TMMOB Maden Mühendisleri Odası

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NA YAZILAN YAZI


T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI‘NA

SÖĞÜTÖZÜ CAD. NO: 14/E ANKARA

Ankara; 27.08.2013
Sayı: 7347

İlgi: Orman Kanununun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliği Taslağı‘na İlişkin görüşlerimiz;

Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, insanlığın gelişim sürecinin son iki yüz yılındaki baş döndürücü ilerlemede kömür ve demirin önemini yadsımak mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da, bor, endüstriyel hammaddeler, metal madenleri, trona, toryum gibi yeraltı kaynaklarının insan yaşamının sürdürülebilmesi bakımından belirleyici olmaları muhtemeldir. Bu bakımdan, madencilik sektörü, dün olduğu gibi bugün de, uluslar için vazgeçilmez konumunu sürdürmek durumundadır.

Kendi kaynaklarını yok sayan, kaynaklarını kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler, kalkınmanın temel unsurlarından en önemlisidir. Ülkelerin kalkınmaları ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin temellerini de madencilik oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, madenler, milyonlarca yılda oluşan, tüketildiğinde yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle mutlaka etkin bir planlama yapılarak üretilmelidir. Üretim yapılırken, ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınmalı, çevreye duyarlı bir şekilde ve kamu yararı öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Madencilik faaliyetlerinin kaynak kaybına yol açmadan, çevreyle uyumlu, akılcı ve ekonomik kurallara göre ve iş güvenliği- işçi sağlığı esasları çerçevesinde yürütülmesi, bilimsel ve teknik bilginin kullanımı ile mümkündür.

Hiçbir ülkede toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bol üretim yapmak mümkün olmadığı için, üretimde kullanılacak kıt kaynaklar konusunda tercih yapmak bir zorunluluk olabilmektedir. Böyle bir tercih yapıldığında yapılan tercihin rasyonel sayılabilmesi için, feda edilen değerlerin, alternatif maliyetlerinin yapılan tercihten fazla olmaması gerekir.

Herhangi bir madenin üretilmesi, o yöredeki tarım, turizm vb. gibi alternatiflerden daha çok ve daha uzun süreli ekonomik ve sosyal avantaj sağlamalıdır. Bu nedenle her maden için alternatif maliyet analizleri yapılmalı ve bu verilere göre tercihte bulunulmalıdır. Yapılacak tercihlerde sosyal maliyetlerin de gözetilmesi gerekmektedir.

Söz konusu madencilik faaliyetlerinde, diğer doğal zenginliklerimizin korunması ve kollanması oldukça önemlidir. Ancak bu konudaki düzenlemeler, madencilik sektörünün zayıflaması ve madenciliğin yapılamaması gibi bir durum oluşturmamalıdır. Sektörün zorlukları ve önemi de dikkate alınarak buna uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Yapılacak düzenlemelerde bu durumlar hassasiyetle göz önüne alınmalıdır.

Bu düşünceler ışığında, yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerimiz ektedir. Değerlendirilmesini talep eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,


Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş (22 sayfa)

Okunma Sayısı: 772
Yayın Tarihi: 28.08.2013
Dosyalar