TMMOB Maden Mühendisleri Odası

MADENCİLİK FONU KREDİ YÖNETMELİĞİ

Madencilik Fonu Kredi Yönetmeliği 
 

(27.02.1987 tarih 19385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun 34. maddesi gereğince kurulan Madencilik Fon‘unda toplanan kaynakların kredi olarak kullandırılması ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Verilecek Kredi Çeşitleri

MADDE 2- Maden Kanunu’nun 34. maddesi gereğince kritik madenlerin stoklanması, yurt içi destekleme maden alımları ve zararına yapılacak maden ihraç bağlantılarının sübvansiyonu için bloke edilecek meblağdan sonra o yıl içinde tefrik edilebilecek nakit imkanlarından;

a) % 25‘ine kadar ihracat kredisi,

b) % 25‘ine kadar istihlake hazır madenlere verilecek krediler,

c) % 25‘ine kadar işletme kredisi,

d) % 25‘ine kadar tesis kredisi,

tahsis edilir.

İhracat Kredisi

MADDE 3- İhracata müteveccih bağlantısı yapılmış, ihracata hazırlanmış ve akreditifi açılmış olduğu halde, malın nakliyesi, ambalajı veya buna benzer ihtiyaçları karşılamak üzere ihracatın gerçekleştirilebilmesini teminin gerekli finansman ihtiyaçları için tahsis edilir. Emtia mukabili kredi olup Banka’nın emtia mukabili kredi işlemleri için uyguladığı şekil ve şartlara tabidir.

Kredinin vadesi 3 ay olup, faiz nispeti Bankanın ihracat için kullandırdığı kredi faizlerine eşit olacaktır.

İstihlake Hazır Madenlere Verilecek Krediler

MADDE 4- İstihlake hazır malların piyasaya sürülmesi ve nakliye, ambalaj vs. masraflarını karşılamak için tahsis edilen kredidir. Bankanın emtia veya ipotek mukabili kredi işlemleri için uyguladığı şekil ve şartlara tabidir.

Kredinin vadesi ve faiz nispeti ihracat kredisinde olduğu gibidir.

İşletme Kredisi

MADDE 5- İşletme kredisi, azami 1 yıl vadeli olup Bilançolar üzerinde yapılacak tetkik neticesinde Banka usul ve esaslarına göre ihtiyacı olan işletme sermayesinin % 10‘unu geçmemek kaydıyla tespit edilecek miktar üzerinden kredinin açıldığı tarihteki Devlet Tahvili faizi kadar faiz alınması kaydıyla verilecek kredilerdir. İşletme kredisinin teminatı Banka usul ve esaslarına göre ipotek veya Banka teminat mektubu olabilir.

Tesis Kredisi

MADDE 6- Tesis kredisi, yapılacak tesisin % 90‘ı bittikten sonra tamamlanmak üzere verilecek ve tesis bedelinin % 10‘unu geçmeyecek krediler olup vadesi azami 2 yıldır. Bu krediye kredinin açıldığı tarihteki devlet tahvili faizi uygulanır. Kredinin Teminatı Banka usul ve esaslarına göre ipotek veya Banka teminat mektubu olabilir.

Kredilere Tahsis Edilecek Miktarlar

MADDE 7- Her yıl hazırlanacak finansman programı ile yukarıda yazılı kredilere tahsis edilecek miktarlar Fon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın onayı ile uygulamaya konulur.

Yukarıda yer alan Kredi çeşitleri için belirlenen miktarlar ilk 4 ay içinde kullanılmadığı veya talep olmadığı takdirde ihtiyaç bulunan fasıllara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın onayı ile aktarılabilir.

Maden Kanunu’nun 34. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, kritik madenlerin stoklanması, yurt içi destekleme maden alımları ve zararına yapılacak maden ihraç bağlantıları için ayrılacak miktar lüzum görüldüğü ahvalde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca değiştirilebilir ve kalan miktar yukarıdaki oranlara göre diğer kredi cinslerine tevzi edilir.

Fon Kredi Taleplerinin İncelenmesi, Kredilerin Tahsisi ve Takibi

MADDE 8- Fondan verilecek krediler için vaki talepler Fon İdaresi Başkanlığı‘na yapılır. Talep, banka usul ve esaslarına göre Banka’ya incelettirildikten sonra Fon İdaresi tarafından Fon Yönetim Kurulu’na götürülür. Kredilerin tahsisleri Fon Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır. Bu kararı müteakip uygulanacak usul, kredi karşılığı gösterilecek teminatların alınması ile kredi verilişi ve vadelerinde tahsiline kadar yapılan bütün işlemler Banka tarafından yürütülür ve Fon İdaresi tarafından denetlenir.

Her 3 ayda bir verilen kredilerin durumu hakkında Banka Fon İdaresi’ne, Fon İdaresi’de Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

Fon Yönetim Kurulu kendi aralarından seçeceği bir üyeye her an kredilerin Banka işlemlerini ayrıca denetim yetkisi verebilir.

Kredilere Uygulanacak Usul

MADDE 9- Fon Kredi Kurulu kararı gereğince verilecek söz konusu kredilerin kullandırılması sırasında takip edilecek diğer usul ve uygulama şartları ile kredi taleplerinin incelenmesi kredi karşılığı gösterilecek teminatların alınması, kredinin verilişi ve denetimi ile takip ve tahsilatı Banka tarafından Banka usullerine göre yapılır.

Fon İdaresi Başkanlığı ve Banka tarafından periyodik olarak yapılacak kontrollerde, verilen kredinin projeye uygun olarak kullanılmadığı ve kredi şartlarına uyulmadığı tespit edilirse, kredi borçlarının tamamı borcun verildiği tarihten itibaren o yıl için uygulanan en yüksek ticari kredi faizi değerinden faiz tahakkuk ettirilerek Bankaca geri alınır ve Fon hesabına geçirilir. Bu kişiler bir daha kredi hakkından yararlandırılamazlar. Borç taksitlerini veya faizlerini zamanında ödemeyenlerin bakiye borçları muaccel hale gelir.

Yukarıda belirtilen durumlar tespit edildiğinden, Banka alacağı muaccel hale getirerek kredinin tahsili için kanuni takibata geçer.

Her türlü tahsilat, Fon adına Banka’ca gerçekleştirilir.

Kredinin takip ve tahsil edilmemesinden doğacak zararlar için Banka Fon‘a karşı sorumludur.

Yürürlük

MADDE 10- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- Bu yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 219
Yayın Tarihi: 02.01.2006