmak.

d) Sandığa ait menkul ve gayrimenkul kıymetlerin işletilmesine ve değerlendirilmesine ait kararlar vermek, gayrimenkul alım ve satımlarını kararlaştırıp Bakanlığın onayını almak,

e) Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili kararlar almak ve onaylamak,

f) Sandık personeline ait atama tekliflerini karara bağlamak, Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır. Gerekli görüldüğünde, Başkanın çağrısı veya Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3 ünün yahut Yürütme Kurulunun isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yürütme Kurulu

Madde 8 - Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu adına sandık hizmetlerini yürütmekle görevli olup, yapılan işlerden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Sandık Yönetim Kurulu Üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç işçi ve iki işveren üyeden oluşur. Sandık Başkanı aynı zamanda Yürütme Kurulu’na da Başkanlık eder. Yürütme Kurulu normal olarak haftada bir, gerekli görüldüğünde Sandık Başkanının veya üç üyenin isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulu

Madde 9 - Denetleme Kurulu, Şubelerin yönetim kurulu üyelerinden oluşan Sandık Genel Kurulu’nun, Sandık Yönetim ve Yürütme Kurulları’nda görevli olmayan üyeleri arasından, biri Başkan olmak üzere üç yıl için seçilecek iki işveren ve bir işçi üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, Sandığın bütün işlem ve hesaplarını, ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk bakımından üçer aylık dönemler halinde inceler ve denetler. Düzenlenen denetleme raporlarının bir örneği Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Sandık Başkanına, bir örneği de Bakanlığa gönderilir.

Organlarda Toplantı ve Karar Sayısı

Madde 10 - Organlarda toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Sandık Başkanı

Madde 11 - Başkan, Sandığın bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altında bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.

İdare ve Yargı mercilerinde, üçüncü kişilere karşı Sandığı temsil eder. Başkan, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca atanır,

Başkan olabilmek için,

 • Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel niteliklere sahip olmak,
 • Yüksek öğrenim görmüş olmak,
 • En az on yıl Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya bağlı kuruluşları yahut diğer kamu kuruluşlarında çalışmış olmak,
 • Başkanlık görevini yerine getirebilecek yetenek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak; gerekir.

Başkanın aylık ve ödenekleri, Devlet Memurları Kanunu’na göre en yüksek memurun aylık ve ödenek toplamını geçmemek üzere Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilir. Başkanın özürlü veya herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu üyelerinden biri Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Başkan Vekili olarak görevlendirilir.

Sandık Personeli

Madde 12 - (Değişik: 16.11.1981 - 8/3851 K.) Sandığın işlerini yürütmek üzere yeteri kadar personel çalıştırılır. Personelin nitelik, görev yetki ve ücretleri Bakanlık’ça onaylanan bir yönetmelikle düzenlenir. Başkan ve Sandığın aylık ücretli daimi personeli sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na tabidir.

Kurumların Yükümlülüğü

Madde 13 - Kurumlar, Sandık ve şube organlarında görev alan işçi ve işveren üyelerin görevlerine muntazam bir şekilde devam etmeleri için gerekli imkan ve müsaadeyi vermekle yükümlüdür. Kurumlar, seçimlerin yapıldığı tarihi takip eden bir hafta içinde Şube Yönetim Kurulları’nda görev alacak asıl ve yedek işveren üyeleri bildirmek ve görevlendirmek zorundadırlar. İşveren üyelerin herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine Kurumlarınca en geç bir hafta içinde atama yapılır.

Organlardaki Üyeliklerin Sona Ermesi

Madde 14 - Organlarda görevli üyelerin üyelikleri aşağıda belirtilen hallerde sona erer.

 1. İşçi üyelerin üyeliklerinin sona ermesi:

  1 - İşyeri ile ilişiğinin kesilmesi.

  2 - Üyelik süresinin sona ermesi.

 2. İşveren üyelerin üyeliklerinin sona ermesi:

1 - Kurumları ile ilişiğinin kesilmesi.

2 - Üyelik süresinin sona ermesi.

3 - İşverence, işveren temsilciliği görevinden alınması,

Sandıkça Sağlanan Yardımlar

Madde 15 - Sandıkça üyelere aşağıdaki yardımlar sağlanır.

 1. Geçici İşgöremezlik yardımı,
 2. Sağlık Yardımı,
 3. Son Yardım,
 4. Ödünç para yardımı,
 5. Öğretim yardımı,
 6. Cenaze yardımı,
 7. Gayrimenkul ikraz yardımı,

Yukarıda sağlanan yardımlar dışında yeni bir yardım yapılmasına Sandığın mali durumu gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulunun önerisi, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayı ile karar verilir.

Yardımlardan yararlanma şartları,ödeme şekil ve esasları ile diğer hususlar, yönetim kurulunca kabul edilip Bakanlıkça onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sandığın Gelirleri

Madde 16 - Sandığın gelirleri şunlardır.

 1. İşçi ve işverenlerin ödeyecekleri üyelik aidatı,
 2. Taşınır ve taşınmaz malların getirdiği gelirler.
 3. Devletçe yapılacak yardımlar,
 4. Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağışlar,
 5. Fonların işletilmesinden sağlanacak gelirler,
 6. Diğer gelirler.

Sandık Gelirlerinin İşletilmesi

Madde 17 - (Değişik: 31.5.1985 - 85/9530 K.) Her hesap yılı sonunda, o yıl içinde alınan aidatlardan ve Sandığın gelirlerinden, Sandıkça yapılması zorunlu olan geçici iş göremezlik yardımı, sağlık yardımı, son yardım, öğretim yardımı, cenaze yardımı ile yönetim giderleri çıktıktan sonra kalan miktarın;

 1. % 60‘ı üyelere ödünç para vermek,
 2. % 2O‘si milli bankalara, tahvil veya hisse senetlerine yatırmak,
 3. % 10‘u gayrımenkullere yatırmak,
 4. % 10‘u üyelere mesken temini için ikrazda bulunmak,

suretiyle işletilir.

Fonların tahvil ve hisse senedi alımı suretiyle işletilmesi Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlığın onayı ile yapılabilir.

Üyelik Aidatı

Madde 18 - (Değişik: 16.11.1981 - 8/3851 K.) Sandıkça, üyelerin aylık brüt ücret tutarlarının % 3‘ü oranında aidat alınır. Bu miktarın yarısı işçi, yarısı kurum hissesidir.

Aidatların Ödenmesi

Madde 19 - (Değişik: 16.11.1981 - 8/3851 K.) Kurumlar,bir ay içinde çalıştırdıkları üyelerin aylık brüt ücretleri üzerinden, bu yönetmelik gereğince hesaplayacakları aidatları ücretlerinden kesmek ve işveren payını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Sandığa ödemek ve üyelerin sicil numarası, ad ve soyadları ile ücretlerini gösterir bordroları Sandığa vermekle yükümlüdürler.

Üyelerin, o ay için hak ettikleri ücretlerin ödenmemiş olması halinde dahi işçi hissesine düşen miktar ile işverene ait aidat hissesi en geç ertesi ayın sonuna kadar Sandığa ödenir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar için kanuni faiz uygulanır. Kurumlar bu işlemler için Sandıktan herhangi bir masraf talep edemezler.

Aidatların İadesi

Madde 20 - Yanlış ve yersiz olarak alındığı tespit edilen aidatlar, alındıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin istekleri halinde iade edilir.

Denetim

Madde 21 - Sandığın bütün işlem ve hesapları Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir. Sandık yöneticileri ve personeli hakkında görevlerinden doğan şikayet, ihbar ve iddialar Bakanlık’ça soruşturulur.

Seçim Dönemleri

Madde 22 - (Değişik: 16.11.1981 - 8/3851 K.) Sandık ve Şube organlarında görev alacak işçi üyelerin seçimi üç yılda bir, Nisan ayı içinde yapılır.

Zorunlu hallerde seçimler Bakanlıkça bir ay ertelenebilir.

Kurulların işveren üyeleri de aynı tarihte işçi üyeleri ile birlikte görevlerine başlar. Seçimlerin usul ve esasları bir yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Madde 1 - Bu yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurulları’nda görev alacak işçi üyeler için ilk seçim 1981 yılı Nisan ayında yapılır. Halen görevli bulunan işçi ve işveren üyelerin görev süresi, seçim tarihine kadar devam eder.

Geçici Madde 2 - (Ek: 16.11.1981 - 8/3851 K.) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Sandık Kurulları’nda görev alacak işçi üyelerin ilk seçimi 1982 yılı Nisan ayında yapılır. Halen görevli bulunan işçi ve işveren üyelerin görev süresi, bu seçim tarihine kadar devam eder.

Geçici Madde 3 - (Ek: 16.11.1981 - 8/3851 K.) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 9. maddesinde öngörülen Denetleme Kurulu oluşturuluncaya kadar Yönetim ve Yürütme Kurulları’nda görevli olmayan iki işveren ve bir işçi üye Bakanlık’ça Denetleme Kurulu’nu teşkil etmek üzere görevlendirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Talimatname

Madde 23 - 22/7/1337 tarih ve 2608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Amele Birliği ve İhtiyat Teavün Sandıkları Talimatnamesi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 24 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete‘de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütür.

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 261
Yayın Tarihi: 02.01.2006