TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİMLERİ HAKKINDA TC ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLEN YAZIMIZ

 

 

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI`NA

TÜRK OCAĞI CADDESİ NO: 2

ÇANKAYA / ANKARA

Ankara11.02,2014

Sayı: 726


Bakanlığınız tarafından yapılan çalışma ile, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği`nin bazı maddeleri ile birlikte 132 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır.

Söz konusu değişiklik ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından verilen "Teknik Nezaretçi Eğitimleri"nin; bir meslek kuruluşu olan Odanın elinden alınarak, Maden İşleri Genel Müdürlüğü`nce yapılması öngörülmektedir. Değişikliğin genel gerekçesinde, "yaşanan sorunlar ve mevzuattaki değişiklikler" gösterilmiştir. Ancak, 10 yıllık bir süre içinde "Teknik Nezaretçi Eğitimleri" konusunda en ufak bir sorun yaşanmamış ve maden mühendislerine verilen eğitimler başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca, değişiklik gerektirecek bir mevzuat değişmesi de olmamıştır. Dolayısıyla sunulan gerekçe, yönetmelik değişikliğinin bu maddesi için uygun gözükmemektedir.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Anayasa‘nın 135 inci maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Anayasa‘nın 135 inci maddesi gereği Odamız; maden mühendislerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulmuştur.

6235 sayılı Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde maden mühendisliği mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve yine bu amaçla meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmekle Oda mükellef kılınmıştır.

24.08.2005 tarih ve 25916 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin 6 ncı maddesinde; mesleğin uzmanlık konularını ve uzmanlık koşullarını belirlemek, meslekte uzmanlık konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve eğitimleri vermek, Oda`nın amaçları arasında sayılmıştır.

Odamız tarafından, 2004 yılından beri 81 Teknik Nezaretçilik eğitim semineri düzenlenmiştir. Yaklaşık 6000 maden mühendisine eğitim sonucu sertifika verilmiştir. Bu eğitimlerde Üniversitelerden akademisyen desteği alınmış ve maden mühendislerinin bilgi birikimleri artırılmıştır. Yine bu eğitimlerde pratikte yaşanabilecek sorunlar ve çözümler, MİGEM ve Çalışma Bakanlığındaki uzmanlar tarafından aktarılmakta, iş güvenliği anlamında genç meslektaşlarımız bilgilendirilmektedir. Bu sayede, iş kazalarının yaşanma olasılığı da azaltılmaktadır.

Madencilik sektörü, doğası gereği özellik arz eden ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en zor ve riskli iş koludur. Maden kazaları incelendiğinde olayın; teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama ve denetim sorunları gibi pek çok nedeni olduğu görülmektedir. Meslek içi eğitimlerin bu kadar önemli olduğu bir sektörde, özellikle mühendislere verilen bu eğitimlerin meslek odası  tarafından yaptırılmaması düşünülemez. İleride yaşanabilecek olası iş kazalarında bu durumun hukuki sonuçlarını özellikle değerlendirmek gerekmektedir.

Değişiklik tasarısı konusunda; Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlarının, sektör temsilcilerinin ve maden mühendislerinin tarafınıza ulaşan yazılı görüşlerinin de dikkate alınacağını umuyoruz.

Bu gerekçelerle; yapılmak istenen uygulama kamu yararına aykırı olduğu gibi, bilgi birikimini yıllardır verilen eğitimler ile maden mühendislerine aktaran Oda`mızın Anayasa`dan gelen haklarının da hukuka aykırı olarak gasp edilmek istendiğini göstermektedir.

Sonuç olarak; değişiklik taslağında 7 nci madde olarak yer alan, genel hukuk kurallarına ve kamu yararına aykırı olan yönetmelik değişikliğinin taslaktan çıkarılması hususunu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,


Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 372