TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 51 İNCİ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 51 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/8/1985 tarihli ve 18850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin değişik 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 51 — Avrupa Birliği Ülkelerinin dışındaki ülkelerden yapılacak, demir cevheri, krom cevheri, petrokok ve ısınma amaçlı kömürden alınacak kesinti, ithal edilen demir cevheri, krom cevheri, petrokok ve kömürün gümrük resmine esas bedelinin % 1’i (yüzde bir) oranında olup ithalat sırasında; ithalata aracılık yapan banka tarafından kesilerek Genel Bütçe’ye aktarılır.”

Yürürlük

MADDE2 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Okunma Sayısı: 233
Yayın Tarihi: 03.01.2006