TMMOB Maden Mühendisleri Odası

FENNİ NEZARET YÖNETMELİGİ

Resmi Gazete no:13131 Tarih :19/2/1969

Madde 1 - İşletme ruhsatnameli, isletme imtiyazlı maden sahaları ile 57. maddeden yararlanan isletme hakki talepli maden sahalarındaki teknik faaliyetin tanzim ve idamesi için gerekli fenni nezaretçinin tayini usulü ve şartları, 6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı Kanunla değiştirilen 82. maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan iş bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Fenni Nezaretçi:

Madde 2 - Birinci maddede sayılan maden sahalarında fenni nezâret vazifesi 6235 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Maden Mühendisleri Odasında kayıtlı ve ayni zamanda kamu idareleri veya kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli bulunmayan T.C. uyruklu maden yüksek mühendisi veya maden mühendisleri tarafından deruhte edilebilir.

Maden sayılan maddeleri ihtiva eden sulardan çeşitli usullerle bu maddelerin üretimi maksadıyla yapılan isletmelerde fenni nezaret vazifesi, birinci fıkrada gösterilen nitelikteki kimya yüksek mühendisleri veya kimya mühendisleri tarafından da deruhte olunabilir.

Fenni nezaret deruhte edecek olan mühendislerin odalarına kayıtlı olup olmadıkları, mesleği ifadan memnun kılınıp kılınmadıkları bağlı bulundukları odalardan sorulmak suretiyle tespit olunur.

Fenni Nezaretçi İstihdamı Zorunlu Sahalar ;

Madde 3 -Birinci maddede sayılan her maden sahası için ikinci maddede gösterilen nitelikleri taşıyan en az bir fennî nezaretçi istihdamı zorunludur.

Bir Fennî Nezaretçinin Fennî Nezaret Görevi Alabileceği Saha Adedi:

Madde 4 - Bir fennî nezaretçi en çok on (10) adet maden sahasında fenni nezaret görevi alabilir.

Maden Hakkı Sahibi Olan Mühendislerin Fenni Nezaret Görevi :

Madde 5-İşletme ruhsatnameli veya 57. maddeden yararlanan isletme hakki talepli maden sahalarının hukukuna sahip mühendislerin 2, 3, 4. maddeler hükümleri dairesinde, kendi sahalarında veya başka maden sahalarında fenni nezaretçi görevi deruhte etmeleri caizdir.

İş Basında Bulundurulacak Teknık Eleman :

Madde 6 - Birinci maddede sayılan maden sahalarında vazife deruhte eden fenni nezaretçi tarafından maden tekniği ve mevzuatı esasları dairesinde verilecek emir ve talimatı yürütmek maksadıyla is başında daimi olarak en az bir teknik eleman bulundurulması lâzımdır.

İş başında daimi olarak bulundurulacak teknik elemanın, maden teknisyen veya teknikeri veya maden meslek mektebi mezunu veya maden başçavuş okulunu bitirmiş veya ehliyeti 20/10/1963 tarihinden önce mahsus talimatnamesine göre Sanayi Bakanlığı’nca tasdik edilmiş kurs mezunu maden başçavuşları arasından seçilmesi lazımdır. Ayni zamanda bu vasıfları haiz bulunan maden sahipleri de, kendi sahasında veya başka bir maden sahasında bu görevi deruhte edebilir.

Ayni teknik eleman, ancak tek bir maden sahasında daimî is başında bulunma görevi deruhte edebilir. Birden fazla maden sahasına ait bu görevin ayni teknik eleman uhdesinde toplanması caiz değildir.

Yönetmeliğin bu maddesi hükmü, Maden Kanununun 82. maddesinin 6. fıkrasına, göre Bakanlar Kurulu’nca tayin ve Resmi Gazete ile yayınlanacak tarihten itibaren uygulanmaya baslar.

Fenni Nezaretçi Ve İş Başında Daimi Bulunacak Teknik Elemanın Tayini Usulü

Madde 7 - Fennî nezaretçi ve is başında daimî olarak bulunacak teknik eleman, maden sahaları sahipleri tarafından tayin olunur.

Birinci maddede sayılan maden sahalarının sahipleri, sahalarında isletme faaliyetine başlamadan önce, fenni nezareti deruhte edecek mühendis ile is başında daimi olarak bulunacak teknik elemanın, inhilâl vukuunda bunların yerine tayin edilen1erin isimlerini ve ikametgâhlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirmeye bu kimselerin mezkûr vazifeleri kabul ettiklerini gösterir noterlikten tasdikli bir beyannameyi (Örnek : I, II) tevdi etmeye mecburdur.

Fennı Nezaret Vazıfesının Inhılalı :

Madde 8 - Fennî nezaret vazifesi :

İşletme hakki sahibinin fennî nezaretçiyi azil etmesi, madenin hukukunun başkasına intikali veya devri, fenni nezaretçinin istifa veya vefat etmesi veya 57. maddeye müsteniden faaliyete bulunan sahaların isletme hakkına. bağlanması gibi hallerde inhilâl eder.

İstifa halinde, fenni nezaretçinin keyfiyeti yazılı olarak hemen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ve madenin isletme hakki sahibine bildirmesi lâzımdır. Aksi takdirde mesuliyeti devam eder.

Fennî nezaret vazifesinde inhilâl vukuunda, maden isletme hakki sahibinin, fennî nezaret görevinde bir inkıtaa yer vermeden usulü dairesinde yeniden fennî nezaretçi tayini mecburidir.

Daimi olarak işbaşında bulunan teknik eleman vazifesinin inhilâli ve yerine ·yenisinin tayini de yukarıdaki hüküm

Madde 9 - Birinci maddede gösterilen maden sahalarında, fenni nezaretçi ve işbaşında daimi olarak bulunacak teknik eleman tayin edilmeden, inhilâl vukuunda yerlerine yenileri getirilmeden, isletme faaliyetinde bulunulması memnudur. Hilafına hareket halinde isletme hakki sahibi hakkında Maden Kanununun değişik 82. maddesinin son fıkrası hükmü tatbik olunur.

Yürürlük:Madde 10-Bu Yönetmelik hükümleri 1/6/1969 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 6309 sayılı Maden Kanununun değişik 82. maddesi hükümlerine uyularak tayin edilmiş bulunan fenni nezaretçileri görevi 2/1/1970 tarihinde sona erer.

Fenni nezaret görevinin inhilâline müteallik hükümler saklıdır. Bu kabil maden sahalarının sahipleri engeç 2/1/1970 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri dairesinde fennî nezaretçi tayin etmeğe mecburdur. Aksi takdirde haklarında Yönetmeliğin 9. maddesine göre işlem yapılır.

(Örnek :I)Fenni Nezaret BeyannamesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na"Maden Dairesi Reisliği"Ankara

Fenni Nezaretçinin Adı Soyadı :Mesleği :

Diploma Tar. No :

Maden Mühendisleri Kayıt No.su :İkametgah Adresi :Fenni Nezareti Kabul Edilen Maden Sahası :Maden Sahasının İli, İlçesi, Bucağı, Köyü, Mevkii :Madenin Cinsi :Madenin Sicil No. ve Adıİşletme Hakkının Nev‘i Tarihi ve No. :İşletme Hakkı Sahibinin :Adı veya Unvanı :İkametgahı :

Ben işletme hakkı sahibi

İşletme hakkına sahip bulunduğum cinsi, mevkii, adı ve sicil numarası yukarıda gösterilen maden sahasında yapılacak işletmede teknik Faaliyetin tanzim ve idamesi işlerinin yukarıda adı ve ikametgâhı yazılı mühendisin fennî nezaret altında devam olunacağını,

Ben fenni nezaretçi :A) Bu madenin isletilmesi için gerekli teknik faaliyetin tanzim ve idamesine müteallik fennî nezaret vazifesini deruhte ettiğimi,B ) 6235 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Maden Mühendisleri Odasına kayıtlı olduğumu,Her hangi bir kamu idaresi veya kamu iktisadî teşebbüsünde çalışmadığımı,C) Fenni nezaret görevini deruhte ettiğim bu maden sahasından başka, aşağıda yeri, cinsi ve Sici1 No. ları gösterilen :

1-

2-

3-

..

sahalarda da görev deruhte etmiş bulunduğumu,

D) Bu görevimden ayrılacağım tarihi en geç 15 gün evvel isletme hakki sahibine ve Bakanlığa bildirmeyi kabul ve taahhüt ettiğimi, 6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı Kanunla, değiştirilen 82. maddesi ve 13131 sayılı Resmî Gazete‘de yayınlanan Fenni Nezaret Yönetmeliği hükümlerine göre arz ve beyan eder, gereğinin yapılmasını dileriz.

Maden Sahibi Fenni Nezaretçi

İmza İmza

İşbu beyannamenin 6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı Kanunla değiştirilen 82. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Noterliğimiz huzurunda tanzim ve imza edildiği tasdik olunur........................................... Noter

(Örnek : II )Daimi Nezaretçi Teknik Eleman BeyannamesiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na"Maden Dairesi Reisliği’ne"Ankara

Daimi nezaretçi teknik elemanınAdı Soyadı : ...........................................................................................................................................Mesleği : ................................................................................................................................................Diploma Tarihi, No. : ............................................................................................................................İkametgah Adresi : .................................................................................................................................Daimi Olarak İş Başında Bulunacağı Maden Sahasının

Maden Sahasının İli, İlçesi, Bucağı, Köyü, Mevkii : ............................................................................Madenin Cinsi : .....................................................................................................................................Madenin Sicil No. Adı : .........................................................................................................................İşletme Hakkının Nev‘i, tarihi numarası : ..............................................................................................

İşletme Hakkı SahibininAdı ve Unvanı : ......................................................................................................................................İkametgahı : ...........................................................................................................................................

Ben İşletme Hakkı Sahibi:

İşletme hakkına sahip bulunduğum, cinsi mevkii adı ve sicil numarası yukarıda gösterilen maden sahasında yapılacak isletme faaliyeti devamınca fenni nezaretçi tarafından maden tekniği ve mevzuatı esasları dairesinde verilecek emir ve talimatı yürütmek maksadıyla yukarıda adı ve soyadı ve mesleği yazılı teknik elemanın daimi olarak işbaşında bulundurulacağımı,

Ben Daimi Nezaretçi Teknik Eleman :

Bu madenin işletmesi devamınca fenni nezaretçi tarafından maden tekniği ve mevzuatı esasları dairesinde verilecek emir ve talimatı yürütmek için daimi olarak iş başında bulunma vazifesini kabul ve deruhte ettiğimi, görevimden ayrılacağım tarih en az 15 gün evvel işletme hakkı sahibine ve Bakanlığa bildirmeyi kabul ve taahhüt ettiğimi,

6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı Kanunla değiştirilen 82. maddesi ve 13131 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Fenni Nezaret Yönetmeliği hükümlerine göre arz ve beyan eder, gereğinin yapılmasını dileriz.

Maden Hakkı Sahibi Daimi olarak işbaşında bulunacak

.................Teknik Eleman

İmza

İmza

İşbu beyannamenin 6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı Kanunla değiştirilen 82. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Noterliğimiz huzurunda tanzim ve imza edildiği tasdik olunur.

................................. Noteri

Okunma Sayısı: 335
Yayın Tarihi: 19.06.2014