TMMOB Maden Mühendisleri Odası

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

28 Ekim 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27743

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN

KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

             MADDE 1 - 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bölge müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "raporun kendisine intikalinden itibaren üç iş günü içerisinde toplanmak üzere" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "komisyon kararına uygun olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "en geç komisyon kararının alındığı günü takip eden gün içerisinde" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İşverence, işin durdurulmasına sebep olan ve çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğine dair bölge müdürlüğüne yapılan bildirim en geç ertesi gün mesai bitimine kadar ilgili iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilir. İş teftiş grup başkanlığı en geç üç iş günü içerisinde başvuruyu inceler. İnceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan noksanlıkların giderildiğinin belirtilmesi halinde, komisyon, müfettiş raporunun bölge müdürlüğüne intikalinden itibaren iki iş günü içerisinde durdurma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verir."

             MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bölge müdürü, kapatma kararını en geç komisyon kararının alındığı günü takip eden gün içerisinde bir yazıyla iş yerinin bağlı bulunduğu mülki amire gönderir. Mülki amirin emri üzerine, güvenlik kuvvetlerince, çalışmadan alıkonulacak tedbirler en geç bölge müdürlüğünden gelen yazının mülki amirliğe ulaşmasını takip eden gün içerisinde alınarak iş yeri kapatılır ve mühürlenir."

             MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İşverence, işyerinin kapatılmasına sebep olan ve çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğine dair bölge müdürlüğüne yapılan bildirim en geç ertesi gün mesai bitimine kadar ilgili iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilir. İş teftiş grup başkanlığı en geç üç iş günü içerisinde başvuruyu inceler. İnceleme sonucu düzenlenen raporda, kapatma kararına neden olan noksanlıkların giderildiğinin belirtilmesi halinde, komisyon, müfettiş raporunun bölge müdürlüğüne intikalinden itibaren iki iş günü içerisinde kapatma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verir. Karar işverene tebliğ edilir ve mülki amire bildirilir."

             MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, müfettişçe durumu ve alınması gereken tedbirlerin niteliğini belirten bir rapor düzenlenir, birer örneği teftiş tarihini takip eden gün içerisinde mülki amire, teftiş tarihini takip eden iş günü içerisinde bölge müdürüne ve işverene verilir.

             Mülki amirin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler alınır. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve müfettiş raporunun mülki amirliğe intikalinden itibaren bir gün içerisinde bölge müdürlüğüne gönderilir."

             MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Okunma Sayısı: 131