TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İL ÖZEL İDARELERİNDE MADEN MÜHENDİSİ KADROLARI İHDAS EDİLMESİ HK İÇİŞLERİ MALİYE BAKANLIKLARI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI VE İL VALİLİKLERİNE GÖNDERİLEN YAZIMIZ

 

 

 

 

Ankara; 28.01.2014

Sayı : 492

 

 

Bilindiği üzere 5995 sayılı Kanunla değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu`nun 7 nci maddesinin; "Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları il özel idareleri tarafından verilir." hükmü gereği Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, İl Özel İdareleri tarafından verilmektedir.

Yönetmeliğin "Ruhsatlandırma işlemleri" başlıklı 82/A maddesi;

"Maden ruhsatlı alanlarda ÇED olumlu kararı verilen maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler ile deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler bu Yönetmeliğin eki Örnek 1`deki başvuru ve beyan formunun doldurularak teslimi üzerine yetkili idareler tarafından başka bir bilgi ve belge istenmeden yedi gün içinde ruhsatlandırılır.

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisler için Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyeti raporu ve bu Yönetmeliğin eki Örnek 1`deki başvuru ve beyan formundaki bilgileri dikkate alınarak yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir. ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri için beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır. İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese ruhsatı verilmesini takiben bir ay içinde yapılacak kontrol ve denetimlerde, gerçeğe aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır." Şeklindedir.

Yönetmeliğin "Denetim" başlıklı 82/F maddesi ise;

"Gayrisıhhî müesseseler kapsamındaki maden üretim faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesisleri, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili idareler tarafından denetlenir. Yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından uygun çalışılmadığının tespiti halinde yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Toplum ve çevre sağlığına aykırı olduğu tespit edilen madencilik faaliyetleri gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurulur." şeklinde düzenlenmiştir.

 

İlgili maddeler gereği maden işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi ve sonrasında denetlenmesi, İl Özel İdareleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan denetimlerde Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği`nin 77 nci maddesi gereği;

  • İşletmelerin Çevre kirliliğine neden olmamak ve insan sağlığına zarar vermemek için ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere uyup uymadığı,

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirleri alıp almadığı,

  • Karayolu kenarındaki madencilik faaliyetlerinin yapıldığı yerler için karayolu trafik güvenliğini sağlayıp sağlamadığı,

  • Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı madde kullanılan yerlerde 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük ve 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine uygun tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edilmektedir.

Ülkemizin tükenebilir varlıkları olan madenlerin korunmasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği bakımından, çevre ve toplum sağlığı açısından da denetimlerin daha sağlıklı yapılabilmesi gerekmektedir. Denetimlerin ilgili meslek mensubu maden mühendisleri nezaretinde yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca maden işletmelerinin denetlenmesi dâhil tüm bu işler Devletin asli ve sürekli görevleri arasından yer almaktadır. Devletin asli ve sürekli görevi olan bu işlerin yürütümünün yerine getirilmesi kamu yararının bir zorunluluğudur.

Uygulamada yaşanan sıkıntıların önüne geçebilmek ve Anayasa ile Devlete yüklenmiş olan maden işletmelerinin, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilebilmesi amacı ile İl Özel İdarelerinde yeni mühendis kadroları ihdas edilmesi ve bu kadrolarda maden mühendislerinin istihdam edilmesi, oluşturulmuş birimlerin takviye edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

 

Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Dağıtım:

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı

Devlet Personel Başkanlığı

81 İl Valiliği

81 İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

Okunma Sayısı: 437