TMMOB Maden Mühendisleri Odası

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13 Şubat 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26786

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 - 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 9, 11, 12, 15 ve 20 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır."

             MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan; "Alıcı su ortamı", "Endüstriyel atıksu", "Evsel atıksu", "İçme ve kullanma suyu", "İdare" tanımının (d), (e), (g) ve (h) bentleri, "Kirli balast", "Ötrofikasyon", "Slaç", "Slop", "Sintine suyu" ve "Tehlikeli ve zararlı maddeler" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki "Gemi", "Hassas su alanı", "Kentsel atıksu", "Rekreasyon alanları", "Sintine" ve "Yüzme suyu" tanımları eklenmiştir.

             "Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi, "

             "Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları,"

             "Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları,"

             "İçme ve kullanma suyu: İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, sağlaması gereken özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına sunulan suları,"

             "d) Alıcı ortama deşarj izni için, Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,"

             "e) Derin deniz deşarj izni için, Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,"

             "g) 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 inci maddesinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması hâllerinde Çevre ve Orman Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını ve mahallin en büyük mülki amirlerini,"

             "h) 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezaların verilmesinde mezkûr Kanunun 24 üncü maddesinde yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarını,"

             "Kirli balast: Gemiden suya bırakıldığında su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon hâlinde maddelerin birikmesine yol açan denge suyunu,"

             "Ötrofikasyon: Suların besi maddelerince özellikle azot ve/veya fosfor bileşiklerince; alg ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini hızlandıracak, böylece sudaki canlıların dengesini bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşmesini,"

             "Slaç: Gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında tortu ve/veya yağ çökeltilerinden oluşan çamuru,"

             "Slop: Gemilerde kargo tanklarının yıkanması sonucu oluşan tank yıkama suları dâhil, slop tanklarında biriken yağlı su artıklarını,"

             "Sintine suyu: Sintinede biriken sıvıları,"

             "Tehlikeli Maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden, zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını,"

             "Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen tüm deniz araçları, hava yastıklı tekneler, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekneyi,"

             "Hassas su alanı: Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler ve kıyı suları, önlem alınmaması hâlinde yüksek nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı sular ve daha ileri arıtma gerektiren alanları,"

             "Kentsel atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını,"

             "Rekreasyon alanları: Plaj olarak kullanılan kıyı suları ile temas gerektirmesine bakılmaksızın sportif amaçla kullanılan akarsu, göl, baraj gölü ve deniz sularını,"

             "Sintine: Gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, koferdamlar, ambarlar veya benzer bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık suların biriktiği bölümleri,"

             "Yüzme suyu: Yetkili mercilerce yüzmeye izin verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı ve geleneksel olarak çok sayıda insanın yüzdüğü akarsu, göl, baraj gölü ve deniz suyunu,"

             MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

             "g) Ötrofik olduğu belirlenen veya ötrofikasyon riski olan doğal ve yapay göl, gölet, koy, körfez gibi hassas su alanlarına yapılacak deşarjlarda azot ve/veya fosfor gideriminin yapılması,"

             "j) Atık suların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi yasak olup, arıtılmış atık suyun verileceği alıcı ortam için belirlenmiş kalite standartlarının olumsuz yönde etkilenmemesi,"

             MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "g) Deniz dibinden taranan malzeme, çamur, çöp ve hafriyat artıklarının ve benzeri atıkların boşaltımı,"

             "h) Gemilerden kaynaklanan petrol türevli katı ve sıvı atıklar (sintine suyu, kirli balast, slaç, slop, yağ ve benzeri atıklar),"

             "ı) Yukarıda sayılanların dışında kalan 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmelik eklerinde belirtilen maddeler."

             MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1) İçme suyu olma potansiyeli yüksek olan yüzeysel sular,"

             "1) İçme suyu olma potansiyeli olan yüzeysel sular,"

             MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 14 - Deniz ve kıyı suları kullanım amaçlarına göre aşağıdaki sınıflamaya tabi tutulur;

             Sınıf D I: Su ürünleri üretimi alanları,

             Sınıf D II: Yüzme suyu ve rekreasyon alanları,

             Sınıf D III: Ticari, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucu etkilenen alanlar.

             Yukarıda verilen sınıflamaya göre deniz suyu kullanım alanları ve özellikleri aşağıda belirlenmiştir;

             a) Sınıf D I: Su ürünleri üretimi alanları;

             1) Yoğun ticari balıkçılık, su ürünleri avcılığı yapılan açık denizler,

             2) Yoğun kıyı balıkçılığı ve kabuklu su ürünleri yetiştirme alanları,

             3) Dalyancılık alanları.

             Bu alanlardan beklenen deniz ve kıyı suları kalitesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen alıcı ortam standartlarına uyulur.

             b) Sınıf D II: Yüzme Suyu ve Rekreasyon alanları;

             Bu sınıfta yüzme suları da dâhil olmak üzere plaj olarak kullanılan kıyı suları ile temas gerektirmesine bakılmaksızın sportif amaçla kullanılan deniz suları için gerekli deniz ve kıyı sularının sağlanması gereken standart değerler 9/1/2006 tarihli ve 26048 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği, Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu‘nda düzenlenmiştir.

             c) Sınıf D III: Gemiler ile ticari, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucu etkilenen alanlar.

             Bu sularda genelde Tablo 4‘teki kalite kriterleri aranırsa da bu kalitenin altına düşülmesiyle bu sınıftaki kullanım imkânı aksamaz. Bununla beraber bu sularda kalite düşmesine sebep olanlar dahi kirletme yasağı nedeniyle takibe alınır ve 2872 sayılı Çevre Kanunundaki müeyyidelere tabi tutulurlar."

             MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 - Herhangi bir amaçla kullanım açısından sınıflamaya alınmış olsun ya da olmasın tüm kıyı ve deniz sularının sağlıklı bir ortam hâlinde muhafazası için, deniz sularının genel kalite kriterlerine uymak esastır. Bu kriterler bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 4‘te verilmiştir. Su ürünleri üretimi yapılan deniz ve kıyı sularının alıcı ortam standartları Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen standartlara uygun olmalıdır. Sağlık amacıyla kullanılan sular ile yüzme havuzlarındaki sular haricindeki yüzme ve rekreasyonel amaçlı kullanılan sulara uygulanacak kriterler 9/1/2006 tarihli ve 26048 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

             Deniz ve kıyı sularının kalite kriterleri ve kirliliğin izlenmesi Bakanlıkça gerekli görülen alanlarda yapılır ve/veya yaptırılır.

             Su ürünleri üretimi alanları alıcı ortam standartları ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 4 ve Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu‘nda yer alan değerlerin bozulmasına neden olan faaliyetlere Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yaptırım uygulanır."

             MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İçme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su kaynaklarının korunmasında, kaynağın ve havzasının özellikleri bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının tanımı ve koruma esasları ile ilgili olarak her kaynak ve havzasına ilişkin özel hükümler getirilinceye kadar aşağıda verilen genel ilkeler ve koruma alanları geçerlidir. Özel hükümler Bakanlıkça veya Bakanlıkla koordineli olarak Valiliklerce, Büyükşehir Belediyelerine içme ve kullanma suyu temin edilen havzalarda Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerince yapılır/yaptırılır. Özel hükümlerin ilgili imar planlarında ve çevre düzeni planında aynen yer alması ve idare tarafından uygulanması esastır."

             "a) Arıtılsa dahi içme ve kullanma suyu rezervuarına atıksuların deşarjına izin verilmez."

             "f) İçme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlarda su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin yapılması yasaktır. Ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ekonomik bölge oluşturulan rezervuarlarda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile müştereken belirlenen uygulama esasları çerçevesinde Bakanlıktan olumlu görüş almak kaydıyla su ürünleri avcılığına ve maksimum su seviyesindeki göl alanı 75.000 ha‘dan büyük baraj göllerinde minimum su kotundaki rezervuar alanının %0,1‘ine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilebilir. İçme suyu alma yapısına en az 1000 metreden daha yakın olan alanlarda ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamaz."

             MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 300 metre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alanın sınırının su toplama havzası sınırını aşması hâlinde, mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. Bu alanda aşağıda belirtilen koruma tedbirleri alınır,"

             "a) Maksimum su seviyesinden itibaren 300 metre genişliğindeki şerit kamulaştırılır. Kamulaştırma suyu kullanan idare veya idarelerce yapılır. Ancak 1988 yılı veya su temin projesinin yatırım programına alındığı tarih itibarıyla mevcut olan yapılarda bu alanda kamulaştırma yapılıncaya kadar, yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım onarım yapılabilir."

             MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700 metre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının, su toplama havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Kısa mesafeli koruma alanı içinde;"

             "d) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilemez. Bu alanda kalan mevcut yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir."

             MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiş ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu alandaki köylerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılıncaya kadar köy yerleşik alan sınırları içinde yapılaşmaya izin verilmez. Ancak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapımından sonra köy yerleşik alan sınırları içinde yapılacak yapılara, taban alanı katsayısı 0.40, toplam inşaat alanı 200 metre kare, yükseklik 6.50 metreden fazla olmamak koşuluyla, ilgili idarece izin verilebilir. Bu alanlarda minimum ifraz 300 metre kare olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastroda mevcut yol dışında yeni yol oluşturacak ifraza izin verilmez."

             "e) Hiçbir şekilde maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez."

             MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son paragrafı ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu alandaki faaliyetlerden oluşan atıksuların; bu Yönetmelikte belirtilen ilgili sektörün alıcı ortama deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkartılması ya da geri dönüşümlü olarak kullanılması zorunludur."

             "b) (a) bendinde belirtilen alanın bittiği yerden itibaren su toplama havzasının sınırına kadar olan alandaki faaliyetlerden kaynaklanan atıksuların, Yönetmelikteki Tablo 5‘ten Tablo 21‘e kadar olan deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkarılması veya geri dönüşümlü olarak kullanılması zorunludur.

             Ancak, 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce bu alanda mevcut olup, uzun mesafeli koruma alanında kalan tesislerden sıvı, gaz ve katı atıklarını ilgili idare tarafından uygun görülen ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri teknoloji seviyesinde arıtma ve bertaraf teknikleri ile uzaklaştırılmasını sağlayanlarda bu esaslar aranmaz.

             Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanları Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir."

             MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Arıtılmış evsel atıksuların tam arıtma ilkelerine göre sağlamaları gereken deşarj standartları, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde verilmiştir. Ayrıca toplam koliform ve ötrofikasyona yol açan azot ve fosfor elementlerinin alıcı göl ortamındaki tolere edilebilen sınırlara uyması esastır. Bakanlık, özellikle kirlilik ve ötrofikasyon kontrolü açısından göllere verilecek evsel ve endüstriyel atıksuların bu Yönetmeliğin 31 inci ve 32 nci maddeleri uyarınca gerekli deşarj standartlarını sağlamak amacıyla 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği‘nde belirtilen deşarj standartlarını sağlayacak bir ileri arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra göllere ve/veya bu kaynakları besleyen akarsulara deşarj edilmesini ister. Bu konuda yapılacak yatırımların çok yüksek bulunması hâlinde, ekonomik kıyaslaması yapılmak kaydıyla, atıksuların söz konusu gölün su toplama havzası dışına kollektör veya kapalı kanal sistemleriyle tahliyesi yapılır. Alınan bütün bu tedbirlere rağmen, alıcı ortam olarak göl sularının kalitesi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 2‘de istenen düzeylere ulaşmadığı takdirde, su kalitesinin düzenlenmesi amacıyla bir havza koruma planı hazırlanır. Bu yolla hazırlanacak koruyucu plana uyulması esastır."

             MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (h) ve (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Kalıcı nitelikteki kirleticilerin yer altı sularının kalitesini bozacak şekilde yüzeysel sulardan süzülme yolu ile kuyu ve drenlerden ortaya çıktığı veya çıkması muhtemel olduğu durumlarda Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan deşarj limitlerinde kısıtlamaya gidilebilir."

             "h) İçme ve kullanma suyu temin edilen Sınıf YAS I ve Sınıf YAS II grubu yeraltı sularının alındığı kuyuların etrafında oluşturulan 50 metrelik koruma alanı tapu kaydına işlenir."

             "n) Tehlikeli maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak, yeraltı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır."

             MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Türkiye‘nin hükümranlık bölgesine giren denizlerde; gemilerden çöp, petrol ve petrol türevleri ile bunlarla bulaşık sintine suları, kirli balast suları, slaç, slop, yağ ve benzeri katı ve sıvı atıkların, her türlü kargo artıklarının ve bu denizler üzerindeki hava sahasında seyreden uçakların atıklarının boşaltılması yasaktır. Gemilerden kaynaklanan atıklar lisanslı atık kabul tesislerine ve/veya lisanslı atık alma gemilerine verilir. Gemilerden evsel nitelikli atıksu boşaltımı tüm gemiler için 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin Ek-IV hükümlerine tabidir. Hassas alan niteliğindeki koy ve körfezlerde, gemide arıtma cihazı olsa dahi gemilerden evsel nitelikli atıksu boşaltımı yasaktır."

             "c) Yüzme ve rekreasyon amacıyla kullanılan kıyı sularının kirlenmesinin önlenmesi için sahillerin kum bandı üzerinde veya burayı etkileyecek yakınlıkta inşa edilen fosseptiklerin sızdırmasız olması ve oluşan atıksuyun arıtma tesisi ya da kanalizasyon sistemine verilmesi gereklidir."

             "d) Petrol ve türevlerini işleyen, doldurup-boşaltan, depolayan işletmeler kaza sonucu ve istenmeyen özel durumlar nedeniyle su ortamlarına petrol boşalması ihtimali göz önünde bulundurularak, gerekli acil müdahale planlarını yapmakla, personel, ekipman ve malzemeyi her an hazır bulundurmakla yükümlüdürler."

             "h) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, kıyı ve açık denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği amacıyla yapılan potansiyel alan belirleme çalışmalarında Bakanlığın görüşünün alınması zorunludur."

             MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 - Deniz dibi taraması ve buna bağlı olarak taramadan çıkarılacak malzemenin denize dökülmesi faaliyetine ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kalan faaliyetler için Bakanlığın görüşünün alınması zorunludur."

             MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki (6) numaralı alt bent eklenmiştir.

             "6) Endüstriyel Atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, atıksu yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmesi,"

             MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Alıcı ortama doğrudan boşaltım esasları

             MADDE 26 - Atıksuların nitelik ve niceliklerinin kontrolu, kirliliğin azaltılması ve arıtılması, verilen atıksu deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı hususunun uygun aralıklarla ve düzenli bir biçimde gözlenmesi ve belgelenmesi kirletenin sorumluluk ve yükümlülüğündedir. Standartlara uyumun kontrolü açısından, kirleten tarafından yaptırılan bu ölçümler beş yıl süreyle saklanır. İdare, bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini, gerekiyorsa kendi ölçümleriyle denetler. İdare tarafından denetim amacıyla yapılan ölçümlerin masrafı kirleten tarafından karşılanır.

             Alıcı ortamlarda kirlenmenin önlenebilmesi için yapılacak uygulamalarda aşağıdaki genel esaslar geçerlidir.

             a) Atıksu altyapı tesisi bulunan yörelerde endüstri kuruluşları kanalizasyon sistemine bağlantı esaslarına uyulmak şartıyla, atıksularını kentsel kanalizasyon sistemine deşarj edebilirler. Kent dışında kalan ve doğrudan alıcı ortama deşarj yapan atıksu kaynakları için münferit veya ortak arıtma tesisleri yapılarak bunların atıksularının arıtılması gereklidir. Kent içinde veya dışında bulunan ve benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler için ortak atıksu altyapı tesisi kurularak ortak arıtma imkânları incelenir ve değerlendirilir.

             b) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla, atıksuların yağmur suları, soğutma suları, az kirli yıkama suları ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi yasaktır.

             c) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan sektörlerden atık sularında tehlikeli madde bulunanlar, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında Tehlikeli Madde Deşarj İzin Belgesi için ilgili idareye başvururlar.

             d) Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır.

             e) Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet türlerine göre, alıcı ortama verdikleri atıksular için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 5‘ten Tablo 21‘e kadar konulan deşarj standartlarını sağlamakla yükümlüdürler.

             f) Aynı sanayi kuruluşu içinde birden fazla sektörün bulunması ya da aynı sektörün alt sektörlerinin bulunması hâlinde, endüstriyel nitelikli atık su debisi en yüksek olan sektörün alıcı ortama deşarj standartlarının verildiği tablodaki parametre değerleri esas alınır. Ancak atıksu debisi düşük olan sektör için Yönetmelikte verilen parametrelerden her hangi biri alıcı ortama deşarj için esas alınan tabloda bulunmuyor ise, bulunmayan parametreler deşarj iznine esas olan tabloya ilave edilir. Sanayi kuruluşlarının endüstriyel nitelikli atıksuları, bu kuruluşa ait evsel nitelikli atıksularla birlikte arıtılıyorsa; evsel nitelikli atıksuyun miktarına bakılmaksızın, ilgili sanayi kuruluşu için verilen deşarj standartları uygulanır.

             g) Sulama kanallarına arıtılmış atıksu deşarjında, alıcı ortama doğrudan boşaltımda uygulanan hükümler aynen geçerlidir. Ancak, sulama kanallarına arıtılmış atık su deşarjında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması gereklidir."

             MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Alıcı ortama doğrudan boşaltım"

             "Yeraltından çıkarılarak enerji üretme ve ısıtma gibi çeşitli amaçlarla kullanılan jeotermal kaynak sularının debisi 10 L/sn ve üzerinde ise suyun alındığı formasyona reenjeksiyon ile bertaraf edilmesi zorunludur. Reenjeksiyon ile bertaraf etmeyenlere işletme ruhsatı verilemez. Ancak, reenjeksiyonun mümkün olmadığının bilimsel olarak ispatlanması hâlinde; alıcı ortama deşarj edilecek olan suların içerisinde çözülmüş hâlde bulunan mineral ve elementlerin miktarlarının belirlenmesi için yapılacak jeokimyasal analizlerin sonucuna göre Bakanlıkça belirlenecek deşarj standartları esas alınarak izin verilebilir."

             MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Atıksuların alıcı ortamlara doğrudan deşarjı ile ilgili olarak bu Yönetmelikte getirilmiş olan standart değerler, alınan kompozit atıksu numunelerinde aşılmaması gereken sınır değerleri ifade etmektedir."

             "Alıcı ortama atıksu deşarj standartları için üç ayrı sınır verilmiştir. Bunlar; anlık, iki saatlik ve yirmi dört saatlik kompozit çıkış suyu numunelerinden elde edilen konsantrasyonları ifade etmektedir."

             "Alıcı ortam deşarj standartlarının belirtildiği tablolarda anlık numune parametresi bulunmayan sektörlerle ilgili idare tarafından yapılacak denetlemelerde, alınacak anlık numuneler kontrol amacıyla kullanılabilir. Bu durumda alınan anlık numune değeri iki saatlik kompozit numune için verilen standart değerden %20 daha fazla çıkması durumunda cezai işleme esas olmak üzere değerlendirme yapılır.

             "Atık su debisi 500 m3/gün üzerinde olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunludur. Atık su debisi 200-500 m3/gün arasında olan işletmelerin atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası ve otomatik numune alma cihazı bulundurması zorunludur."

             "Derin deniz deşarjı ile sonuçlanan bütün atıksu arıtma veya ön arıtma tesislerinin çıkış noktasında numune alma bacası, atıksu debisi 1000 m3/gün üzerinde olan tesislerin ise, ayrıca otomatik numune alma ve debi ölçme cihazlarını bulundurmaları zorunludur."

             MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 30 -  Atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodlar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde tanımlanır. Atıksu arıtım metodları seçilirken, alıcı ortam dışında kalan hava kirlenmesi, toprak kirlenmesi, katı artıklar gibi çevre sorunlarına neden olmamak üzere gerekli tedbirler alınır."

             MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "p) Endüstriyel nitelikli atıksu üreten diğer tesisler; içme suyu filtrelerinin geri yıkama suları, endüstriyel soğutma suları, hava kirliliği kontrol amacıyla kullanılan filtre su ve çamurları, benzin istasyonları, yer ve taşıt yıkama atıksuları, katı artık değerlendirme ve bertaraf tesislerinden gelen atıksular, benzin istasyonlarından gelen atıksular, tutkal ve zamk üretimi atıksuları, su yumuşatma, demineralizasyon ve rejenerasyon, aktif karbon yıkama, rejenerasyon ve Biodizel tesisleri."

             MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 32 - Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel arıtma tesislerinden arıtılmış olarak çıkan suların alıcı ortama deşarjında istenen standart değerler bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21‘de verilmiştir.

             Evsel nitelikli atıksular kirlilik yüklerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

             a) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 5-120 kg/gün arasında (Eşdeğer nüfus 84 - 2000 arasında).

             b) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 120-600 kg/gün (Eşdeğer nüfus 2000 -10 000 arasında).

             c) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 600-6000 kg/gün (Eşdeğer nüfus 10 000-100 000 arasında).

             d) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 6000 kg/gün‘den büyük (Eşdeğer nüfus 100 000 veya daha fazla).

             Nüfusu 2000‘den az olan yerleşim yerlerinin; otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi, yazlık siteler ve sanayi tesislerinin evsel atıksuları hariç, evsel nitelikli atıksuları için, yerleşim yerinin çevresel ve sosyoekonomik özellikleri dikkate alınarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılayacak şekilde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun görülecek arıtma ve/veya bertaraf yöntemleri uygulanır.

             Nüfusu 84 kişinin altında olan otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazlık siteler ve sanayi tesislerinin evsel atık suları 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplanır ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine verilir.

             Evsel Atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, Atıksu Yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmek zorundadırlar."

             MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 33 - Denize kıyısı olan yerleşimler ve kıyı bölgelerinde bulunan endüstriler için, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduğunun ayrıntılı mühendislik çalışmaları sonucunda kanıtlanması hâlinde, atıksuların ve soğutma sularının derin deniz deşarjlarıyla bertarafına izin verilir. Bu durumlarda evsel ve endüstriyel atıksular için alıcı ortama doğrudan deşarj için belirlenmiş olan deşarj standartları uygulanmaz. Arıtılmamış evsel nitelikli atıksuların ve soğutma sularının değişim ve seyreltme potansiyeli düşük olan yarı kapalı koy ve körfezlere, Coğrafi şartlar nedeniyle derin deniz deşarjı yapılması zorunlu olursa, yapılacak deşarjın alıcı ortamdaki ekolojik dengeleri bozmayacağı ve özellikle Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen maddelerin birikim yapmayacağı, bir çevresel etki değerlendirme çalışması ile ispat edilirse, bu Yönetmeliğin 42 nci maddesi uyarınca izin verilir."

             MADDE 25 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Alıcı sulara derin deniz deşarjının yapılabilmesi için atıksuların Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlaması gerekmektedir."

             MADDE 26 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Minimum deşarj derinliği 20 metre olmalı, eğer 20 metre derinliğe inmek ekonomik olarak mümkün değilse, difüzör hariç deşarj boru boyu ortalama kıyı çizgisinden itibaren bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 24‘te gösterilenden az olmamalıdır. Tablodaki nüfus değerlerinden daha büyük yerleşim yerleri, "önemli kirletici kaynak" sınıfına giren faaliyetler ve sanayi kuruluşları için deşarj boru boyu, ön veya tam arıtma alternatifleri ile birlikte ele alınarak belirlenir."

             "c) Yaz aylarında T90 değeri Ege ve Akdeniz‘de en az 1 saat, Karadeniz‘de 2 saat Marmara Denizinde ise 1,5 saat alınmalıdır. Kış aylarında ise T90 değeri daha yüksek olacağı için bu değer ortalama 3-5 saat arasında alınmalıdır."

             MADDE 27 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Yüzme ve Rekreasyon amacıyla kullanılan sulara yapılacak derin deniz deşarjının mümkün olmadığı hâllerde atık suların arıtılmasında azot ve fosfor giderimi ile birlikte dezenfeksiyon işlemi yapılır ve deşarj, söz konusu su ortamlarının kalitesini bozmayacak şekilde gerçekleştirilir."

             MADDE 28 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Alıcı ortama atıksu deşarj izni

             MADDE 37 - Bu Yönetmelik esaslarına uymak şartı ile, alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için bu Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir. Alıcı ortama her türlü atıksu deşarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilidir.

             Alıcı ortamın çok yoğun bir şekilde kirletilmiş olduğu yörelerde alıcı ortam deşarj standartları, yer ve sınır belirlemeleri ve uygulanacak diğer işlemlerin, havza koruma planı ile tespit edilmesi esastır.

             Deşarj izninin verilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Atıksu deşarjı için idare tarafından verilen izin beş yıl süre ile geçerlidir.

             b) Bakanlıkça bir alıcı ortamın, mevcut kullanım amaçlarının olumsuz yönde etkilenmesini önlemek veya kalitesini düzeltmek amacı ile alıcı ortama, bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulan Havza Koruma Planı çalışması yapılıncaya kadar alıcı ortamdaki su kaynaklarının minimum debileri ve kirlilik seviyesi dikkate alınarak mevcut atıksu deşarjlarında bu Yönetmelikte öngörülen sınırların ötesinde kısıtlamalar yapılabilir. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1‘deki limit değerler dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar sonucunda atıksu deşarj limitlerinde gerekli oranda kısıtlama yapılır. Yapılan kısıtlamalar tebliği tarihinden itibaren oniki ay içerisinde faaliyet sahibi tarafından gerçekleştirilir.

             c) Alıcı ortamda renk parametresi 300 birimden (Pt-Co) fazla ölçülür ise ortama deşarj yapan ilgili işletmelerin sektör tablolarındaki analizler yeniden yapılır. Yapılan analiz sonucunda sektör tablosunda belirtilen parametrelerde istenilen limitlerin sağlanmaması hâlinde gerekli işlem yapılır."

             MADDE 29 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 38 - Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da alıcı ortam deşarj izin belgesinde öngörülenin ötesinde kirletici atmamaya ve atıksu deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdür. İzin sahibi olmak cezai ve hukuki müeyyide uygulanmasına engel teşkil etmez."

             MADDE 30 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 39 - Deşarj izinlerinin sınırlandırılmasında veya iptalinde aşağıdaki işlemler uygulanır.

             a) Deşarjın izin verildiği şekilde kullanımı esnasında alıcı ortamın mevcut veya ileriye yönelik kullanım amaçlarına olumsuz etkiler yaptığı tespit edildiğinde deşarj limitleri sınırlandırılır veya atıksuyun arıtıldıktan sonra geri dönüşümlü olarak kullanılması Bakanlıkça istenebilir.

             b) Atıksu deşarj izni alan faaliyetlerden ilgili idare tarafından belirlenen hükümlere aykırı davrananlara, aykırı faaliyeti düzeltmek üzere bir defaya mahsus olmak üzere; aykırılığın sebebi, alıcı ortam özellikleri ile kirlilik yükü dikkate alınarak bir yılı aşmamak şartı ile süre verilebilir. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce verilecek süre yerinde yapılacak inceleme değerlendirme sonucuna göre tespit edilir ve bu süre sonunda da idarece istenilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti durumunda deşarj izin belgesi iptal edilir.

             Faaliyet; süre verilmemesi hâlinde derhâl, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur.

             Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike oluşturan faaliyetlerin Deşarj İzin belgesi süre verilmeksizin iptal edilir."

             MADDE 31 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Deşarj ön izin işlemi ve deşarj izin işlemi

             MADDE 40 - Deşarj ön izni, işletme faaliyete geçmeden önce alınır. Deşarj İzin Belgesi işletmenin faaliyete geçmesinden itibaren en fazla bir yıl içinde alınmak zorundadır.

             16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer alan tesisler için Bakanlıkça yapılmış Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘ne göre alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı Deşarj Ön İzni yerine geçer. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararının iptal edilmesi hâlinde Deşarj Ön İzni de iptal edilmiş sayılır.

             Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kalan faaliyetlere; Bakanlıkça yapılmış Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Deşarj Ön İzni yerine geçer.

             Alıcı ortama deşarj için izin talep eden kişi veya kuruluş izin başvurusunda, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde verilen başvuru ve deşarj izin formlarını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdür.

             Endüstriyel atıksu kaynaklarının izne bağlanabilmesi için endüstrinin tipi, üretim miktarları, kullanılan ham maddeler, çalıştırılan işçi sayısı, su ve enerji tüketimi, üretim akış şemaları ve üretim sırasında çıkan atıksuların kaynakları, katı ve sıvı atıkların miktar ve özellikleri ve tehlikeli atıkların bulunup bulunmadığı konularındaki bilgiler endüstri kuruluşu tarafından idareye bildirilir.

             Alıcı ortama deşarj izni başvurusu, alınan bir adet yirmi dört saatlik kompozit atıksu numune sonucunun veya en az üç adet iki saatlik kompozit atık su numunesi analiz sonuçlarının aritmetik ortalamasının bu Yönetmelikte belirtilen standartları sağlaması durumunda müracaat tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

             Deşarj izin işlemlerinde gerekli olan atıksu analizleri, Bakanlıktan Çevre Analizleri Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almış laboratuarlarda yapılması zorunludur.

             İzin belgeleri periyodik olarak yenilenir. Bu yenileme işlemi sırasında idarece tesisin daha önce belirtilen özelliklerinde bir değişiklik olup olmadığı, atıksu miktar ve kirlilik yüklerinin değişip değişmediği, daha önce alınması istenen teknolojik tedbirlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yeni tedbirlere gerek olup olmadığı, ölçüm programlarının düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığı tahkik edilir. İl Müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda atıksu numunesi alınarak standartlara uygunluk incelenir. Bu hususların herhangi birinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi hâlinde mükellefin izin işlemine yeni baştan başlaması ve bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 37 nci maddelerinde belirtilen ilkelere göre yeniden izin belgesi alması zorunludur."

             MADDE 32 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 41 - Bir alıcı ortama atıksu deşarjından dolayı bazı olumsuz etkilerin oluştuğunun belirlenmesi hâlinde veya bu deşarjdan dolayı zarar gören veya zarar görmesi muhtemel olan üçüncü kişiler izni veren idareye delilleriyle birlikte başvurarak, deşarj iznine itiraz etme hakkına sahiptirler. Yasal yollardan yapılacak bu itirazların uygun bulunması hâlinde, deşarjı yapanlar gerekli iyileştirme tedbirlerini almak mecburiyetindedirler."

             MADDE 33 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 42 - Derin deniz deşarj izni aşağıdaki esaslar çerçevesinde verilir.

             a) Derin deniz deşarjı için derin deniz deşarjı izin belgesi alınması esastır. Derin deniz deşarj izin belgesi, dosyanın eksiksiz olarak hazırlanması şartıyla Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü ve İl Çevre ve Orman Müdürünün onayı ile en geç iki ay içinde verilir. Derin deniz deşarjı izni için müracaatta bulunan kurum/kuruluş ve işletmeler başvurularında; onaylanmış derin deniz deşarjı projesi sureti ile Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde verilen derin deniz deşarjı izni başvuru formu ve derin deniz deşarjı izin belgesini gerçeğe uygun şekilde hazırlayarak idareye sunmakla yükümlüdürler.

             b) İzin beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit edildiği takdirde daha önce verilmiş olan derin deniz deşarjı izni İl Çevre ve Orman Müdürünün onayı ile veya gerekli görülmesi hâlinde Bakanlık tarafından geri alınır. Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile izin alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da projede öngörülenin ötesinde kirletici atmamakla ve gerek alıcı ortam, gerekse deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdürler. İzin yenileme başvurularında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği derin deniz deşarjı izni başvuru formunun ekinde yer alanlar hariç diğer hususlar gerçeğe uygun olarak güncellenerek idareye sunulur."

             MADDE 34 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 43 - Atıksu altyapı  tesisleri yönetimleri, Çevre Kanununun 11 inci maddesi uyarınca, sorumluluk bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirirler. Bu yönetimler, toplanan atıksuların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde bertarafı ile yükümlüdür.

             Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, yetki sınırları içindeki kanalizasyon sistemleri ile toplanan atıksuları, bertaraf etmek amacıyla atıksu arıtma tesislerini Çevre Kanununda öngörülen sürelerde, kurmak zorundadırlar. Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri, Bakanlığa sunulan İş Termin Planının uygulanmasıyla ilgili gelişmeleri bildirmek mecburiyetindedirler. İlgili başvuru atıksu arıtma tesisi ile ilgili iş termin planı hazırladıktan sonra mülki amir kanalıyla yapılır.

             Atıksuyunda, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1‘de belirtilen maddeleri bulunduran faaliyetler İş Termin Planı kapsamında değerlendirilemez, bu tür faaliyetler derhâl gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

             Belediyeler atık su arıtma tesisinin kurulmasıyla ilgili iş termin planındaki taahhütlerini mücbir sebepler dışında yerine getirmedikleri takdirde belediye başkanları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             İş Termin Planını süresi içerisinde vermeyen ve/veya İş Termin Planındaki taahhüt ettikleri işleri yerine getirmeyen atıksu alt yapı yönetimi kanalizasyonuna deşarj ile ilgili olarak, Bakanlık bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerini uygulamaya yetkilidir.

             Bu yönetimlerin yetki sınırları içindeki taşınmaz mal sahipleri için atıksularını bu tür ortak atıksu altyapı tesislerine bağlamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir."

             MADDE 35 - Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "h) Endüstriyel nitelikli küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine doğrudan veya kısıtlama yaparak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25‘te verilen standart değerleri sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir."

             "ı) Tehlikeli madde içermeyen, ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1‘inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25‘te verilen standart değerleri veya kısıtlama yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir."

             MADDE 36 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ayrıca ilgililer, herhangi bir atıksu toplama alanında atıksu debisi veya ilgili sanayi sektörüne ait bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 5 ilâ Tablo 20 arasındaki grup standartlarında verilen her bir parametre itibarıyla kirlenme yükü, o kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %10‘undan fazla olan endüstriyel atıksu kaynaklarında, teknik özellikleri bağlantı kalite kontrol izin belgesinde belirtilen ve Çevre Kanununun 11 inci maddesinde tanımlanan esaslar çerçevesinde bir özel arıtma tesisini kurmak ve işletmekle yükümlü tutulurlar. Bu durumda alıcı ortama doğrudan boşaltım ilkesi ve atıksu standartları geçerlidir ve ayrıca bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi uyarınca taşınmaz mal sahibi ilgili idareden izin alır. "

             MADDE 37 - Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 50 - Atıksu altyapı tesisleri kullanımı çerçevesinde, Yönetmeliğin ihlali kapsamına giren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Bağlantı ile ilgili kısıtlamalar ve bununla ilgili yasaklara ilişkin 44, 45 ve 46 ncı maddelerdeki hükümlerin aksine, bağlantısı yasaklanan atıksular veya maddeler atıksu sistemine boşaltılıyorsa veya atıksu bağlantı kalite kontrol izin belgesinde öngörülen sınır değerler aşılıyorsa,

             b) Atıksular, bağlantı sınırlamaları ile ilgili 47 ve 48 inci maddelerin aksine, ön arıtmasız olarak atıksu altyapı sistemine veriliyorsa,

             c) Yeraltı suyu veya arıtılmasına gerek ve mecburiyet olmayan sular, bağlantı ile ilgili kısıtlamaları belirleyen 45 inci maddenin (d) bendinin aksine, onay alınmadan atıksu altyapı tesisine veriliyorsa,

             d) Kontrol ve belgeleme yükümlülüğüne ilişkin 49 uncu maddenin aksine, atıksu miktarları ve özelliklerini ölçebilmek amacıyla gerekli ölçüm düzenekleri ve kontrol bacaları tesis çıkışında kurulmamışsa, uygun yere konulmamışsa veya çalıştırılamıyorsa, bakımı yapılmıyorsa, uygun ve sorumlu bir personel tayin edilmemişse veya kayıt defteri beş yıl boyunca saklanmamışsa ya da resmen denetimle görevli kişinin talebine rağmen ibraz edilmemişse,

             e) Kontrol düzeni ile ilgili 49 uncu maddenin aksine, parsel atıksu sisteminin veya atıksuyun incelenmesine müsaade edilmemişse,

             yukarıdaki davranışları gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilgili idare kendi mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemleri yapar.          

             Ayrıca, Atıksu alt yapı sistemi sonunda alıcı ortamda kirliliğin tespit edilmesi hâlinde 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde ilgili atıksu altyapı yönetimine gerekli işlem uygulanır.

             Taşınmaz mal sahibi, atıksu altyapı tesislerinden yararlanma şartlarına ilişkin 43 üncü maddedeki yükümlülüklere rağmen, verilen süre içinde şehir atıksu sistemine bağlantı yapmaması nedeni ile Alıcı Ortamda Kirliliğe neden olması ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranması nedeniyle 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde gerekli işlem yapılır."

             MADDE 38 - Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 51 - Bu Yönetmelik uyarınca;

             Alıcı ortama her türlü atıksu deşarj denetiminde Çevre Kanunu ve Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Bakanlık yetkilidir. Bu yetki taşrada İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince kullanılır.

             Büyükşehirlere içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynakları havzalarındaki denetim faaliyetlerinden 2560 sayılı Kanun çerçevesinde Büyükşehir Belediyeleri sorumludur.

             Çevre Kanunu çerçevesinde Büyükşehir Belediyeleri haricindeki yerleşimlere içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarındaki denetim faaliyetlerinden İl Çevre ve Orman Müdürlüğü sorumludur.

             Deşarj izni ve derin deniz deşarj izni belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminden İl Çevre ve Orman Müdürlüğü sorumludur.

             Atıksu arıtma tesisi mevcut olan, atıksu altyapı tesisi yönetimlerine ait kanalizasyon sistemlerine her türlü atıksu deşarjı ve denetiminde ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimleri mevzuatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yetkilidir.

             Kanalizasyon sistemi arıtma tesisi ile sonuçlanmayan, İş Termin Planı uygun olan ve taahhütlerine uyan atıksu altyapı tesisi yönetimlerine ait kanalizasyon sistemlerine her türlü atıksu deşarjı ve denetiminde ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimleri yetkilidir.

             İş Termin Planını süresi içinde vermeyen veya İş Termin Planında taahhüt ettikleri işleri yerine getirmeyen atıksu altyapı yönetimlerinin kanalizasyon deşarj standartlarında Mahalli Çevre Kurulunca bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerine göre kısıtlama yapılması durumunda, atıksu altyapı sisteminin kısıtlama kapsamındaki denetimi İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince gerçekleştirilebilir.

             Kanalizasyona bağlantı izni ile bağlantı kalite kontrol izni belgesinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminden atıksu altyapı tesisleri yönetimleri sorumludur.

             Çevre Kanununun 15 inci maddesinde söz edilen faaliyetlerin durdurulması işlemi Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılan kurum ve mercilerce gerçekleştirilir."

             MADDE 39 - Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile anılan maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İşletmeciler tarafından yapılan ölçüm ve analizlerin sonuçları raporların asılları ile birlikte dijital ortamda da en az beş yıl süreyle saklanmak zorundadır."

             "Derin deniz deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler en az 6 aylık periyotlar hâlinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 23‘te verilen derin deniz deşarjları için uygulanacak kriterler ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 4‘te verilen parametrelerden atık su karekterizasyonuna uygun olan parametreler ile ilgili izleme yapıp İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne rapor etmekle yükümlüdürler. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce gerekli görülen durumlarda izleme periyodunda değişikliğe gidilebilir."

             "Göl, kıyı ve açık denizlerde su ürünleri üretimi yapacak gerçek ve tüzel kişiler tesis kurulmadan önce su kalitesi ile ilgili ölçümleri yapmakla yükümlüdür. Bu işletmeler işletme aşamasından itibaren, kirliliğin izlenmesi amacıyla, Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde izleme yaparak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne rapor etmekle yükümlüdürler."

             MADDE 40 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 55 - Bu Yönetmelikteki yasaklara aykırı hareket edenler ve belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere; ek süre verilmesi ve bu süre sonunda da yerine getirmediği takdirde faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması Çevre Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen makamlar tarafından, aynı Kanunun 20 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar ise yine aynı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından verilir."

             MADDE 41 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             "EK MADDE 1 - Bakanlık, ihtiyaç duyulması hâlinde bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak tebliğ çıkartabilir."

             MADDE 42 - Aynı Yönetmeliğin; geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ekinde yer alan Tablo 3 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 43 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.2, Tablo 21.3 ve Tablo 21.4, 31/12/2014 tarihine kadar uygulanır. Bu tarihten sonra söz konusu hükümler yerine, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır."

             "GEÇİCİ MADDE 6 - 31/12/2004 tarihinden önce onaylanmış derin deniz deşarjı projeleri bu Yönetmeliğin Proje Onayı hükmünden muaf tutulur. Mevcut projelerinde revizyona gidecek faaliyet sahipleri, projelerini bu Yönetmelik gerekliliklerine göre hazırlatarak Bakanlığın onayına sunarlar."

             "GEÇİCİ MADDE 7 - Atık su debisi 200-500 m3/gün arasında olan işletmeler, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde öngörülen atıksu arıtma tesisi çıkış noktasında numune alma bacası ve otomatik numune alma cihazlarını bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde kurmakla yükümlüdür."

             MADDE 44 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"

TABLO 1: KITAİÇİ SU KAYNAKLARININ SINIFLARINA GÖRE KALİTE KRİTERLERİ

 

SU KALİTE SINIFLARI

SU KALİTE PARAMETRELERİ

I

II

III

IV

A) Fiziksel ve inorganik- kimyasal

      parametreler

 

 

 

 

    1) Sıcaklık (oC)

25

25

30

> 30

    2) pH

6.5-8.5

6.5-8.5     

6.0-9.0

6.0-9.0 dışında

    3) Çözünmüş oksijen (mg O2/L)a

8

6

3

< 3

    4) Oksijen doygunluğu (%)a

90

70

40

< 40

    5) Klorür iyonu (mg Cl‾/L)

25

200

400b

> 400

    6) Sülfat iyonu (mg SO4=/L)

200

200

400

> 400

    7) Amonyum azotu (mg NH4+-N/L)

0.2c

1c

2c

> 2

    8) Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L)

0.002

0.01

0.05

> 0.05

    9) Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L)

5

10

20

> 20

  10) Toplam fosfor (mg   P/L)

0.02

0.16

0.65

> 0.65

  11) Toplam çözünmüş madde (mg/L)

500

1500

5000

> 5000

  12) Renk (Pt-Co birimi)

5

50

300

> 300

  13) Sodyum (mg Na+/L)

125

125

250

> 250

B) Organik parametreler

 

 

 

 

    1) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)

25

50

70

> 70

    2) Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) (mg/L)

4

8

20

> 20

    3) Toplam organik karbon (mg/L)

5

8

12

> 12

    4) Toplam kjeldahl-azotu (mg/L)

0.5

1.5

5

> 5

    5) Yağ ve gres (mg/L)

0.02

0.3

0.5

> 0.5

    6) Metilen mavisi ile reaksiyon veren

        yüzey aktif maddeleri (MBAS) (mg/L)

0.05

0.2

1

> 1.5

    7) Fenolik maddeler (uçucu) (mg/L)

0.002

0.01

0.1

> 0.1

    8) Mineral yağlar ve türevleri (mg/L)

0.02

0.1

0.5

> 0.5

    9) Toplam pestisid (mg/L)

0.001

0.01

0.1

> 0.1

C) İnorganik kirlenme parametrelerid

 

 

 

 

    1) Civa (μg Hg/L)

0.1

0.5

2

> 2

    2) Kadmiyum (μg Cd/L)

3

5

10

> 10

    3) Kurşun (μg Pb/L)

10

20

50

> 50

    4) Arsenik (μg As/L)

20

50

100

> 100

    5) Bakır (μg Cu/L)

20

50

200

> 200

    6) Krom (toplam) (μg Cr/L)

20

50

200

> 200

    7) Krom (μg Cr+6/L)

Ölçülmeyecek kadar az

20

50

> 50

    8) Kobalt (μg Co/L)

10

20

200

> 200

    9) Nikel (μg Ni/L)

20

50

200

> 200

  10) Çinko (μg Zn/L)

200

500

2000

> 2000

  11) Siyanür (toplam) (μg CN/L)

10

50

100

> 100

  12) Florür (μg F‾/L)

1000

1500

2000

> 2000

  13) Serbest klor (μg Cl2/L)

10

10

50

> 50

  14) Sülfür (μg S=/L)

2

2

10

> 10

  15) Demir (μg Fe/L)

300

1000

5000

> 5000

  16) Mangan (μg Mn/L)

100

500

3000

> 3000

  17) Bor (μg B/L)

1000e

1000e

1000e

> 1000

  18) Selenyum (μg Se/L)

10

10

20

> 20

  19) Baryum (μg Ba/L)

1000

2000

2000

> 2000

  20) Alüminyum (mg Al/L)

0.3

0.3

1

> 1

  21) Radyoaktivite (Bq/L)

 

 

 

 

        Alfa-aktivitesi

0,5

5

5

> 5

        beta-aktivitesi

1

10

10

> 10

D) Bakteriyolojik parametreler

 

 

 

 

    1) Fekal koliform(EMS/100 mL)

10

200

2000

> 2000

    2) Toplam koliform (EMS/100 mL)

100

20000

100000

> 100000

(a) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması yeterlidir.

(b) Klorüre karşı hassas bitkilerin sulanmasında bu konsantrasyon limitini düşürmek gerekebilir.

(c) PH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0.02 mg NH3-N/L değerini geçmemelidir.

(d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını vermektedir.

(e) Bora karşı hassas bitkilerin sulanmasında kriteri 300 μg/L‘ye kadar düşürmek gerekebilir."

 

             MADDE 45 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 7.3 Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri) tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Tablo 7.3: Sektör: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

100

 -

BOR (B)

(mg/L)

500*

-

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

 -

   8

-

pH

 -

6-9

6-9

*Alıcı ortamda, Teknik Usuller Tebliğinde yer alan Tablo 4 Sulama Sularının ınıflandırılmasında esas alınan Sulama Suyu Kalite Parametreleri ve Tablo 9 "Bitkilerin Bor Mineraline karşı dayanıklılıklarına göre sulama sularının sınıflandırılması kriterlerindeki Bor limit değerlerinin aşılmaması şarttır. Aşılması durumunda limit Bakanlıkca azaltılır."

 

             MADDE 46 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 14.2 Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii) tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Tablo 14.2: Sektör: Kimya Sanayii (Perborat ve Diğer Bor Ürünleri Sanayii)

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT

 NUMUNE

24 SAATLİK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

100

BOR (B)

(mg/L)

500*

 -

BALIK BİYODENEYİ (ZSF)

 -

   8

 

pH

 -

6-9

6-9

*Alıcı ortamda, Teknik Usuller Tebliğinde yer alan Tablo 4 Sulama Sularının Sınıflandırılmasında esas alınanSulama Suyu Kalite Parametreleri ve Tablo 9 "Bitkilerin Bor Mineraline karşı dayanıklılıklarına göre sulama sularının sınıflandırılması kriterlerindeki Bor limit değerlerinin aşılmaması şarttır. Aşılması durumunda limit Bakanlıkça azaltılır."

 

             MADDE 47 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 20 Endüstriyel Nitelikli Diğer Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartlarına aşağıdaki Tablo 20.8 eklenmiştir.

 

"Tablo 20.8: Sektör: Biodizel Tesisleri

PARAMETRE

BİRİM

KOMPOZİT

NUMUNE

2 SAATLIK

KOMPOZİT

NUMUNE

24 SAATLIK

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI(KOİ)

(mg/l)

400

300

ASKIDA KATI MADDE(AKM)

(mg/l)

200

100

YAĞ VE GRES

(mg/l)

20

10

SÜLFİT

(mg/l)

1

-

KLORÜR

(mg/l)

400

300

DEMİR(Fe)

(mg/l)

10

-

TOPLAM FOSFOR(P)

            (mg/l)

2

1

PH

-

6-9

6-9

SICAKLIK

˚C

35

30

                                                                                                                                             "

 

             MADDE 48 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular*

(Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-120 Kg/Gün Arasında, Nüfus =84- 2000)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)

(mg/L)

50

45

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

180

120

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

70

45

pH

-

6-9

6-9

 *  Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri yada parametreler için en az  %60 arıtma verimi uygulanacaktır."

 

             MADDE 49 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Tablo 21.2: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular

(Sınıf 2: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 120-600 Kg/Gün, Nüfus = 2000-10000)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)

(mg/L)

  50

  45

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

160

110

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

60

30

pH

-

6-9

6-9

                                                                                                                                                                                       "

 

             MADDE 50 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.5 açıklama olarak aşağıdaki husus eklenmiştir.

 

"Tablo 21.5: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular* (Eşdeğer Nüfusun Ne Olduğuna Bakılmaksızın Doğal Arıtma

(Yapay Sulak Alan)  ve  Stabilizasyon Havuzları  Sistemiyle Biyolojik Arıtma Yapan Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İçin)

 

PARAMETRE

 

BİRİM

KOMPOZİT NUMUNE 

2 SAATLİK

KOMPOZİT NUMUNE

24 SAATLİK

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (ÇÖZÜNMÜŞ)

(mg/L)

75

50

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

(mg/L)

180

120

ASKIDA KATI MADDE (AKM)

(mg/L)

200

150

pH

-

6-9

6-9

 *  Köyler için tabloda verilen deşarj limitleri yada parametreler için en az  %60 arıtma verimi uygulanacaktır."

 

             MADDE 51 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 22 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"TABLO 22: DERİN DENİZ DEŞARJINA İZİN VERİLEBİLECEK ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

 

PARAMETRE

 

SINIR

 

DÜŞÜNCELER

pH

6-9

-

Sıcaklık

35 ˚C

-

Askıda katı madde (mg/L)

350

-

Yağ ve gres (mg/L)

15

-

Yüzer maddeler

Bulunmayacaktır

-

5 günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı, BOİ5 (mg/L)

250

-

Kimyasal oksijen ihtiyacı, KOİ (mg/L)

400

-

Toplam azot (mg/L)

40

-

Toplam fosfor (mg/L)

10

-

 

Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L)

10

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standardları Enstitüsü standardfvrr44frrrrrrrrrrrvvlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.

 

Diğer parametreler

 

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte bu parametreler için verilen sınır değerlere uymalıdır.

                                                                                                                                   "

 

             MADDE 52 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"TABLO 25: ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI

 

PARAMETRE

KANALIZASYON SISTEMLERI TAM ARITMA ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE

KANALIZASYON SISTEMLERI DERIN DENIZ DEŞARJI ILE SONUÇLANAN ATIKSU ALTYAPI TESISLERINDE

Sıcaklık (˚C)

40

40

pH

6.5-10.0

6.0-10.0

Askıda katı madde (mg/L)

500

350

Yağ ve gres (mg/L)

250

50

Katran ve petrol kökenli yağlar (mg/L)

50

10

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg/L)

4000

600

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) (mg/L)

-

400

Sülfat (SO4=) (mg/L)

1700

1700

Toplam sülfür (S) (mg/L)

2

2

Fenol (mg/L)

20

10

Serbest klor (mg/L)

5

5

Toplam azot (N) (mg/L)

- (a)

40

Toplam fosfor (P) (mg/L)

- (a)

10

Arsenik (As) (mg/L)

3

10

Toplam siyanür (Toplam CNˉ) (mg/L)

10

10

Toplam kurşun (Pb) (mg/L)

3

3

Toplam kadmiyum (Cd) (mg/L)

2

2

Toplam krom (Cr) (mg/L)

5

5

Toplam civa (Hg) (mg/L) 

0.2

0.2

Toplam bakır (Cu) (mg/L)

2

2

Toplam nikel (Ni) (mg/L)

5

5

Toplam çinko (Zn) (mg/L)

10

10

Toplam kalay (Sn) (mg/L)

5

5

Toplam gümüş (Ag) (mg/L)

5

5

Clˉ (Klorür) (mg/L)

10000

-

Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L)

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.

a) Bu parametrelere atıksu değerlendirilmesinde bakılmayacaktır.

b )Bünyesinde %2‘den fazla inert KOİ içeren ve toplam KOİ değeri 5000 mg/L den fazla olan kuvvetli organik atıksular için KOİ yerine BOİ5 değeri esas alınır."

 

             MADDE 53 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 54 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

  

 

Okunma Sayısı: 114