TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

MADEN MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları" başlıklı çalıştay 10 Şubat 2017 tarihinde İTÜ Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştay 09.30-17.30 saatleri arasında iki oturum şeklinde yapıldı. Katılımcılara çalıştay öncesi Hürriyet Demirhan ve Mahir Taylan Köylüoğlu tarafından hazırlanan "Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları, İstihdam ve Sosyal Haklar" ve Doç.Dr. A. Ekrem Yüce tarafından hazırlanan "Maden Mühendisliği Bölümleri/Akademik Kadrolar/Puanlar / Kontenjanlar / Kayıtlar" konulu çalışmalar bilgi notu dağıtıldı. Çalıştaya yaklaşık 100 meslektaşımız, 20 öğrenci, 15 akademisyen katıldı.

Oda Başkanımız Ayhan Yüksel tarafından yapılan açılış konuşmasından sonra değişik sektörlerden gelen davetli konuşmacıların sunumlarına geçildi. Öğleden önceki oturumda Prof.Dr. Mahir Vardar "Eğitimden Üretime Maden Mühendisliği", Atılgan Sökmen "Sektörün Maden Mühendislerinden Beklentisi", Dr. Ali Türkistanlı "Madencilik Projelerinde Maden Mühendislerinin Rolü", Ertuğrul Bilir "Mühendislerin Çalışma Yaşamındaki Konumu", Ali Utku Öztürk "Maden Mühendislerinin Gözünden Sektöre Bakış" ve Umut Atlıhan "Maden Mühendislerinin Çalışma Alanlarında Karşılaştığı Sorunlar" konularında sunumlar yaptılar.  Sunumlarda oturum başkanlığını Doç. Dr. A. Ekrem Yüce yaptı.

Öğleden sonraki oturumda oturum başkanlığını Yar.Doç.Dr. Erdoğan Kaymakçı yürüttü. Yönetim Kurulu üyemiz Hürriyet Demirhan "Maden Mühendislerinin Çalışma Alanları, İstihdam ve Sosyal Haklar" konusunda sunum yaptı. Bu sunumdan sonra çalıştay katılımcıların soruları ve konuya yaptıkları katkılar şeklinde devam etti. İlk defa düzenlenen ve sektör tarafından ilgi gören çalıştay tekrarlanması ve değerlendirilmesi dilekleri ile sona erdi.

Maden mühendisliği eğitiminden başlayarak, mesleğin ve meslektaşın tüm sorunlarına çözüm üretmek, onların mesleki gelişimlerini sağlamak, anayasal bir hak olan çalışma hakkının kullanımı için çalışmalar yapmak, çalışma yaşamından kaynaklanan haklarının gelişimi ve korunması konusunda çalışma yapmak odamızın öncelikli ve zorunlu görevleri arasındadır.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte üretim yöntemleri ve bundan kaynaklı çalışma ilişkileri de değişmiştir. Bilimsel alanda yaşanan gelişmeler üretimin uzmanlaşmasına, esnekleşmesine ve kuralsızlaşması ile birlikte denetimsizleşmesine ve mühendislik disiplinleri arasındaki sınırların belirsizleşmesine ve tartışılmasına neden olmuştur.

Meslek alanlarının ve sınırlarının tartışılmasını gerektiren en önemli süreç teknolojik gelişmelerdir. Bu nedenledir ki almış olduğumuz bilimsel eğitim başta ders müfredatları ve sektörel mevzuat olmak üzere gelişen teknoloji ve mesleki ihtiyaçlar anlamında yeniden gözden geçirilmelidir.

Bu kapsamda Odamız 2013 yılında SMMH Yönetmeliğimizi yenileyerek çalışma alanlarımızın genişletilerek mevzuata girmesi yönünde önemli bir aşama kaydetmiştir. Ancak bu çabanın sonuç verebilmesi için öncelikli olarak yönetmeliğimizde ki hükümlerin madencilikle ilgili direk ve dolaylı mevzuata girmesi gerekmektedir.

Nasıl ki maden mevzuatında sektörümüze almış oldukları eğitimin gereği olarak diğer meslek disiplinlerinde yer veriliyorsa yapı denetimin zemin etütleri alanında, sondaj mevzuatında, tünel ve yol inşaatlarında, çevre ve orman mevzuatında da maden mühendislerine almış oldukları eğitimin gereği hakları verilmelidir. Meslek alanlarımızın hem gelişen teknolojiye göre, hem de çalışma alanlarımızın genişletilmesi amacına dönük olarak almış olduğumuz eğitimin yeniden değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi gerekmektedir.

Mesleki sorunlarımızın çözümü, meslek alanlarımızın gelişimi için öncelikli olarak madencilik sektörünün sorunlarının çözümü gerekmektedir. Bu kapsamda ki en önemli ve acil ihtiyacımız ulusal bir madencilik politikası oluşturmak ve ulusal sanayi sektörünün gelişimi için planlama anlayışı geliştirmektir ve madenciliğin maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

Odamızın ve sektörümüzün her türlü itirazına rağmen sektörün sorunlarını çözeceği vaadiyle çıkarılan Maden Kanunu sorunları çözeceği yerde artırmıştır. Sekiz gün sonra iki yılı tamamlanmasına rağmen kanunun uygulama yönetmeliği halen çıkarılamamıştır. Odamızın ve sektörün bu talepleri derhal karşılanmalıdır.

İlk defa yapılan bu çalıştay ile esas olarak Maden Mühendislerinin hangi alanlarda yasal mevzuat ve alınan bilimsel eğitim gereği çalışabilecekleri ve yine bu alanlarda çalışırken yeterli veya yetersiz bilgi ve becerilerinin tartışılması hedeflenmiştir. Maden mühendisliği eğitimi veren okullarımızın ve meslek içi eğitim veren odamızın çalışmalarını bu temelde yönlendirmesi amaçlanmıştır.

Sektörde çalışan arkadaşlarımız ile yapılan sözlü ve yazılı anket çalışmalarında elde edilen en önemli sonuçlar aşağıdaki şekildedir:

Sorgulayıcı, araştırıcı ve karar verme süreçlerinde aktif maden mühendislerinin yetiştirilmesi,

Maden Mühendisliği eğitiminde gelişen teknolojiye uygun bilgilendirme yapılması,

Maden Mühendisliği eğitiminde değiştirilen mevzuat takip edilerek uygun bilgilendirme yapılması,

Okul sonrası meslek içi eğitim önem verilmesi gerekli ve sürekliliği sağlanması gereken bir eğitim tarzı olması.

Mesleki sorunlarımızı toplumsal sorunlardan ayrı tutmamak, mesleki gelişimimizle birlikte mesleki etik ve dayanışmayı geliştirmek, ülkemizin her yerinde bilime ve tekniğe uygun madenciliğin yapılmasını sağlamak biz maden mühendislerinin öncelikli görevidir.

Bu anlayış ile yeniden düzenlenecek olan çalıştaylarda maden mühendislerinin sorunları ve çözüm önerileri görüşülmesi ülke madenciliği, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için yararlı olacaktır.

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu
10 Şubat 2017

Okunma Sayısı: 260