TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TAŞOCAKLARI MUAMELATININ TEDVİRİ VE VARİDATIN TAHSİLİNİN VİLAYET İDARE AİT OLDUĞU HK KANUN

Kanun Numarası :6664

Kabul Tarihi :15/2/1956

Yayımlandığı R. Gazete :Tarih: 24/2/1956 Sayı: 9242

Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 325

Madde 1- Taş ocakları, Taş Ocakları Nizamnamesi’ne uyularak doğrudan doğruya vilayetler tarafından taliplerine ihale olunur. Taş ocaklarına müteallik nispi ve mukarrer resimlerle harçlar, Köy Kanunu ile kabul edilen haklar mahfuz kalmak şartiyle vilayet hususi idareleri tarafından tahsil olunur.

Geçici Madde 1- (6664 Sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 6309 numaralı Maden Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 11/3/1954 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk veya tahsil edilmiş olan nispi ve mukarrer resimlerle harçlar vilayet hususi idarelerine aittir.

Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer‘idir.

Madde 3- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Okunma Sayısı: 135