TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TC BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE YAZILAN YAZI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İNÖNÜ BULVARI NO:36
06510 EMEK / ANKARA 

Ankara; 25.02.2015
Sayı      : 1030

Bilindiği üzere Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 19/1/2015 tarihli ve 1830 sayılı yazısı üzerine, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu`nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar gereği, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta)" yaptırmak zorundadırlar.

Sigorta talebi üzerine sigorta şirketince, faaliyetin yapılacağı tesisin, Hazine Müsteşarlığınca ilgili kurumların görüşü de alınmak suretiyle belirlenecek asgari sigortalama şartlarını sağladığının tespitini teminen, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca levhaya kayıtlı olan sigorta eksperi marifetiyle yapılacak risk incelemesi sonucunda, faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalama şartlarını sağladığının tespiti üzerine ilgili tesis için sigorta poliçesi düzenlenecektir. Poliçe başlangıcından itibaren altı ay içinde ise aynı risk incelemesi tekrar edilecektir.

Yapılan risk incelemesi sonucunda faaliyetin yapılacağı tesisin asgari sigortalama şartlarını sağlamadığının tespiti üzerine poliçe talebi reddedilerek, durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına sigorta şirketince derhal yazılı olarak bildirilecektir.

Poliçe yürürlükteyken yapılan risk incelemesi sonucunda ilgili tesisin asgari sigortalama şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde ise mevcut sigorta teminatı askıya alınarak, durum ruhsat vermeye yetkili kamu kurumlarına derhal yazılı olarak bildirilecektir.

Odamızın sürekli olarak vurguladığı gibi; madencilik, doğası gereği içerdiği riskler nedeni ile özellik arz eden, bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetimi gerektiren en riskli iş koludur. Ülkemizde; yüksek risk taşıyan, kuralsız ve denetimsiz çalışan, mühendislik bilim ve tekniğinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel koşullarda çalışan pek çok maden işletmesi bulunmaktadır. Son yıllardaki kaza istatistikleri incelendiğinde, özellikle madencilik sektöründe iş kazalarının belirgin bir şekilde artarak devam ettiği görülmektedir.

Madencilik sektörünün bilgi ve birikim yönünden öncü kuruluşu olan Odamız tüm bilgi birikimini halkımızın ve sektörümüzün hizmetine sunmuş ve bu nedenle kamuoyu önünde hak ettiği bir saygınlığa sahip olmuştur.

Bu denli önemli bir sektörde yapılacak sigorta işlemleri ile eksperlik faaliyetlerinin eğitim ve yürütümüne dair, Odamızın Genel Müdürlüğünüze bilgi birikimini aktarmaya hazır olduğunu ve bu konuda yapılacak işbirliğine gerekli desteği vereceğini belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Ayhan YÜKSEL
Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 891