TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ`NÜN YÖNETİM VE DENETİM ŞEKİLLERRİ İLE ÖRGÜTLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK1

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü‘nün Yönetim ve Denetim Şekillerri ile Örgütlenmesi Hakkında Yönetmelik(1)
 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17.5.1973,

No : 7/6387 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.6.1935, No : 2804

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.5.1973, No : 14547

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5

Cildi : 12, S. 2233

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 - 2804 sayılı Kanunla kurulan ve Tüzel kişiliği haiz olan "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü" bütün işlemlerinde 2804 sayılı Kanun ile Özel Hukuk Hükümlerine tabi olup, Ticari Usullere ve işbu Yönetmeliğe göre idare edilir.

Madde 2 - Bu Yönetmeliğin 16. maddesine göre çıkarılacak İç Yönetmelik ve sirküler (Genelge) Yönetmeliğin bütünleyicisi ve eklentisi niteliğini taşır. İşbu Yönetmelikte bahsi geçen Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kısaca "Enstitü" Enstitünün bağlı bulunduğu "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı" kısaca "Bakanlık" olarak anılacaktır.

Genel Direktör

Madde 3 - Enstitü Genel Direktör tarafından yönetilir; Enstitünün en yüksek idare ve icra amiri olan Genel Direktör Bakanlığın önerisi ile Bakanlar Kurulu kararıyla atanır.

Madde 4 - Enstitüyü her türlü idare ve yargı organları önünde ve 3. kişilere karşı Genel Direktör temsil eder. Lüzumu halinde Genel Direktör ilgili kanun hükümleri ile bu Yönetmelikte yer alan esaslar dahilinde bu işler için vekalet veya yetki verebilir.

Madde 5 - Genel Direktörün başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Enstitünün yıllık iş programını, bütçesiyle kadrosunu, bilançosunu ve başlıca faaliyet alanlarını gösterir "yıllık raporu" hazırlayıp Direktörler Encümeninden geçirdikten sonra Bakanlığın inceleme ve onayına sunmak, (işbu programı ile kadro ve bütçede yıl içinde yapılmasına lüzum görülecek değişiklikler içinde aynı usul geçerlidir.)

-----------------------------------------------------------------

(1) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün adı,13/12/1983 tarih ve 186 sayılı KHK’nin geçici 5. maddesiyle (değiştirilerek kabul 19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanun) "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

-----------------------------------------------------------------

b) Enstitü memur ve işçilerini atamak ve bunların işten çıkarılmaları hususunda ilgili mevzuat hükümlerini tatbik etmek. Tayin ve işten çıkarılmaları Bakanlığın onayına ait olanlar için öneride bulunmak.

 1. Kendilerine birinci ve ikinci derecede imza yetkisi verilecek personeli tespit ederek bunların yetki sınırlarını tayin etmek.
 2. İlgili personel mevzuatı hükümlerine göre saptanan 1 ila 4. derecedeki kadrolara atama yapmak; İş riski, iş güçlüğü, eleman teminindeki güçlük zamları ile sözleşmeli ücreti, fazla çalışma ücreti, avukatlık ücreti gibi ek ödemeye ilişkin konularda Direktörler Encümenine önerilerde bulunup onaydan sonra gerekli işlemleri yapmak.
 3. Personel Kanunu ile İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerin en iyi bir şekilde uygulanması hususunda ilgili şubelere gerekli emirleri vermek.
 4. Şubelerin, Müşavirlerin, işçilerin çalışma koşullarını ve çalışma şekillerini tayin ve tespit etmek.
 5. (Değişik: 25/12/1984 - 84/8904 K.) Genel Müdürün parasal yetki sınırı, Kuruluş yıllık bütçesinin on binde üçü mertebesindedir. Bu itibarla, bu limite kadar her türlü alımlar ve satımlar, yapılacak ve yaptırılacak hizmetler hususunda karar vermek
 6. (Değişik: 25/12/1984 -84/8904 K.) Değeri Kuruluş yıllık bütçesinin on binde üçüne kadar Kuruluşça yapılacak ve Kuruluşun başkalarına yaptıracağı ilgili sözleşmeleri tanzim ve imza etmek
 7. (Değişik: 25/12/1984 - 84/8904 K.) Yıllık kira bedeli, Kuruluş yıllık bütçesinin on binde üçü tutarını aşmayan kira sözleşmelerini re‘sen akdetmek (Bu limiti aşan miktar için Müdürler Encümeni Kararı gerekir.)
 8. Enstitünün genel faaliyetini tanzim, işlerin iyi ve ahenkli bir tarzda yürümesi, beklenen neticelerin alınabilmesi için gereken her türlü karar ve tedbirleri, kanun, tüzük ve Yönetmelik hükümleri dahilinde almak ve bunları uygulamak veya uygulatmak.
 9. Enstitünün çalışma konuları arasına girebilecek yeni işler üzerine incelemeler yaparak yada yaptırarak bu konularda gerekli kararların alınmasını sağlamak.

l) (Ek: 25/12/1984 - 84/8904 K.) Arazi işyerlerinde mahallen yapılması icabeden satın almalar, kiralamalar, yaptırılacak ve yapılacak hizmetlerle ilgili sözleşmeler hakkındaki esasları, ihtiyaca göre tespit ederek, Müdürler Encümenine önerilerde bulunup, onaydan sonra gerekli işlemleri yapmak

m)(Ek: 25/12/1984 - 84/8904 K.) Merkezde görev yapan birim amirlerine, yaptıkları işlere göre, Genel Müdürlük yetki sınırları içinde kalmak kaydıyla, parasal yetki ve sorumluluk vermek.

Madde 6 - Genel Direktör Yardımcısı Genel Direktör’den aldığı yetki ile onun namına hareket eder. Genel Direktörün yokluğunda Genel Direktör yardımcısı bütün yetki ve sorumlulukları ile ona vekalet eder.

Denetim

Madde 7 - Enstitünün hesapları ile her türlü işlemleri, biri Bakanlık diğeri de Maliye Bakanlığı’nca her hesap yılı başında, birer yıl için tayin edilen iki deneticiden oluşan bir kurul tarafından incelenir ve denetlenir.

Madde 8 - Deneticiler Enstitünün mevcutlarını ve her türlü işlemlerini sarf evrakına göre tetkik ve denetlemekle yükümlü olup 3 ayda bir yapılan işlemler hakkında Bakanlık ve Maliye Bakanlığına vermeye mecbur oldukları raporların birer suretlerini de Genel Direktörlüğe verirler.

Madde 9 - Deneticilerin, yukarıdaki maddeyle tayin edilen görev ve yetkileri, icraya müdahaleyi kapsamayacağı gibi herhangi bir görüş veya itirazları Enstitüce icranın durdurulmasına yada ertelenmesine sebep teşkil etmez.

Madde 10 - Deneticiler, inceleme ve denetleme sırasında tespit edecekleri hususlar hakkındaki 3 aylık raporlardan yada her hesap yılı sonunda Enstitünün genel işlemlerine, bilançosuna ve sair hesaplarına dair mütalaaları kapsayan yıllık bir raporuda T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu için Bakanlığa vereceklerdir.

Madde 11 - Deneticilerin inceleyecekleri belgelere ve bilançoya imza ve paraf koymaları bunların sıhhatini ve kayıtlara uygunluğunu onaylama niteliğini taşır.

Madde 12 - Deneticiler görevlerini iyi yapmamalarından dolayı sorumludurlar. Deneticiler ancak tayin edildikleri Makamlar tarafından azledilebilir; ancak bundan dolayı hiçbir surette tazminat isteyemezler.

Madde 13 - Bakanlık lüzum gördükçe Enstitünün bütün işlerini ve işlemlerini, hesaplarını denetleyebilir.

Örgütlenme

Madde 14 - (Değişik : 30/4/1976 -7/11801 K.)

ENSTİTÜNÜN İÇ ÖRGÜTLERİ (2)

GENEL DİREKTÖRLÜK: Doğrudan Genel Direktöre bağlı olarak;

- Genel Direktör Yardımcıları ile Planlama Kurulu Başkanlığı

- Fen Kurulu Başkanlığı

- Redaksiyon Kurulu Başkanlığı

- Organizasyon, Araştırma, Geliştirme Kurulu Başkanlığı

- Bilimsel Kurul Başkanlığı

- Teftiş Kurulu Başkanlığı

- Hukuk Müşavirliği

- Teknik ve İdari Müşavirler ile Savunma Sekreterinden teşekkül eder.

----------------------------------------------------------------

(2) Bu maddede belirtilen unvanlar yerine 18/7/1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen unvanlar kullanılmaktadır. Bu Başkanlıklardan herbirini meydana getiren şube müdürlükleri bu Yönetmeliğe bağlı teşkilat şemasında açıklanmıştır. Genel Direktör, görülecek lüzum ve ihtiyaca göre bu başkanlıklarından birine bağlı olmak üzere şube ihdas edebileceği gibi kuruluş Kanununun 19 uncu maddesi hükmünü gözönünde tutmak suretiyle şube ve servisleri birleştirmek yetkisini haizdir. Daire Başkanlıklarının görevleri ve bu görevlerin ne suretle yerine getirileceği Direktör Encümeni tarafından onaylanacak "İç Yönetmelikler" le tespit edilir.

----------------------------------------------------------------

Ayrıca Genel Direktörlüğün büro hizmetlerini yürüten "Büro Şefliği" de bu bölümde yer alır.

İLMİ VE TEKNİK BÖLÜM:

- Maden Etüt Dairesi Başkanlığı

- Plan ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

- Jeoloji Dairesi Başkanlığı

- Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı

- Jeofizik Dairesi Başkanlığı

- Laboratuvarlar Dairesi Başkanlığı

- Sondaj Dairesi Başkanlığı

- Teknoloji Dairesi Başkanlığı

- Radyoaktif Mineraller ve Kömür Dairesi Başkanlığı

- İkmal Dairesi Başkanlığı

- Endüstriyel Hammaddeler Dairesi Başkanlığı

- Petrol ve Jeotermal Enerji Dairesi Başkanlığı

- Temel Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

- Bilimsel Dokümantasyon ve Yayın Dairesi Başkanlığından

teşekkül eder.

İDARİ BÖLÜM :

- İdari İşler Dairesi Başkanlığı

-Personel Dairesi Başkanlığı

- Muhasebe Dairesi Başkanlığı’ndan

teşekkül eder.

Madde 15 - (Değişik 1. fıkra 25/12/1984 - 84/8904 K.) Müdürler Encümeni: Kuruluşda Genel Müdürün başkanlığında, 4 Genel Müdür Yardımcısı ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, İkmal Dairesi Başkanı ve Muhasebe Dairesi Başkanından meydana gelen bir Müdürler Encümeni mevcuttur. Encümene Genel Direktör: yokluğunda Genel Direktör Yardımcısı Başkanlık eder. Daire Başkanı Üyelerin yokluğunda birleşimlere başkanın önceden önerip Genel Direktör tarafından onaylanan bir şube müdürü katılır. Encümen Genel Direktörün çağrısı üzerine toplanır. Toplantı için yeter çoğunluk 7 olup, kararlar salt çoğunlukta alınır. Oylamada eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Gündemdeki konular hakkında Encümen Raportörü konu ile ilgili görüşünü açıkladıktan sonra müzakereye geçilir ve verilen kararlar yazıldıktan sonra üyeler tarafından imzalanır. Encümenliğin Büro Hizmetleri "Encümen Bürosu" nca yürütülür.

Madde 16 - Direktörler Encümeninin görev ve yetkileri;

 1. (Değişik : 25/12/1984 - 84/8904 K.) Müdürler Encümeninin parasal yetki sınırı, Kuruluş yıllık bütçesinin binde ikisi mertebesindedir. Bu itibarla, iş icabı olarak tasarruf edilecek taşınmazların iktisabı veya inşaları veyahut bunların satılmaları hakkında karar almak
 2. (Değişik : 25/12/1984 - 84/8904 K.) Yıllık kira bedeli tutarı, Kuruluş yıllık bütçesinin binde ikisini aşan kira sözleşmelerinin akdi hususunda Genel Müdüre yetki vermek
 3. (Değişik : 25/12/1984 - 84/8904 K.) Tutarı Kuruluş yıllık bütçesinin binde ikisinden fazla alım ve satımlar ile yapılacak veya yaptırılacak hizmetler için karar almak
 4. Enstitünün leyh ve aleyhindeki davaları fayda ve menfaat görüldüğü takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, davadan feragat eylemek veya davayı takip etmemek (müracaata bırakmak hususunda karar vermek.)
 5. Tahsili mümkün olmayan alacakların kayıtlarının silinmesi için karar almak,
 6. Kuruluş Kanununun 4. maddesi gereğince Enstitünün başkalarına yaptırmakta fayda gördüğü işler hakkında karar vermek; bunun için Genel Direktörlükçe hazırlanacak anlaşma taslağını inceleyip Bakanlığın izni alındıktan sonra imza için Genel Direktöre yetki vermek,
 7. Enstitünün yıllık iş programı ve bütçesi ile kadrosunu, bilançosunu ve başlıca faaliyet alanlarını gösterir yıllık raporu ve bunların iş programı ile kadro ve bütçede yıl içinde yapılacak değişikliği Bakanlığa gönderilmeden evvel incelemek ve onaylamak,
 8. (Değişik : 25/12/1984 - 84/8904 K.) 14. maddenin son fıkrası ve 17. madde gereğince hazırlanacak Yönetmelikler ile ihtiyaca göre çıkarılması lüzumlu diğer Yönetmelikleri incelemek ve onaylamak, Yukarıdaki fıkralara göre alınan kararlardan Kuruluş yıllık bütçesinin binde ikisi tutarından fazla para tediyesini veya tahsilini gerektirenlerin hüküm ifade edebilmeleri için bunların Bakanlıkça onaylanmış olması gerekir.
 9. (Ek: 25/12/1984 - 84/8904 K.) 5. maddenin (k) fıkrasına göre arazi çalışmaları ile ilgili Genel Müdürlükce yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak ve tatbiki hususunda Genel Müdür‘e yetki vermek.
 10. Ayrıca 5. maddenin d fıkrasına göre memurlara yapılacak ek ödemeler hususunda Genel Direktörlükce yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.

ENSTİTÜ PERSONELİ

Madde 17 - Genel Direktörlük, memurların Kanunlarla belli hak ve ödevlerini tayin ve tespit etmek üzere bir "Personel Yönetmeliği" hazırlayarak bunu Direktörler Encümeninin tetkik ve kabulünden sonra onay için Bakanlığa gönderir. Bu Yönetmelikte başlıca şu hususlar yer alır:

 1. Enstitüye girecek memurlarda aranan nitelikler,
 2. Memurların tayin, kabul, derece ve kademe terfileri, sınıf değiştirme, naklen tayin, azil ve işten çıkarma şekil ve şartları,
 3. Memurların tabi bulundukları disiplin kaideleri ve bunları ihlal edenler hakkında yapılacak işlemler, disiplin hükümleri, Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri,
 4. Sicillerin nasıl tutulacağı, tezkiye şekli,
 5. Memurların her çeşit izinleri, askerlik ve harcırahla ilgili işlemleri,

Madde 18- Enstitü Genel Direktörü ile sair personeli, Kanunlarda Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri Memurları tarafından yapılabileceği kabul edilen işler haricinde başka hiçbir işle meşgul olamazlar. Aşağıda yazılı olanlar memnu işlerden sayılmaz:

 1. Enstitü teşkilatında vekaleten deruhte edilecek görevleri.
 2. Ücret veya herhangi bir menfaat mukabili olamamak, asli görevlerine halel gelmemek ve çalışma saatleri haricinde iştigal edilmek şartıyla hayır müesseselerinde ve ilmi, içtimai (sosyal) kurumlarda Enstitü memurlarına münhasır olmak üzere kurulan cemiyet, yardım sandığı ve kooperatiflerde çalışmak;
 3. Kendi emlak ve arazisini bizzat veya bilvasıta işletmek;
 4. Kooperatif şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve hesap müfettişliği yapmak;
 5. Resmi merci kararıyla tevcih edilen bilirkişilik ve hakemlik yapmak.

Enstitü Malları

Madde 19- Enstitüye ait mallar Devlet malıdır; bunları, çalanlar ihtilas edenler, zimmetine para geçirenler veya her ne şekil ve surette olursa olsun suistimal edenler hakkında Devlet Mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait cezai takibat yapılır.

İş Programı

Madde 20- İş Programında, yıl içinde yapılacak işlerin nevi ve mahiyetleri, yerleri bunlar için kullanılacak vasıtalar gösterilir. Programa göre icrası gereken etütler, istikşaflar, aramalar ve sair işler, Genel Direktörün talimatı dairesinde şube müdür veya şefleri tarafından sevk ve idare olunur.

Madde 21- Enstitünün yıllık faaliyeti, Bakanlıkça onaylanacak bir (iş programı) ile tespit olunur. Bu programın her yılın Ocak ayı sonuna kadar hazırlanıp onay için Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Yıl içinde iş programında değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde bunun da Bakanlıkça onaylanması icap eder.

Madde 22- Şube Müdürleri programın gerçekleşmesi için Genel Direktör tarafından verilen direktife göre yapmakta oldukları işler hakkında her ay Genel Direktör‘e bir rapor verecekleri gibi her yıl Aralık ayı içinde iş programının şubeleri ile ilgili kısımlarının Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen kısımlarını ortaya koyan genel bir rapor hazırlayacaklardır. Bu raporlara programda gösterilmiş olmakla beraber yıl içinde bitirilmesinin mümkün olamayacağı anlaşılan işlerin, sebepleri ile ve bu husustaki mütalaaları ile birlikte derci zaruridir. Aralık ayında hazırlanacak genel rapora, gelecek yılki programa alınacak işler ve bunların tahakkuku için ihtiyaç hissedilecek araç ve gereçler hakkında mütalaa ve teklifler de dercolunacaktır.

Saha Çalışmaları

Madde 23 - Bilfiil saha üzerinde yapılan işler, işin mahiyetine göre Şube Müdürlerinin ve bunlarla birlikte varsa Bölge Müdürlerinin kontrolü altında şefler tarafından arazi çalışmalarını tanzim edecek bir Yönetmeliğe göre yönetilir. Muayyen bir bölgeye bağlanarak tesis olunacak iş yerlerinin amirleri (şefleri bu görevlerine münhasır olmak kaydıyla idari, ilmi ve teknik konularda Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterirler. Arazideki işyerlerinde çalışacak işçilerin işe alınmaları, çıkarılmaları, çalıştırılma koşulları ücretlerinin saptanması ile esas çalışma projesinin genel çerçevesi dahilinde yapılacak işlerin en iyi bir şekilde yürütülmesi için mahallinde alınacak tedbirler işbu Yönetmelikte belirtilir.

Madde 24 - Saha üzerinde yapılacak işleri mahallinde yönetecek olan Bölge Müdürleri ve şefler işin mahiyetine göre Genel Direktör tarafından atanırlar. Arazideki işyerlerinde yapılacak masraflar, muhasebe talimatı dahilinde kamp şefleri nezninde görevli mutemetlere gönderilen iş avansları ile karşılanır. Muhasebe şubesi müdürüne bağlı olan mutemetler, ancak işyerindeki şefin imzası ile tediyede bulunabilirler. Yapılan giderlerin usul ve mevzuata uygun olmaması halinde mutemetler ile birlikte bu kabil ödemede bulunulmasını emreden şefler şahsen ve müştereken sorumludurlar. İş avansları merkeze gönderilen sarf evrakı ile kapanır.

Madde 25 - (Değişik:25/12/1984-84/8904 K.) Arazide görev yapan Birim Amirlerinin ve bunların bağlı olduğu amirlerin parasal yetki ve sorumluluk sınırları 5. maddenin (k) fıkrası ile 16. maddenin (ı) fıkrası hükümlerine göre Genel Müdürlükçe tespit edilerek Müdürler Encümeninin onayından geçirilir. Bu maddelerle verilen yetki sınırları hiçbir zaman Genel Müdüre ve Müdürler Encümeninin parasal yetki sınırlarını aşamaz.

Bütçe Ve Kadro

Madde 26 - Genel Direktörlük gelecek yıla ait idare ve işletme masraflarını bütçesiyle kadrosunu hazırlayıp Direktörler Encümeninden geçirdikten sonra her yılın Ocak ayı nihayetine kadar Bakanlığa gönderir.

Madde 27 - Bütçede Enstitünün idare ve işletme giderleri için istenen ödenek fasıl ve maddeler halinde gösterilir. Kadronun bütün memur ve işçilerin adet, derece ve kademe aylık tutarlarını gösterir şekilde düzenlenmesi lazımdır. Ayrıca kadroda bir evvelki yıla nazaran değişiklik yapılmış ise bunun da sebepleri belirtilir.

Madde 28 - Bütçe ve kadro bakanlığın onayı ile tekemmül etmiş olur. Bütçenin aynı fasıl dahilindeki maddeleri arasında Direktörler Encümeni kararı ile ve fasılalar arasında da Direktörler Encümeni kararı ve Bakanlığın onayı ile aktarma yapılabilir.

Bilanço

Madde 29 - Enstitünün hesap yılı mali senedir. Hesap yılının sonunda tanzim edilecek bilançonun Enstitünün yıllık faaliyeti hakkında bir raporla birlikte Direktörler Encümeninden geçirilerek sonra her yıl Mayıs ayı sonuna, kadar Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Deneticiler tarafından yıl içinde ve yıl sonunda hazırlanan raporlarında bilanço ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

Madde 30 - Bakanlık Enstitünün bilançosu ile yıllık faaliyet raporunu ve deneticiler tarafından hazırlanmış olan yıllık raporu tevdi tarihinden itibaren iki ay içinde kendi mütalaasını da ekleyerek "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu"nun onayına sunulmak üzere Başbakanlığa gönderir.

Madde 31 - Enstitünün bilançosu ile yıllık faaliyet raporunu deneticilerin yıllık raporunu ve Bakanlığın bunlar hakkındaki mütalaasını inceleyip bilançonun tasdiki ve raporların onayı veya bunların reddi hakkında 468 sayılı Kanuna göre T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu karar verir. Bu komisyonun bilançoyu tasdik ve raporları tasvip kararı Enstitü memurlarının ibrasını kapsar.

Ek Madde - ( Ek : 30/4/1976 - 7/11801 K.) İşbu Yönetmeliğin muhtelif maddelerinde sözü edilen (Şube Müdürlükleri) DAİRE BAŞKANLIKLARI olarak değiştirilmiştir.

Madde 32 - 2804 sayılı Kanunun 23. maddesi hükmüne göre hazırlanmış olan ve bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete‘de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer, 25/5/1948 tarih ve 3/7504 sayılı Kararla yürürlüğe konulan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 33 - Bu Yönetmelik Hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

 

Okunma Sayısı: 121