TMMOB Maden Mühendisleri Odası

KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/7/1997 No:97/9750

Dayandığı Kanunun Tarihi : 13/10/1983 No:2918

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/8/1997 No:23080

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi: 36 S.

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu‘nun çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu‘nun çalışma esas ve usullerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4. maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik’te geçen;

Karayolu trafik güvenliği; can ve mal kaybı ve trafik kazalarını önlemek amacıyla; yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerinin tanzimi ile bu konuda verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini,

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Başbakan‘ın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün bağlı olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdürü’nden oluşan kurulu,

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanı‘nın başkanlığında, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu‘na katılan kamu kurumlarının en az daire başkanı seviyesinde görevlileri, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcisi ile İçişleri Bakanlığı‘nca uygun görülen üniversiteler ile Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve Trafik Kazaları Yardım Vakfı‘nın trafikle ilgili birer temsilcisi, Başkent Büyükşehir Belediye Başkanı ile ihtiyaç duyulması halinde, trafik kazalarının önlenmesi, trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ve kamu oyunda trafik bilincinin yerleştirilmesi gibi konularda bilgilerine başvurmak üzere diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan kurulu,

Trafik Hizmetleri Başkanlığı; trafikten sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’nı,

İfade eder.

Kuruluş

Madde 5- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu; Başbakan’ın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nün bağlı olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdürü‘nden oluşur. Gereği halinde diğer bakanlar da Kurul‘a çağrılabilir.

Görevler

Madde 6- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’nun görevleri;

  1. Karayolu trafik güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek ve uygulatmak,
  2. Tespit ettiği hedefler doğrultusunda gerekli mevzuat ve yasal düzenlemeleri hazırlatmak,
  3. Bakanlıklararası koordinasyonu sağlamak,
  4. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu‘nun önerilerini değerlendirip karara bağlamak ve kararların uygulanması için gerekli koordinasyonu belirlemek.

Kurulun Toplanması

Madde 7- Kurul her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Başbakanın gerekli gördüğü hallerde olağanüstü de toplanabilir.

Gündem

Madde 8- Kurul‘un gündemi Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nca tespit edilir. Başbakan gündem konularına ilave yapabilir.

Kararlar

Madde 9- Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanı’nın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Alınan kararların uygulanmasıyla ilgili işlemler Karayolu Trafik Güvenliği Kurul‘unca yerine getirilir.

Görüşme Tutanakları

Madde 10- Karayolu Güvenliği Yüksek Kurul‘u toplantılarında görüşmeler ve alınan kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nce tutanaklara geçirilerek ilgili bakanlık ve kurumlara dağıtımı sağlanır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 185
Yayın Tarihi: 02.01.2006