TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI VI ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI VI ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Maden Mühendisleri Odası’nın öğrenci örgütlen­mesi olan Genç Madenci, 6.Öğrenci Kurultayı’nı 9-10 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirmiştir. 12 üniversiteden 140’a yakın delegenin katıldığı Kurul­tayda, Oda ve Genç Madenci örgütlülüğü, Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Eğitimi, Maden ve Cevher Hazırlama Mühendislerinin Çalışma Alanları, Maden ve Enerji ve Toplumsal Cinsiyet konuları işlen­miştir.

ODA ve GENÇ MADENCİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

Odamızın gelecekteki kadrolarını oluşturacak Genç Madencilerin örgütlenme amacıyla yapılan ça­lışmalar ve örgütlenmedeki eksiklikler üzerine gerçek­leştirilen tartışmalar geçmiş kurultaylarda olduğu gibi bu Kurultayda da güncelliğini korumaktadır.46. Dö­nem Maden Mühendisleri Odası faaliyetleri içerisin­de Genç Madenci örgütlenmesi ile öğrenci çalışmaları için gayretli ve özel bir çalışma yürütüldüğü aşikârdır. Oda kadrolarında gençleşmeye duyulan ihtiyaç ve üye­lerin mezun olmadan önce odayla ilişki kurmalarının gerekliliği bu çalışmaya verilmesi gereken önemi orta­ya koymaktadır. Özellikle üniversitelerde oluşturulan baskı ortamı, öğrencilerin politik olarak kendini ifade edemediği ve tek tip öğrenci oluşturulmak istenen bu dönemde, özgürlükçü, demokratik bir bakış açısıyla Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarını sürdürmek TMMOB ve bağlı odaları için gerekli bir hal almıştır. Bu konuda, sivil toplumun önemli bir ayağı olan mes­lek odalarının katkısı yadsınamaz düzeyde olacaktır. Tüm olanaksızlıklara ve kısıtlamalara rağmen, kamucu ve özgürlükçü bakış açısıyla TMMOB ve bağlı odalar üniversitelerde gençlik çalışmaları yürütmeli, üniver­siteler ile bilimsel ve sosyal anlamda daima ilişki içeri­sinde olmalıdır.

MADEN ve CEVHER HAZIRLAMA MÜHEN­DİSLİĞİ EĞİTİMİ

Uzun yıllardır eğitim ile ilgili tutulan istatistikler, Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Eğitimi gören öğrenci sayısının sektörün ihtiyacından fazla olduğu ve ilerleyen yıllarda işsiz mühendislerin sa­yısının artacağı konusundaki endişeleri beraberinde getirmiştir. Özellikle YÖK tarafından belirlenen kon­tenjanların planlama yapılmadan ve istihdam ihtiyacı tespit edilmeden siyasi amaçlarla yapılmış olduğu gö­rülmektedir.

Son yıllarda açılan yeni üniversitelerin fiziki koşul­lar ve eğitim kadrosu anlamında yetersiz olduğu anla­şılmaktadır. Türkiye’nin birçok şehrinde açılan maden mühendisliği bölümleri yeterli öğrenci alamaması se­bebiyle ÖSYM tercih kitapçığından bile çıkarılmıştır. Öğrenci alan üniversitelerin birçoğu ise kontenjan­larının yarısını ancak doldurabilmiştir. Şişirilen kon­tenjanların birçoğunun boş kalmasının birçok nedeni vardır. Nedenlerden bazıları;

1) Son yıllarda madenlerde meydana gelen ölümlü kazaların sayısındaki artış,
2) Gün geçtikçe artan işsizlik oranları,
3) Maden işletmelerinin, şehir merkezlerine ve ya­şam alanlarına uzak bölgelerde yer almasıdır.
 

Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Eğiti­mi yanında genel anlamda öğrencilerin problemleri arasında yer alan, üniversitelerin her anlamda özerk olması ve YÖK’ün tamamen kaldırılmasının gerek­liliğine vurgu yapılmıştır. Üniversitelerin beslenme, barınma, ulaşım ve diğer sosyal imkânlar konusunda birçok eksikliği vardır. Daha nitelikli, kaliteli bir eği­tim için öncelikli olarak barınma, beslenme gibi fiziki eksikliklerin giderilmesi ve eğitim kadrolarının acilen güçlendirilmesi şarttır.

TOPLUMSAL CİNSİYET

Toplumda kadınların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin ne olabileceği ile kadının madenlerde, üniversitelerde ve diğer tüm alanlarda erkeklerle eşit koşullarda yaşayabilmesi için yapılması gereken çalış­malar ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Özellik­le maden mühendisliği mesleğini yapan veya yapacak olan kadınların yaşadığı birçok sorun mevcuttur. Hatta her geçen gün gelişen toplumsal süreçlerin neticesinde bu sorunların azalması beklenirken sorunlar artarak büyümüştür. Kadın mücadelesi sadece toplumun bir bölümünde değil tamamında iz bırakabilecek nitelikte olmalı yapılabilecek çalışmalar bu eksende planlanma­lıdır. Çalışmaların toplumun tamamına yayılabilmesi için yerelde faaliyetlerde bulunan tüm arkadaşlar top­lumsal cinsiyet atölyeleri kurmalı, kadın mücadelesi­nin güçlenmesi ve örgütlenmesi amacıyla yapılacak­ların neler olması gerektiği konusunda yol haritasını belirleyerek çalışmalarını sürdürmelidir.

MADEN MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI

Maden Mühendislerinin çalışma alanlarında, dev­letin izlediği neoliberal politikalar neticesinde gerçek­leşen özelleştirmeler, maden kanunu ve yönetmeliğin­deki değişiklikler sonucunda kamudan özele doğru bir geçiş görülmektedir. 80’li yılların başından itibaren devlet politikası olarak benimsenmeye başlayan özel­leştirme süreçleri son 15 yılda en yüksek mertebesine ulaşmış olup TKİ, TTK gibi madenciliğin lokomotifi olan kurumlar hizmet alımı ve rödövans yöntemleri­ni tercih etmişlerdir. Özelleştirme süreçleri öncesinde meslektaşlarımızın çoğu kamuda madencilik faaliyet­leri gösterirken daha sonra kamuda istihdam edilen maden mühendislerinin sayısında düşüş olmuştur. Odamızın yıllardır savunduğu “Her sahada en az bir maden mühendisi istihdam edilmelidir.” şiarı, yıllar sonra da olsa Maden Kanunu’nda her sahaya bir daimi nezaretçi atanması ile ilgili kanun ile sağlanmıştır. Her sahaya bir daimi nezaretçi atanması zorunluluğu ma­den mühendisi istihdamında ciddi artışlar sağlamıştır. Odamız maden mühendisleri için sadece bir meslek odasından ibaret değildir. Mesleki hakların kazanıl­ması için verilen emek mücadelesinde maden mühen­dislerinin sendikası olma görevini de üstlenerek daima meslektaşlarla omuz omuza olacaktır.

Gelişen teknolojiler ile birlikte maden mühendisle­rinin çalışma alanları ve biçimi de değişkenlikler gös­termiştir. Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte üretim yöntemleri de değişkenlik göstermiş olup çalış­ma alanları aynı paralelde biçimlenmiştir. 

Maden mühendisleri, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi­liklerde, tünellerde, cevher hazırlama ve zenginleştir­me tesisleri ile kamu sektöründe çalışma yaşamlarını sürdürmektedir.

MADEN ve ENERJİ

Gelişen teknolojiler ile birlikte yenilenebilir ener­ji konusunda yapılan araştırma ve geliştirmeler her geçen gün hızla artmaktadır. Çevrenin korunması ile ilgili son yıllarda imzalanan protokoller de ülke­leri yenilenebilir enerji kullanımının artışına sebep olmuştur. Türkiye’de de son yıllarda yenilenebilir enerji üretiminin tüm üretim içerisindeki oranında ciddi artışlar görülmektedir. Odamızın madencilik politikası olarak savunduğu, ülkenin ihtiyacı olan kaynakların yerli kaynaklardan sağlanması gerekli­liği bugün siyasal irade tarafından da savunulmaya başlanmıştır. Siyasal iradenin sürekli dillendirdiği ancak herhangi bir somut belge ve argümanla ka­muoyuna detaylarını açıklayamadığı yerli ve milli madencilik politikasının ne kadar yerli ve milli ol­duğu tartışma konusudur. Ülkenin enerji ve ma­den kaynaklarında dışa bağımlılığı ve artan ithalat rakamları ‘yerli ve milli enerji’ politikasındaki ba­şarısızlığı göstermektedir. Ülke madenciliğinin ge­lişmesi ve istenilen düzeye çıkarılabilmesi için halk ve çevreyle barışık, ülke ihtiyaçlarının yerli kaynak­lardan karşılandığı, odaların ve madenciliğin diğer bileşenlerinin de söz sahibi olduğu bir madencilik politikası benimsenmelidir.

Sonuç olarak;

1) Genç Madenciler her türlü baskı ve apolitik­leştirilme çabalarına karşı bir yandan üniversiteler­de örgütlenmek için çalışmalarını sürdürecek bir yandan da diğer kamu alanlarında demokratikleş­me ve özgürlüğün savunucuları olarak halkla bera­ber omuz omuza mücadele edeceklerdir.

2) Genç Madenciler sadece madenlerde değil toplumun her alanında sorunlara çözüm aramak ve tartışılmasına zemin hazırlamak amacıyla kuru­lacak çalışma grupları ve atölyelerle kapsamlı çalış­malar yaparak geleceğin oda politikalarının belir­lenmesinde aktif rol üstleneceklerdir.

3) Maden Mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversitelerde kendini ifade edebilmesi, ulaşım, barınma gibi temel sorunlarının çözümlenmesi için TMMOB’ye bağlı diğer odaların gençlik örgütleri­nin de dahil edildiği mücadeleyi her mercide vere­ceğiz ve verilen mücadelelerden alınacak sonuçların takipçisi olacağız.

4) Dışa ve ithalata bağlı madencilik yapılması yerine yerli rezervlerin ve kaynakların kullanılarak ihtiyacın karşılanması için Genç Madenciler olarak Oda tarafından oluşturulan komisyonlarda yer ala­rak ve bu konularda araştırmalar yaparak, ülkenin ve Odanın yeni madencilik politikaları üretmesine katkı sunacağız ve geleceğe ışık tutacağız.

5) Maden mühendislerinin çalışma alanları ve hakları ile ilgili Odanın vermiş olduğu her türlü mücadeleye ve çalışmaya katkı sunacağız. Genç Ma­denciler olarak sahalarda ve yerin yüzlerce metre derinlerinde çalışan maden mühendislerinin sorun­larının çözümü için Odanın verdiği mücadelelerde, her türlü çalışmaya ve girişime sonuna kadar destek olacağız.

Genç Madenciler olarak; laik, demokratik, insan haklarına saygılı, maden kaynaklarının halkın yara­rı ve refahı için kullanıldığı, üretime dayalı bir eko­nomisi olan Türkiye yaratmak için kamucu ve an­tiemperyalist bir bakış ile halkımızın yanında omuz omuza her türlü alanda faaliyetlerimizi yılmadan yorulmadan sürdüreceğiz.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

12 Mart 2019, Ankara

Okunma Sayısı: 295