TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB İzmir İKK 15 Mayıs Mitingi Basın Açıklaması (13.05.2011)

TMMOB İzmir İKK 13.05.2011 tarihinde bir basın açıklaması yaparak TMMOB 15 Mayıs Mitinginin yapılma nedenlerini komuoyu ile paylaşarak Mitinge Katılım çağrısı yaptı.

BASINA VE KAMU OYUNA

Tarih: 13.05.2011

 

MİMAR MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARI 15 MAYISTA ANKARADA BULUŞUYOR

"Türkiye, önemli bir tarihsel süreçten geçmektedir. 24 Ocak 1980 kararlarından bu yana uygulanan neo-liberal dönüşüm programı, AKP iktidarıyla doruğuna ulaşmıştır. Öyle ki ekonomide, toplumsal dokuda, siyasal süreçlerde, çalışma yaşamı ile temel hak ve özgürlüklerde gerçekleşen tahribat ile AKP‘nin dikta özlemi el ele gitmektedir.

"Büyüme" sorunları, büyük dış ticaret açıkları, ülke borç ve faiz ödemelerinin yüksekliği, gelir dağılımında oluşan uçurum, çalışanlar üzerindeki haksız vergi artışları, kamu yatırımlarının azaltılması, özelleştirmeler, verimlilik artışlarına karşın istihdamda yaşanan gerileme, yaygınlaşan işsizlik ve yoksulluk, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması; inşaat, sanayi, tarım, doğa, çevre, enerji, maden, sağlık, eğitim, ulaşım, işçi sağlığı ve güvenliği ve hizmet sektörlerindeki olumsuz gelişmeler Türkiye‘yi sarmış bulunmaktadır.

Bütün bu gelişmeler, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı uygulamaları ve eğitiminde de büyük tahribata yol açmış ve nitelikli işgücü olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işsizlik oranını artırmıştır. Mühendisliğin sanayi, tarım, kent ve toplum yaşamına yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal-toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır. Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre ve kentleşme ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, anayasal mesleki kuruluşlar olan mühendis, mimar şehir plancıları odalarının önerilerinin aksi doğrultuda düzenlenmektedir.

Örgütümüz TMMOB ve ülkemizin diğer yüz akı meslek kuruluşlarının kamu ve toplum yararı doğrultusundaki fonksiyonları ile idari, örgütsel, mali yapı ve seçim sistemlerini değiştirmeye yönelik yasa ve uygulama hazırlıkları iktidarın gündemindedir. AKP iktidarı dönemindeki serbestleştirme, ticarileştirme yönündeki yasa ve mevzuat değişiklikleri ile tüm toplumu ve ilerici meslek kuruluşlarını otoriter bir yapı içinde teslim alarak dönüştürme çabaları, örgütümüzün de kapısına gelmiş dayanmıştır.

AKP iktidarının yasama ve yargının yanı sıra diğer devlet organları, güvenlik güçleri, üniversiteler, bilim kurumları ve medyayı baskı ve zor yöntemleriyle hakimiyeti altına alma çabaları İslami ideolojinin yaygınlaştırılmasını da amaçlamakta, yazılmamış kitaplar toplatılarak ileri demokrasiden örnekler verilmektedir.  Mühendisler kendi uzmanlık alanlarında iş yapamaz hale getirilmekte; kamu sağlığı ve güvenliği iş sahibinin insafına bırakılmaktadır. Kamu eliyle yürütülmesi gereken hizmetlerde hızla taşeronlaşma süreci yaşanmaktadır.

Şifreli, kopyalı sınavlarla geleceğimiz çocuklarımızın öğrencilerimizin umutları yok edilmekte hakları gasp edilmektedir ancak sorumlu olması gerekenler hesap vermemektedir. Başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere ülkeyi yönetenler sorumlu olması gereken ÖSYM Başkanının açıklamalarından kolayca tatmin olmaktadırlar.

İçinde bulunduğumuz koşulların etkili bir mücadele verilmesini gerektirdiğinden hareketle TMMOB 15 Mayıs‘ta Ankara‘da ‘‘Haklarımız Geleceğimiz, Halkımız ve Ülkemiz İçin TMMOB Mitingi‘‘ düzenleme kararı almıştır.

Bizler Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları,

-AKP Hükümeti eliyle yürütülen sınırsız sömürü, baskı ve zorbalığın ülkemizi hızla sürüklediği karanlığa dur demek için,

-Gericiliğe karşı aydınlığı savunmak için,

-Öznesinde insan olan özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasa için,

-Kentlerimizin, ormanlarımızın, madenlerimizin tarım alanlarımızın yağmalanmasına dur demek için,

-Her türlü cinsiyet ayrımcılığına dur demek için,

-Laik demokratik bir Türkiye için,

-Eşit nitelikli parasız sağlık hakkı için, Demokratik parasız eğitim hakkı için

-Özerk ve demokratik üniversite için,

Ailelerimiz, çocuklarımız ve dostlarımızla birlikte 15 Mayıs 2011 Pazar Günü Ankara‘da Sıhhiye Meydanı‘ndayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

Okunma Sayısı: 1375
Yayın Tarihi: 13.05.2011