TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 22/8/1985 tarihli ve 18850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 32 nci maddesinin, 6/11/1990 tarihli ve 20687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi suretiyle üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeler rödövans sözleşmesi olarak kabul edilir."

"Rödövans sözleşmesinin ruhsat sahibi tarafından bir (1) ay içerisinde Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi ve uygun görüş alınması zorunludur. Aksi taktirde ruhsat teminatı irat kaydedilerek rödövans sözleşmesi tevdi edilene kadar sözleşmeye konu alandaki rödövanscının faaliyetleri durdurulur. İrad kaydedilen teminatın tamamlanması için 13 üncü maddenin son fıkrası uygulanır.

Maden Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çıkabilecek anlaşmazlıklarda, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin aksamaması ve maden rezervinin en verimli biçimde işletilmesi ilkeleri gözetilerek Genel Müdürlüğün yapacağı incelemelere göre vereceği karar geçerlidir. Maden Kanununun yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibi sorumludur."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin, 4/4/1998 tarihli ve 23307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Verilen süre sonuna kadar hata ve noksanlıkların tamamlanmaması durumunda, faaliyetler durdurularak 2 aylık süre daha verilir. Bu süre sonuna kadar da hata ve noksanlıkların tamamlanmaması halinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Okunma Sayısı: 254
Yayın Tarihi: 03.01.2006