TMMOB Maden Mühendisleri Odası

IX. MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

IX. MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

IX. MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

IX. Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı, Maden Mühendisliği eğitiminin sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlemek, eğitim programlarının geliştirilmesi, uygulamalı eğitimin önemi, Maden Mühendisliği Bölümlerinde uygulanan kontenjan, akademik personel ve tercih edilebilirliği, öğrencilerin staj olanaklar, Maden mühendisliğinin mevcut ve gelişen çalışma alanlarının değerlendirilmesi, Maden mühendisliğinde istihdam, ücret ve sosyal haklarının değerlendirilmesi ile sektörle ilişkileri konularını değerlendirmek üzere 19 Kasım 2016 tarihinde; TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümünün desteğiyle Adana`da gerçekleştirilmiştir.

IX. Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştayı`na, Ülkemizde Maden Mühendisliği Bölümü Bulunan Üniversite Fakülteleri`nin Dekanları, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanları ve sektörde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri davet edilmiştir. Ayrıca Odamız merkez, şube, temsilcilik ve genç madenci birimlerimizden temsilciler çağırılmıştır. Çalıştaya, Maden Mühendisliği Bölümü bulunan Üniversitelerinden 3 Dekan, 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 1 Dekan Yardımcısı, 13 Bölüm Başkanı, 1 Bölüm Başkan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanları ile Maden Mühendisliği Bölümlerinden 16 akademisyen, Odamız Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Üyeleri, kamu kurumlarından yetkililer, sektörden konunun uzmanları ve öğrencilerden oluşan 102 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay "Eğitim Kalitesi", "Maden Mühendisliği Bölüm Kontenjanları", "Maden Mühendislerinin Mevcut ve Gelişen Çalışma Alanları" ile "Maden Mühendisliği Bölümlerinde Staj ve Uygulamalı Eğitimin Önemi" ne dikkat çekilmesi amacıyla toplanmış olup;

 • Maden Mühendisliğinin Çalışma Alanları ve Sorunları ana başlığında;

 • Bu Çalıştaydan Önce Yapılan Sekiz Çalıştayın Değerlendirilmesi

 • Maden Mühendisliğinin Mevcut ve Gelişen Çalışma Alanlarının Değerlendirilmesi

 • Maden Mühendisliğinde İstihdam, Ücret ve Sosyal Haklarının Değerlendirilmesi

 • Maden Mühendisliği Eğitimi

 • Maden Mühendisliği Bölümlerinin Uygulanan Kontenjan, Akademik Personel ve Tercih Edilebilirliği Açısından Değerlendirilmesi

 • Maden Mühendisliği Eğitiminde Ders Programlarının ve Laboratuvar Olanaklarının Değerlendirilmesi

 • Katılımcılar tarafından maden mühendisliği eğitimi değerlendirilmesi ve tartışmalar,

oturumları ile tamamlanmıştır.

 

Çalıştay‘da yapılan değerlendirmeler sonucunda;

 • Maden mühendisliği eğitiminin nasıl ve ne şekilde olması gerektiği;

 • Maden mühendisliğinde uzmanlaşma, lisans sonrası meslek içi sürekli eğitim,

 • Sanayi, üniversite ve Maden Mühendisleri Odası ilişkileri,

 • Staj sorunu, bölüm ve mezun sayısının fazlalığı ve işsizlik, kontenjanların fazlalığı, Bölümlerin birçoğunun fiziki mekân, laboratuvar ve kütüphane-dokümantasyon olanaklarının yetersizliği, üniversite-sanayi işbirliğinin istenen düzeyde olmaması,

 • Öğrencilerin yurt ve barınma sorunu, staj sorununun çözülememesi, teknik gezilerin yetersizliği, ders müfredatının her bölümde farklılık göstermesi olduğu belirlenmiştir.

Belirlenen sorunların çözümü için;

 • Maden Mühendisliği mesleğinde, sektörde yaşanan en önemli sorun istihdam ve istihdam sorunlarının çözümüne yönelik eksikliklerdir. Bu yönde ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelidir.

 • Son yıllarda planlamadan yoksun bir şekilde bölüm sayıları ve kontenjanları ihtiyacın çok üzerinde artırılmış ve durum karmaşık bir hal almıştır. Bu durum gerçekçi bir çalışma ve planlamayla ülke koşullarına uygun bir hale getirilmelidir. Son dönemlerde özellikle TMMOB Maden Mühendisleri odasının yıllardır söylediği şekilde YÖK tarafından önemli bir yanlıştan dönülerek Maden Mühendisliği Bölüm sayıları ve kontenjan azaltılmasıyla ilgili çalışmalarda bu konudaki haklılığımızı bir kez daha göstermiştir.

 • Maden Mühendisliği eğitiminin kaliteli bir hale gelebilmesi için, bölüm ders içeriklerinin tümüyle ortaklaştırılması yerine, bilgi teknolojileri ve donanımı, kaya ve zemin mekaniği, zemin iyileştirme, yeraltı yapıları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, madencilikte çevre yönetimi gibi farklı konuların yer alması sağlanmalıdır. Ders içerikleri teknik gezilerle güçlendirilmeli. Maden mühendisliği uygulama alanı hakkında tanıtıcı etkinlikler düzenlenmelidir. Bütün bunların yanı sıra, staj süresinin arttırılması, stajların daha etkin ve denetim altında gerçekleştirilmesi için gerekli önlemler alınmalı.

 • Önümüzdeki yıllarda, Maden mühendisliği bölümlerine ülkenin ihtiyaç durumu dikkate alınarak öğrenci alınmalı, maden mühendisi yetiştirilmesi amacıyla yeniden planlama yapılmalı; üniversitelerin öğretim kadrosu ve altyapı eksiklikleri giderilerek, öğretimlerini bu şekilde sürdürmeleri sağlanmalıdır.

 • Merkezi planlamalar yapılmalıdır. Planlamacı bir anlayışla, toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan eğitim politikaları üniversitelerde yaşama geçirilmelidir.

 • Ülkenin gereksinim duyduğu kadar ve kalitede maden mühendisleri yetiştirilmelidir. Staj kanununun sorunları çözecek şekilde bir an önce yasalaşması yönünde her türlü girişimde bulunulmalıdır. Kaliteli eğitim için staj olanaklarına devlet desteği sağlanmalı, özel sektöre belli sayıda stajyer alma zorunluluğu getirilmelidir.

 • Maden mühendisliği eğitimi, mutlak suretle maden mühendisliğinin temel alanlarında yetkinleşmiş bir akademik kadro mevcudiyetiyle ve uygun teknik altyapıyla yapılmalıdır.

 • Tasarım derslerinde bilgisayar destekli açık işletme, yer altı işletmesi tasarımını baştan sona kadar grup çalışmaları ile yapabilen, cevher hazırlama tesis tasarımı, makine ekipman seçimi ve ekonomik değerlendirmeleri, farklı senaryolar eşliğinde yapabilen, son sınıfta o zamana kadar aldığı tüm mesleki bilgileri kullanabilen, karar verme yeteneği gelişmiş maden mühendisi yetiştirilmesi hedeflenmelidir.

 • Öğrenci alamayan, bölümlerin, YÖK`e bağlı Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Enstitüsü veya TÜBİTAK MAM gibi, Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ya da Doğal Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Merkezi adı altında merkezlere dönüştürülmelidir.

 • Öğrencilerin mesleği daha iyi anlamalarını sağlayacak teknik gezi, dokümantasyon, vb. gibi konularda üniversite ve endüstri işbirliği sağlanmalıdır.

 • Maden Mühendislerinin işsizlik sorunlarının çözümünde, maden mühendislerini ilgilendiren iş alanlarının genişletilerek istihdam sağlanması konusunda yasal girişimler arttırılarak sürdürülmelidir.

 • Maden Mühendisleri Odası kuruluş amaçlarında anıldığı gibi , "maden mühendislerinin gelişen teknolojilere ve değişen koşullara uyumunu sağlamak üzere meslek içi eğitim çalışmalarını yaygınlaştırmalı ve üniversitelerle birlikte hazırlanan programlarla daha fazla meslektaşa ulaşılmalıdır. Bölümler meslek içi eğitim konusunda meslek odası ile işbirliği halinde olmalıdır.

 • Farklı üniversitelerden mezun olan genç meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmek istedikleri konularda meslek içi eğitim çalışmaları, Oda yapısı içinde genişleterek sürdürülmelidir.

 • Barınma hakkı sosyal devletin en önemli görevlerindendir. Devlet, üniversiteler için yeni yurtlar inşa etmeli ve var olan yurtların şartlarını iyileştirmelidir. Yurtlardaki tüm hizmetler öğrencilere ücretsiz olarak sunulmalıdır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası; demokratik, laik, çağdaş bir ülkede, barıştan, emekten yana bireyleriyle; bilimsel ve teknolojik yenilikleri sürekli takip eden ve uygulanmasına öncülük eden, meslektaşlarının özlük haklarını savunan ve çözümler üreten bir anlayışı temsil etmektedir. Maden Mühendisleri Odası; analitik düşünme yeteneği olan,  gelişen teknoloji dayalı problem çözme becerisine sahip, sosyal olayların farkında, araştırmacı, yönetici,  disiplinler arası grup çalışmalarına yatkın, değişime hızlı uyum sağlayan, teknik ve sosyal iletişim becerisi olan, meslek alanlarının geliştirilmesi ve yaşam boyu öğrenme ihtiyacı duyan meslektaşların yetiştirilmesi konusunda başta üniversitelerimiz olmak üzere ilgili tüm taraflarla sürekli ilişkilerini sürdürerek, Maden Mühendisliği Eğitiminin günün koşullarına göre şekillendirilmesinde katkılar sağlayan görev anlayışını gelecek yıllarda da sürdürecektir.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

19 Kasım 2016, ADANA

Okunma Sayısı: 571
Yayın Tarihi: 30.12.2016