TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasından:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Merkez, Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasının amaçları, örgütlenmesi, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikler, mali hükümler ve oda seçimlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  Kanununun 13 üncü ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

Kanun   : 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı TMMOB Kanununu,

Oda: TMMOB Maden Mühendisleri Odasını,

Şube: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Şubesini,

Temsilcilik  : TMMOB Maden Mühendisleri Odası Temsilciliğini,

Üye: TMMOB Maden Mühendisleri Odası üyesini

ifade eder.

Merkez
Madde 5 — Odanın merkezi Ankara'dadır. Genel Kurul kararıyla Şubeler, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Bölge, İI ve İşyeri Temsilcilikleri açılabilir ya da mevcut olanlar kapatılabilir.

Odanın amaçları
Madde 6 — Odanın başlıca amaçları şunlardır:

a) Doğal kaynakların bulunmasında, işletilmesinde, sanayinin gereksinimine uygun olarak hazırlanmasında ve pazarlanmasında, ülke ve kamu yararı doğrultusunda madencilik politikaları üretmek, bu hedefe ulaşmak için gerekli görülen tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

b) Maden mühendisliği mesleğinin gelişmesi, üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması, meslek onurunun korunması için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Madencilik alanında her türlü bilimsel ve teknik etkinliklerde bulunarak, bunları üyelerinin ve madencilik sektörünün yararına sunmak,

ç) Maden mühendisliği mesleğini ve maden mühendislerini ülke içinde ve dışında temsil etmek, ülke içindeki ve dışındaki meslek kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak ve gerektiğinde etkinliklerde bulunmak,

d) Maden mühendisliği öğretim ve eğitiminin ülke gereksinimine göre planlı olarak gelişmesini sağlamak, eğitim standartlarını geliştirmek amacıyla görüş bildirmek ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

e) Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü proje ve raporların hazırlanması işinin ve teknik uygulama sorumluluğunun yasal düzenlemelere bağlı olarak Oda tarafından belgelendirilmiş maden mühendisleri tarafından üstlenilmesini, proje ve raporların Oda onayından geçmesini sağlamak,

f) Madencilik sektörünün gereksinimi olan her aşamadaki teknik iş gücünün planlanması, personelin yetiştirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak, maden mühendislerinin gelişen teknolojilere ve değişen koşullara uyumunu sağlamak üzere meslek içi eğitim çalışmaları yapmak, belge, sertifika vermek ve bu madde hükümleri doğrultusunda her türlü yayını yapmak,

g) Mesleğin uzmanlık konularını ve  uzmanlık koşullarını belirlemek, meslekte uzmanlık konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve eğitimleri vermek, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlerine dayanan uzmanlık dosyaları tutmak ve gerektiğinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara uzmanlar önermek,

h) İş güvenliği ve işçi sağlığı ile madencilik ve çevre konularında maden mühendislerinin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, ölçüm, test ve kontrollere bağlı olarak hazırlanacak raporların ilgili standartlara uygunluğunu sağlamak,

ı) Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı etkinlik ve girişimlerde bulunmak, 

i) Ülke sorunları ve ortak mesleki çalışmaların sürdürülmesinde TMMOB'ye bağlı odalar, sendikalar, diğer meslek ve demokratik kitle örgütleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak kararlar almak,

j) Madencilik sektörü ile ilgili konularda meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri bütün evrakı incelemek, gerekli değişiklikleri yapmak, geliştirmek ve uygulamalarını denetlemek,

k) Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

l) Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek,

m) Madencilik mesleğinde gelenekselleşmiş, ulusal ve uluslararası anlam içeren etkinlikler ve günlerin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

n) Üyelerin teknik, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla merkezde, şubelerde ya da temsilciliklerde eğitim merkezi, lokal, yemekhane, misafirhane gibi sosyal tesisler açmak, kapatmak, kiralamak, işletmek,

o) Üyelerinin bilimsel ve teknik etkinliğini artırmak, mesleki, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak, araştırma grupları oluşturmak, geziler düzenlemek, kongre, seminer, sempozyum, çalıştay, panel ve benzeri toplantılar yapmak,

ö) Maden mühendisliği eğitimini geliştirmek için yarışmalar düzenlemek, burs ve ödüller vermek ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

p) Maden mühendisliği ile ilgili kitap, gazete, bülten, dergi ve benzeri yayınlar çıkarmak,

r) Odanın yukarıda sayılan amaç ve görevleri ile ilgili konularda yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak, görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik

Odaya üyelik
Madde 7— Üyelik statüleri aşağıdaki gibidir:

a) Asil üyelik: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, yurt içinde en az dört (4) yıllık maden mühendisliği lisans eğitimi veren eğitim kurumlarından birini bitiren ya da yurt dışındaki maden mühendisliği eğitimi veren kurumlardan mezun olan ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan, böylelikle Türkiye sınırları içerisinde maden mühendisliği mesleğini uygulamaya hak kazanan mühendis veya yüksek mühendisler, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır. Lisansüstü eğitimi ile alınan unvan ikinci bir lisans diploması  olarak değerlendirilemez ve buna dayanılarak Odaya kayıt yapılamaz.

b) Geçici üyelik: Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, maden mühendisliği eğitimi almış veya diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olanlar, Odaya geçici üye olarak kaydolur. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamaz ve Oda organ seçimlerinde oy kullanamaz ancak Oda asil üyelerinin bütün hak, görev ve sorumluluklarını taşırlar.

c) Öğrenci üyelik: Maden mühendisliği öğrenimi gören öğrenciler Odaya öğrenci üye olarak kaydolabilir. Öğrenci üyeliğe ilişkin konularda TMMOB nin belirlediği esaslar ve uyguladığı düzenlemeler geçerlidir.

Üyelik ile ilgili temel hükümler
Madde 8 — Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir:

a) Türkiye'de maden mühendisliği mesleğinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, maden mühendisleri  veya maden yüksek mühendisleri, Odaya üye olmak ve Oda kimlik belgelerini her yıl onaylatarak, üyeliklerini korumak zorundadır. Oda kimlik belgesi almayan ya da belgesini süresinde onaylatmayan veya  üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucu verilen disiplin cezası nedeniyle kimlik belgesi onaylanmayan üyeler, maden mühendisliği mesleğini uygulayamaz.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevlerde çalışan ya da Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan maden mühendislerinin Odaya üyelikleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ile haklarına sahip ve onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan maden mühendisleri, Oda organlarında görev alamaz.

c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermeleri ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

Üyelerin görev ve sorumlulukları 
Madde 9 — Odaya kayıtlı üye;

a) TMMOB Kanunu, 28/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin hükümlerine uymak, 

b) Odanın amaç ve ilkelerine uygun davranmak ve Odanın yetkili kurullarınca alınan kararlara uymak,

c) Oda tarafından hakemliğine, tanıklığına ya da bilgisine başvurulduğunda, geçerli bir nedeni olmadıkça bu istemi kabul etmek, 

ç) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı davranışlarda bulunmamak, haksız rekabet yapmamak ve mesleki etik ilkelere uymak,

d) Oda Genel Kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemek,

e) Oda kimlik kartını edinmek ve her yıl onaylatmak,

f) Mesleki gelişmeyi sağlamak ve mesleki bilgilerin Odada toplanmasına yardım etmek için, ilgili yerlere vereceği bilirkişi raporu, hakemlik kararı, bilimsel araştırma ve benzeri mesleki çalışmaların bir örneğini bilgi olarak Odaya göndermek ve mesleki etkinlikleri konusunda Odayı sürekli olarak bilgilendirmek için çaba göstermek,

g) Odadan alacağı resimli belgeler için, son altı (6) ay içinde başı açık, sakalsız ve düzgün kıyafetle çekilmiş resim vermek (Oda Yönetim Kurulu bu özelliklere uyup da tanınmayı engelleyecek olan resimleri kabul edemez),

h) Adres, telefon numarası, e-posta ve benzeri üyelikle ilgili bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bir (1) ay içinde Odaya bildirmek,

ı) Mesleki faaliyeti içerisinde hazırladığı rapor, proje ve sair belgeleri ilgili idare veya kuruluşa vermeden önce Oda onayından geçirmek zorundadır.

Ünvan kullanımı
Madde 10 — Oda üyeleri, kendilerine kanunla verilmiş unvandan başka herhangi bir unvanı  kullanamaz. Üyeler, ayrıca çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda edindikleri kadro unvanlarının yanında kurum ve kuruluşlarda edindikleri meslek unvanlarını da kullanabilir.

Üye bilgilerinin gizliliği 
Madde 11 — Oda, üye adreslerini hiçbir şekilde dışarıya veremez, ancak mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım broşür ve benzeri matbuat için, posta masrafları çeşitli giderler ve adres başına Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak, Oda tarafından üyelere gönderilir.

Üyelikten ayrılma ve yeniden üyelik başvurusu
Madde 12 — Üyelikten ayrılma ve yeniden üyelik başvurusu aşağıdaki usul ve esaslara tabidir:

a) Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten ayrılabilir. TMMOB Kanunu ve maden mühendisliğini ilgilendiren diğer mevzuat bundan sonra bu kişiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu yönetmelikteki istisnai  hükümler saklıdır. Üyelikten ayrılan ya da çıkarılan üyeler Oda süreli yayınları ile duyurulur.

b) Üyelikten ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır.

Mesleki denetim ve serbest maden mühendisliği hizmetleri
Madde 13 — TMMOB Kanunu ve TMMOB Serbest Mühendislik, Müşavirlik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği uyarınca, maden mühendisliği hizmeti üreten maden mühendisleri  Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Belgesi, kuruluşlar ise Büro Tescil Belgesi almak zorundadır. Bu belgelerin esasları bir yönetmelikle düzenlenir.

Üyenin birden fazla odaya kayıt olması 
Madde 14 — Maden mühendisliğinin yanı sıra mühendisliğin ve mimarlığın başka bölümlerinden de lisans diploması almış olanlar, üyelik görev ve yükümlülüklerini her oda için ayrı ayrı yerine getirmek koşuluyla Oda dışında TMMOB ye bağlı ve sahip oldukları diplomayla ilgili diğer oda veya odalara da üye olabilir ve üyelik haklarını kullanabilir.

Birden fazla odaya kayıtlı üyelerin temsil yetkisi 
Madde 15 — Birden fazla odanın üyesi olanlar, TMMOB Genel Kurulunda yalnız bir odayı temsil edebilir.

Yabancı mühendislerin hak ve sorumlulukları
Madde 16 — Yabancı uyruklu mühendislerin çalışma usul ve esaslarıyla ilgili olarak 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oda Organlarının Görev ve Yetkileri

Oda organları
Madde 17 — Odanın organları;

a) Oda Genel Kurulu,

b) Oda Yönetim Kurulu,

c) Oda Onur Kurulu,

ç) Oda Denetleme Kurulu,

d) Oda Danışma Kuruludur.

Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Oda işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla uzmanlık kurulları, kongre, sempozyum ve konferans yürütme kurulları, yayın kurulları ve benzeri Oda yardımcı organları oluşturulabilir.

Oda Genel Kurulu
Madde 18 — Oda Genel Kurulunun oluşumu ve çalışma biçimi aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Maden Mühendisleri Odasının en üst karar organı olan Genel Kurul, delege sistemiyle oluşturulur.

b) Üyelerin ikamet ve iş adreslerinin ayrı şube ya da bölgelerde olması durumunda işyeri adresi esas alınır.

c) Oda Genel Kurulu iki yılda bir, Şubat ayı içersinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur. Oda Genel Kurulunun yasal nedenlerle Şubat ayında toplanması mümkün olmadığı takdirde, bu nedenin ortadan kalktığı tarihi izleyen iki (2) ay içerisinde toplantıya çağrılması zorunludur.

ç) Maden Mühendisleri Odası Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının asil üyeleri ile Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asil üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.

d) Oda Genel Kurulu, toplam üye sayısının %5'i oranında, doğal delegeler dahil olmak üzere 1000 kişiden çok olmamak üzere Şube genel kurullarınca, şubelerin dışında kalan iller için ise Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği illerden oluşan bölgelerde ve her bölge için yine Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde, görevlendirdiği Oda temsilcisinin nezaretinde ve Şube Genel Kurulu esaslarına uygun olarak yapılacak seçimlerle, üye sayısı oranına bağlı olarak seçilen delegelerden ve Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun asıl üyelerinden oluşur.
(14/8/2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete ile revize.)

e) Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda temsilcisi TMMOB Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısının altında olamaz. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Genel Kurul ancak bir kez olmak ve altmış (60) günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihini ve yerini, gündemin seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az  on (10) gün önce ülke genelinde yayımlanan günlük bir gazetede ilan eder.

f) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki (2) ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce ülke genelinde yayımlanan günlük bir gazete aracılığı ile delegelere duyurur.

g) Oda Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üç (3) er kopya olarak hazırlanmış listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte üç (3) nüsha olarak görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan hakime iletilir.

h) Bir yerde birden fazla İlçe Seçim Kurulu bulunması halinde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

ı) Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak delegeleri belirleyen liste ile yukarıdaki bentlerde belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Oda ve TMMOB nin ilan yerlerine asılmak suretiyle üç (3) gün süre ile ilan edilir.

i) Askı süresinde istifa başvuruları ya da diğer itirazlar Oda merkezi aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. İstifa ya da itiraz başvuruları hakim tarafından incelenir ve en geç iki (2) gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Odaya gönderilir.

j) Yasal sürenin tamamlanması ve listenin kesinleşip Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç (3) gün içerisinde Oda Yönetim Kurulu, ülke düzeyinde yayımlanan günlük bir gazete aracılığıyla Genel Kurulu delegelere duyurur.

k) Hakim, aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki (2) üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Ayrıca üç (3) yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

l) Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

m) Seçime katılacak delege sayısının dörtyüz (400) kişiden fazla olması halinde, her dörtyüz (400)  kişi için bir oy sandığı bulundurulur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüz (100) e kadar olan delege fazlalığı sandık sayısında dikkate alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, İlçe Seçim Kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

n) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte 3 (üç) ay süre ile saklanmak üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

o) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren 2 (iki) gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve Birlik ile Odaya bildirir.

ö) Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır.

p) Listede adı yazılı bulunmayan delege, oy kullanamaz.

r) Oylar, oy verenin kimliğinin Oda ya da resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki ismin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

s) Oylar, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kağıtlara yazılan ya da mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

ş) Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da Kanuna aykırı uygulama nedeni ile seçimlerin iptaline karar verdiği taktirde, süresi bir (1) aydan az, iki (2) aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek Odaya bildirir. Belirtilen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile TMMOB Kanununun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

t) İlçe Seçim Kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve Odanın diğer seçim giderleri Oda bütçesinden karşılanır.

u) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlenmiş kabul edilir. Seçimlerin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eyleminin ağırlığına göre TMMOB Kanununda yazılı disiplin cezaları verilir.

ü) Oda Genel Kurullarının, seçimler hariç, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, Birlik Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

Oda Genel Kurul toplantısının açılması ve divanın oluşumu
Madde 19 — Genel Kurul, toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir. Başkanlık Divanı, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur.

Gündem
Madde 20— Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan  gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak toplantıya katılan delegelerin yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirebilir.

Gündemde yer alması zorunlu maddeler
Madde 21 — Gündeme aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur:

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Çalışma ve denetleme raporları ile mali raporların okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

c) Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delege adaylarının ve Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi, duyurulması,

ç) Seçimler.

Oda Genel Kurulunda uygulanacak kurallar 
Madde 22— Oda Genel Kurullarında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Oda Genel Kuruluna katılma koşulları 

Madde 23 — Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Sadece oy verme sırasında, oda kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

Oda Genel Kurulunda adaylık
Madde 24 — Oda Genel Kurulunda yapılacak seçimler için her delege kendisini ya da Birlik Genel Kuruluna seçilecek delegeler dışındaki adaylıklar için yazılı onayı alınmak kaydı ile başka bir delegeyi aday gösterebilir. Aday olmak için toplantıya katılmak zorunlu değildir. Seçime geçilmeden önce, Divan Başkanlığınca seçim yapılacak organ ve seçilecek asil ve yedek üyelerin sayısı Genel Kurula bildirilerek adaylar belirlenir ve kesin aday listesi isim okunarak duyurulur. Seçime aday listesinde ismi bulunanlar katılabilir. İsmi bulunmayanlara verilen oylar geçersiz sayılır.

Oda Genel Kurulunda karar yeter sayısı 
Madde 25 — Oda Genel Kurulu, kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik durumunda, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yalnız, bu Yönetmeliğin değiştirilebilmesi için görüşmelere katılanların en az üçte iki (2/3)sinin olumlu oyu gereklidir. Ana Yönetmelik değişikliklerinde görüşmelere katılan delege sayısı Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asil üye sayısı ile Oda TMMOB Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asil üyeleri sayıları toplamından az olamaz.

Oda Genel Kurulu tutanağı
Madde 26 — Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, divan başkanı, başkan yardımcısı ve yazmanlar tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB'ye iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri Genel Kurul Toplantı tarihinden itibaren üç (3) ay içinde, Oda süreli yayınlarında yayımlanır.

Olağanüstü Genel Kurul
Madde 27 — Olağanüstü Genel Kurul, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılır:

a) Odaya kayıtlı üyelerin beşte bir (1/5) inin Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun, Oda hesap işleri ve işlemlerinde karşılaştıkları usulsüzlüklerle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,

c) Oda Yönetim Kurulunun, üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alacağı karar ile.

(a) ve (b) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir (1) hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Olağanüstü Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplanır.

Oda Genel Kurulunun Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılması
Madde 28 — Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden istifası ya da herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek üye kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul ve gündemi
Madde 29 — Olağanüstü Genel Kurul toplantısı da, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak sadece önceden duyurulan gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde eklenemez.

Olağanüstü Genel Kurullarda seçilen Oda organları üyeleri, ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.

Olağanüstü Genel Kurulda, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 30 — Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birlik amaçlarından yalnız Odayı ilgilendiren konularda kararlar almak,

b) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak kararlar almak, Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve ilkeleri saptamak,

c) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görevler vermek,

ç) Oda hesaplarını, Denetleme Kurulu raporunu incelemek ve haklarında karar almak,

d) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici ya da sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip, değiştirmek ya da olduğu gibi onaylamak ve gerekli ödenekleri sağlamak,

e) Oda Yönetim Kurulunun önerisi ya da Oda Genel Kurulu delege tam sayısının beşte bir (1/5) i kadar delegenin verecekleri önerge üzerine ana yönetmelik değişikliklerini görüşüp karara bağlamak,

f) Oda Yönetim Kurulunca önerilen ya da kabul edilerek yürürlüğe konulan düzenlemeleri inceleyip değiştirmek ya da olduğu gibi onaylamak. Genel Kurul, Oda Ana Yönetmeliği dışındaki düzenlemeler için bu yetkisini, Oda Danışma Kurulunun görüş ve önerileri alınmak koşuluyla, Yönetim Kuruluna devredebilir.

g) Meslekte en az on (10) yıl kıdemli üyeler arasından, toplam üye sayısının yüzde iki (%2)si oranında ve üç (3) kişiden az, yüz (100) kişiden fazla olmamak üzere TMMOB Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek delegeleri iki (2) yıllığına seçmek. Delege sayısının hesaplanmasında kesirler dikkate alınmaz. 

h) Odanın taşınmaz mallar satın alması, varolanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak ya da bu konularda Oda  Yönetim Kuruluna yetki vermek

ı) Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üye adaylarını, TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu üyelikleri için aday adaylarını belirlemek ve duyurmak, Oda Onur, Denetleme ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini ve TMMOB Yönetim Kurulu için üç (3), TMMOB Denetleme ve Yüksek Onur Kurulları için bir (1) er adayı iki (2) yıllığına seçmek. Birlik Yüksek Onur Kuruluna aday adayı olabilmek için daha önce Birlik ya da Oda Yönetim, Denetleme ya da Onur Kurullarından en az birinde asil üye olarak görev yapmış olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

i) Oda şubelerinin açılması ya da kapatılması konusunda karar almak,

j) Sayılarının azlığı nedeniyle Odaya üye olan farklı uzmanlık mensuplarının, sayılarının yeterli olması durumunda, ayrılmaları konusunda karar almak,

k) Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin oturum ücretini saptamak,

l) Bu Yönetmelik ve diğer Oda düzenlemelerinde belirlenen öteki görevleri yapmak.

Oda Yönetim Kurulunun oluşumu
Madde 31 — Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilmiş, yedi (7) asil üyeden oluşur. Ayrıca, yedi (7) de yedek üye seçilir. Yapılan seçim sonunda asil üye adaylarından en çok oy almış yedi (7) üye asil, yedek üye adaylarından en çok oy almış yedi (7) üye de yedek üye olur. Asil ve yedek üyelerin sıralanmasında alınan oyların eşitliği durumunda Oda sicil numarası küçük olan öncelik kazanır.

Oda Yönetim Kurulunun görev bölümü
Madde 32 — Oda Genel Kurulunda seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi (7) gün içerisinde yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu aralarındaki en yaşlı üyenin çağrısı ile ilk toplantısını yaparak, gizli oyla aralarından bir Başkan, bir ikinci Başkan, bir Yazman ve bir Sayman seçerek göreve başlar.

Toplanma şekli
Madde 33 — Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı, yoksa İkinci Başkan, yoksa Yazman, yoksa Sayman başkanlık eder.

Karar yeter sayısı
Madde 34 — Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oyda eşitlik halinde, toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi
Madde 35 — Her ne nedenle olursa olsun, üç (3) ay süreyle toplantılara sürekli olarak gelmeyen ya da gelemeyeceğini bildiren veya özürsüz olarak bir (1) yıl içinde toplantıların dörtte bir (1/4) ine katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

Yönetim Kurulunun yeniden görev bölümü
Madde 36 — Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toptan çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Yedek üyelerin kalmaması durumu
Madde 37 — Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığı durumda, Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu, Başkan ve İkinci Başkan, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Yeniden seçilenler Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 38 — Oda Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Odayı Başkan, bulunmadığı durumda İkinci Başkan, o da bulunmazsa Yazman ya da gerektiğinde Oda Yönetim Kurulunun seçeceği bir Yönetim Kurulu Üyesi ya da seçecekleri kurullar ile temsil etmek, temsil yetkisi verilenlerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

b) Oda Genel Kurulunda alınacak kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek, Oda amaçlarının gerçekleşmesine çalışmak ve bu doğrultuda her türlü girişimde bulunmak, 

c) Oda üyelerinin mesleki onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli uygulamaları yapmak, TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri içinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetmek,

ç) Oda Yönetim Kurulu toplantı  kararlarını toplantı sonrası TMMOB ye ve şubelere göndermek,

d) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan dış ülkelerdeki uzmanlığını ilgilendiren meslek kuruluşlarıyla gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurt içi veya yurt dışında kongre, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, fuar, sergi düzenlemek, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,

e) Üyelerin bilgi, uzmanlık ve tecrübeleri hakkında istenildiğinde referans vermek, üyelerin iş bulmasına yardımcı olmak,

f) Maden mühendisliği çalışma sahasıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği ve karşılıklı dayanışmada bulunmak, üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,

g) Bilirkişilik, hakemlik, jüri kurulu üyeliği ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,

h) Üyelerin, gerek kamu kuruluşları ile gerek diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde uyulması zorunlu hukuki esasları tespit etmek, bunlara uymayı temin ve uygulanmasını kontrol etmek, mesleki hizmetler karşılığı alınacak asgari ücretleri ve çalışma şartlarını saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

ı) Mesleki teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, Oda görüş ve önerilerini tespit ederek uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmak,

i) Maden mühendisliği hizmetlerinin yapılmasında çalıştırılması gerekli mühendis dışındaki diğer teknik elemanlar ile usta, kalfa ve işçilerin meslek kuruluşları, dernek ve sendikaları ile gerekli ilişkileri kurmak, bunlarla Oda arasındaki işbirliği ve karşılıklı dayanışmayı sağlamak,

j) Odanın amaçları ile ilgili olarak, yürütme ve yasama organlarında bu konularda yapılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge hazırlama veya değiştirme çalışmalarına katılmak, gerekli görüş ve önerilerde bulunmak,

k) Oda Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı yeri, günü ve saatini tespit ederek basın aracılığı ile duyurmak, üyeleri davet etmek, yıllık çalışma raporu ile yeni yıl Oda bütçesini ve Genel Kurul gündemini hazırlamak, bunları Denetleme Kurulu raporu ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihinden onbeş (15) gün evvel Genel Kurul delegelerine göndermek, Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak, Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

l) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde on (10) gün içerisinde toplantıya çağırmak, Kurulca alınan kararlardan Yüksek Onur Kurulunca onaylanması gerekenleri TMMOB Yönetim Kuruluna göndermek, kararlarla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek ya da savunma yapmak,

m) Gerektiğinde, Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak, Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının üçte iki (2/3) sinin çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

n) Oda amaçlarının gerçekleşmesi ile Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kuruluna verilen görev ve yetkilerin yerine getirilebilmesi, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması için gerekli düzenlemeleri yaparak yürürlüğe koymak ve yapılacak ilk Oda  Genel Kurulunun onayına sunmak,

o) Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda gözlemci seçmek ve gözlemcinin Genel Kurul toplantısına katılmasını sağlamak,

ö) Oda aleyhine açılan veya Odanın açtığı davalar ile yürütülen takiplerde Odayı temsil etmek, iddia ve savunmada bulunmak, bu konularda vekil tayin etmek,

p) Üyelerin ve diğer ilgililerin faydalanmasına sunmak üzere kütüphane ve arşiv tesis etmek, mesleki yayınlar yapmak, belge temin etmek, dergi, bülten, gazete ve benzeri periyodik Oda yayınlarının sürekli olarak çıkmasını sağlamak,

r) Odada görevli personelin atama, yer ve görev değiştirme, yükselme, sicil ve benzeri özlük işlemlerini yapmak ve Genel Kurulca saptanan ödeneğe göre ücretlerini belirlemek,

s) Oda taşınmazlarını idare etmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkiler içerisinde taşınmazlar üzerinde tasarruflarda bulunmak,

ş) Şubelere bağlı üyeleri belirlemek, Oda Temsilcilikleri açmak, kapatmak, Oda Temsilcilerini atamak ya da görevden almak,

t) Eğitim merkezi, lokal, yemekhane, misafirhane gibi sosyal tesisler açmak, kapatmak, kiralamak, işletmek ve bu konularda yetkiler vermek,

u) Oda Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

ü) Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, Oda üyelerinden oluşan ve gerektiğinde üyeler dışındaki uzmanların da katılacağı uzmanlık komisyonları kurarak görev vermek,

v) TMMOB Genel Sekreterliği seçimlerine katılacak Oda adayını belirlemek.

Başkan ve İkinci Başkanın görevleri
Madde 39 — Başkan ve İkinci Başkanın görevleri şunlardır:

a) Başkan, Odayı idari ve adli makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını yürürlükteki mevzuata, bu Yönetmeliğe, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayımlar.

b) İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda, Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

Yazmanın görev ve yetkileri
Madde 40 — Yazmanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkan ve İkinci Başkan bulunmadığı durumlarda Odayı temsil eder ve Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir.

b) Genel Kurul kararlarını uygular. Oda işlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Yönetim Kurulu gündemini hazırlamakla, kanunlara göre tutulması gerekli defterleri, dosya ve evrakı emrindeki geçici ya da sürekli görevliler eliyle tutmakla yükümlü ve yazışmaları imzalamakla yetkilidir.

c) Genel Kurula sunulacak çalışma raporu, bütçe, kadro, bütün evrak, cetvel ve belgelerin hazırlanmasını Sayman ile birlikte sağlamakla görevlidir. Tüm Oda örgütündeki görevlilerin özlük işlerini yürütür. 

Saymanın görev ve yetkileri
Madde 41 — Sayman, Odanın mali işlerinden sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Oda bütçesinin uygulanmasını, bu Yönetmelik, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlamak, gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak,

b) Muhasebe servisinin bütün işlemlerini takip etmek,

c) Oda gelir ve giderlerini takip ederek gerekli önlemleri almak ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

ç) Oda sabit kıymetlerine ait kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlamak,

d) TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre gerekli evrakları imzalamak,

e) TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği hükümleri gereğince, Oda muhasebe ve mali işlerini Yönetim Kurulu adına yürütmek. 

Oda Onur Kurulu kuruluş ve çalışma yöntemi
Madde 42 — Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl süre ile seçilen beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur. Asil ve yedek üyelerin sıralamasında alınan oyların eşitliği durumunda Oda sicil numarası küçük olana öncelik verilir. Oda Onur Kurulunun çalışmalarında 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Oda Denetleme Kurulu
Madde 43 — Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulu tarafından iki (2) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen üç (3) asil üyeden oluşur. Ayrıca üç (3) de yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu gerektiğinde üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Asil ve yedek üyelerin sıralamasında alınan oyların eşitliği durumunda Oda sicil numarası küçük olana öncelik verilir. Denetleme Kurulu çalışmalarında TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Oda Danışma Kurulu
Madde 44 — (Değişik bent: 29/08/2008-26982S.R.G. Yön/1.mad) Oda Danışma Kurulu, Odanın danışma organı olup, Oda Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri, Odanın TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarına aday gösterilen üyeleri, Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Bölge ve İl Temsilcileri, TMMOB İşyeri Temsilcisi olan Oda üyeleri, Oda eski başkanları ve bunlara ek olarak Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek en az otuz (30) üyeden oluşur.

(Değişik bent: 29/08/2008-26982S.R.G. Yön/1.mad) Oda Danışma Kurulu en az üç (3) ayda bir çoğunluk aranmaksızın toplanır. Oda Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler. Toplantıda üyelerden gelen öneriler oylanarak çoğunlukla gündeme yeni madde eklenebilir.

Danışma Kurulunun her toplantısında, toplantıyı yürütmek üzere bir toplantı başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Oda Danışma Kurulunun görevleri
Madde 45 — Danışma Kurulunun görevleri aşağıdadır:

a) Oda çalışmalarını değerlendirmek önerilerde bulunmak, gerektiğinde eğilim belirlemek,

b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında katkıda bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şubeler ve Temsilcilikler

Şube açılması
Madde 46 — Belirli bir bölgede çalışan üyelerin sayısı ya da o bölgenin konumu gerektiriyorsa mesleki çalışmaların daha etkin ve sürekli kılınması amacıyla, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek yeni şubeler açılabilir.

Şubelerin kurucu kurulları ve ilk Genel Kurul 
Madde 47 — Oda Genel Kurulunun kararı üzerine Oda Yönetim Kurulu tarafından bir (1) ay içinde yedi (7)  kişilik Kurucular  Kurulu atanır. Kurucular  Kurulu Oda Yönetim Kurulu ile birlikte üç (3) ay içerisinde Şube Genel Kurulunu gerçekleştirir.

Şube organları
Madde 48 — Şube organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Şube Danışma Kurulu.

Şube Genel Kurulu
Madde 49 — Şube Genel Kurulunun oluşumu ve çalışma biçimi aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Şube Genel Kurulu her iki (2) yılda bir Ocak ayı içerisinde, Oda Yönetim Kurulunca ilk Oda Genel Kurulu tarihinden en az otuz (30) gün önce belirlenen tarihte ve Şube merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Şube Genel Kurul tarihinin, görüşmeler Cumartesi günü akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur.

b) Şube Genel Kuruluna, ikametgahları ya da işyerleri toplantı tarihinden en az otuz (30)  gün öncesinden beri Şube etkinlik alanında olan ve Oda Merkezine veya Şubeye başvurup Şube sınırları içinde çalıştığını veya oturduğunu belgeleyen üyeler katılabilir. Oda üyeleri iş ve ikamet adreslerini ilgili Şubeye bildirmek zorundadır. Bir Şubenin etkinlik alanından ayrılan üye, yeni etkinlik alanındaki Şubeye kaydının aktarılması için ayrılış tarihinden başlayarak üç (3)  ay içinde başvurur. Etkinlik alanı içindeki adres değişikliklerini Şubeye bir (1) ay içinde bildirir.

c) Üyelerin ikamet ve işyeri adreslerinin farklı olması durumunda işyeri adresi esas alınır.

ç) Şube Genel Kurulu tarihinden en az otuz (30) gün önce toplantıya katılacak üyelerin listesi Şube tarafından Oda sicil numaralarına göre sıralanmış liste halinde Oda Yönetim Kuruluna gönderilir.

d) Birden fazla Şubede görülen üyelerin durumu Oda Yönetim Kurulunca incelenerek, gönderilen listelerde gerekli düzeltmeler yapılır ve yeni oluşan liste, seçilecek delege sayısı ile birlikte on (10)  gün içerisinde Şubeye yazılı olarak bildirilir.

e) Şube Yönetim Kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından gönderilen yeni üye listesini, toplantı gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamaz ise yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten yazı ile birlikte üç (3) nüsha halinde görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakime iletir.

f) Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Şubenin ilan yerlerine asılmak suretiyle üç (3) gün süre ile ilan edilir.

g) Askı süresinde istifa başvuruları ya da diğer itirazlar Şube aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. İstifa ya da itiraz başvuruları hakim tarafından incelenir ve en geç iki (2) gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Şubeye gönderilir.

h) Yasal sürenin tamamlanması ve listenin kesinleşip Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç (3) gün içerisinde Şube Yönetim Kurulu, ülke düzeyinde yayımlanan günlük bir gazete aracılığıyla Genel Kurulu üyelere duyurur.

ı) Oda Yönetim Kurulu, tüm Şubelerin Genel Kurullarının yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantı ile ilgili aynı bilgileri Oda süreli yayınları ya da ülke düzeyinde yayımlanan günlük gazetelerden biri ile duyurur.

i) Şube Genel Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

j) Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul toplantısının düzenli bir biçimde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Şube Genel Kurulunu, ancak bir kez olmak ve otuz (30) günü geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Şube Genel Kurulunun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce üyelere ülke düzeyinde yayımlanan günlük bir gazete aracılığıyla duyurur.

k) Hakim, aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki (2) üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Ayrıca üç (3) yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

l) Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

m) Seçime katılacak üye sayısının dörtyüz (400) kişiden fazla olması halinde, her dörtyüz (400) kişi için bir oy sandığı bulundurulur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında dikkate alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, İlçe Seçim Kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

n) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç (3) ay süre ile saklanmak üzere İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

o) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki (2) gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve Oda Merkezi ile ilgili Şubeye bildirir.

ö) Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır.

p)  Listede adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz.

r) Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama nedeni ile seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir (1) aydan az iki (2) aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği Pazar gününü tespit ederek Şubeye bildirir. Belirtilen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile TMMOB Kanununun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

s) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi kabul edilir. Seçimlerin düzen içinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve Sandık Kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara eylemin ağırlığına göre TMMOB Kanununda yazılı disiplin cezaları verilir.

ş) Şube Genel Kurulunun seçimler hariç, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, Oda Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır. 

Şube Genel Kurulunun açılması
Madde 50 — Şube Genel Kurulu, toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla,  Şube Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Şube Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından açılır ve onun yönetiminde Başkanlık Divanı seçimi yapılır. Oda gözlemcisi açılışta hazır bulunur.

Divanın oluşumu
Madde 51 — Genel Kurul toplantısının Başkanlık Divanı, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. 

Gündem
Madde 52 — Şube Genel Kurulu görüşmeleri, Şube Yönetim Kurulunca hazırlanıp, duyurulmuş gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak toplantıya katılan üyelerin yazılı önerisi ve Şube Genel Kurulu kararı ile gündeme madde eklenebilir ya da maddelerin sırası değiştirilebilir.

Gündemde yer alması zorunlu maddeler
Madde 53 — Gündeme aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur:

a) Başkanlık divanı seçimi,

b) Çalışma raporlarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

c) Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması, Oda Genel Kurulu delegelerinin belirlenmesi ve duyurulması,

ç) Seçimler. 

Şube Genel Kurulunda uygulanacak kurallar
Madde 54 — Şube Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Şube Genel Kuruluna katılma koşulları 
Madde 55 — Şube Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş üye listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Sadece oy verme sırasında, Oda kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir. 

Şube Genel Kurulunda adaylık 
Madde 56 — Şube Genel Kurulunda yapılacak seçimler için her üye kendisini ya da yazılı onayı alınmak kaydı ile başka bir üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için toplantıya katılmak zorunlu değildir. Seçime geçilmeden önce, Divan Başkanlığınca seçim yapılacak organ ve seçilecek asil ve yedek üyelerin sayısı Genel Kurula bildirilerek adaylar belirlenir ve kesin aday listesi isim okunarak duyurulur. Seçime, aday listesinde ismi bulunanlar katılabilir. İsmi bulunmayanlara verilen oylar geçersiz sayılır

Şube Genel Kurulunda karar yeter sayısı
Madde 57 — Şube Genel Kurulu, kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik durumunda, Divan başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Şube Genel Kurulu tutanağı 
Madde 58 — Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, başkan, başkan yardımcısı ve yazmanlar tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Oda merkezine iletilmek üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri Şube Genel Kurulu toplantı tarihinden itibaren üç (3) ay içinde, Oda süreli yayınlarında yayımlanır.

Olağanüstü Şube Genel Kurulu
Madde 59 — Olağanüstü Şube Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Şube Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılır:

a) Şubeye kayıtlı üyelerin beşte bir (1/5) inin Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun, Şube hesap işleri ve işlemlerinde karşılaştıkları usulsüzlüklerle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,

(a) ve (b) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Bu durumda, Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul Oda Yönetim Kurulu tarafından karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplanır. 

Olağanüstü Şube Genel Kurulu ve gündemi
Madde 60 — Olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı da, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, sadece önceden duyurulan gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanır. Olağanüstü Şube Genel Kurul toplantılarında gündeme madde eklenemez.

Olağanüstü Şube Genel Kurullarında seçilen Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Olağan Şube Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar. 

Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 61 — Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube Yönetim Kuruluna görev vermek,

b) Şubenin gelişmesi için kararlar almak,

c) Odanın amaçlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak, Şubeyi ilgilendiren konularda kararlar almak,

ç) Şube Yönetim Kurulu için, yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üye adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek,

d) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen usullere göre belirlenecek sayıda Oda Genel Kurulu asil ve yedek delege adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek.
(14/8/2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete ile revize.)

Şube Yönetim Kurulunun oluşumu
Madde 62 — Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asil üyeden oluşur. Ayrıca yedi (7) de yedek üye seçilir. Yapılan seçim sonunda asil üye adaylarından en çok oy almış yedi (7) üye asil ve yedek üye adaylarından en çok oy almış yedi (7) üye de yedek üye olur. Asil ve yedek üyelerin sıralamasında alınan oyların eşitliği durumunda Oda sicil numarası küçük olana öncelik verilir.

Şube Yönetim Kurulunun görev bölümü
Madde 63 — Şube Genel Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra en geç yedi (7) gün içerisinde Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak, gizli oyla aralarından bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Yazman ve bir Sayman seçerek göreve başlar. 

Toplanma şekli
Madde 64 — Şube Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı, yoksa İkinci Başkan, yoksa Yazman, yoksa Sayman başkanlık eder. 

Karar yeter sayısı
Madde 65 — Şube Yönetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olması durumunda, toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi
Madde 66 — Herhangi bir nedenle, üç (3) ay süreyle toplantılara sürekli olarak gelmeyen ya da gelemeyeceğini bildiren veya özürsüz olarak bir yıl içinde toplantıların dörtte bir (1/4) ine katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

Yönetim Kurulunun yeniden görev bölümü
Madde 67 — Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toptan çekilmesi durumunda yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda Şube Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir. 

Yedek üyelerin kalmaması durumu 
Madde 68 — Şube Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden istifası ya da herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek üye kalmaması durumunda, Şube Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
Madde 69 — Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şubeyi Şube Başkanı, bulunmadığı durumda İkinci Başkan, o da bulunmazsa Yazman ya da gerektiğinde, Şube Yönetim Kurulunun seçeceği bir Yönetim Kurulu üyesi ile temsil etmek,

b) Oda çalışmalarının kendi bölgesinde yürütülmesini sağlamak, yürürlükteki mevzuat, bu Yönetmelik ve diğer Oda düzenlemeleri ile Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca Odayı o bölgede temsil etmek, işlerini yürütmek ve yeni dönem bütçe önerisi ile yıllık çalışma raporunu hazırlayarak her yıl Aralık ayının 25 inci gününe kadar Oda merkezine göndermek,

c) Şube Genel Kurulunda alınacak kararları uygulamak, şube işlerini Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek, Oda amaçlarının gerçekleşmesine çalışmak ve bu doğrultuda her türlü girişimde bulunmak,

ç) Şube üyelerinin mesleki onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak, bu konuda gerekli uygulamaları yapmak ve TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği  ve bu Yönetmelik  hükümleri içinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetmek,

d) Üyelerin bilgi, uzmanlık ve tecrübeleri hakkında istenildiğinde referans vermek, üyelerin iş bulmasına yardımcı olmak,

e) Maden mühendisliği çalışma sahasıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,

f) İstenildiğinde kamu ve özel kuruluşlara bilirkişi önermek,

g) Bölgesinde bulunan üyelerin, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde, hukuki esaslara uymalarını sağlamak, mesleğin onuru yönünden çalışmalarını denetlemek, mesleki hizmetlerde yönetmeliklere ve asgari ücretlere uyulmasını denetlemek ve sağlamak,

h) Mesleki teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, Oda görüş ve önerilerinin uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmak,

ı) Bölgesindeki üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı her türlü Oda içi gerekli çalışmalarda, üçüncü şahıslar ve kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

i) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçmiş dönem bütçesi ile birlikte Şube Genel Kurulu toplantı tarihinden onbeş (15) gün evvel Şube bölgesindeki bütün üyelere göndermek, Şube Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

j) Oda ve Şube çalışma programlarında yer alan araştırma grupları kurmak, geziler düzenlemek, kongre, sempozyum, panel, çalıştay, seminer ve benzeri toplantılar yapmak, kurslar düzenlemek ve benzeri etkinliklerin Oda Yönetim  Kurulu ile eşgüdüm içinde gerçekleştirilmesini sağlamak,

k) Oda merkezine iletilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında Oda Yönetim Kuruluna iletmek,

l) Şube bölgesinde gerekli gördüğü yerlerde il, ilçe ve işyeri temsilciliği açılmasını Oda merkezine önermek,

m) Şube bölgesinde mevcut temsilciliklerin çalışmalarını bu Yönetmelik ve diğer Oda düzenlemeleri ile Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapmalarını sağlamak, denetlemek ve bu konuda Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

n) Şube Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

o) Şube amaçlarının gerçekleşmesi için, Şube üyelerinden oluşan ve gerektiğinde üyeler dışındaki uzmanların da katılacağı uzmanlık komisyonları kurarak görev vermek,

ö) Şube Yönetim Kurulu toplantı  kararlarını toplantı sonrası Oda merkezine göndermek.

Başkan ve İkinci Başkanın görevleri
Madde 70 — Başkan ve İkinci Başkanın görevleri şunlardır:

a) Başkan, Şubeyi idari ve adli makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Şube çalışmalarını yürürlükteki mevzuata, bu Yönetmeliğe, Oda Yönetim Kurulu kararlarına, Şube Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

b) İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda, Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

Yazmanın görev ve yetkileri
Madde 71 — Yazmanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkan ve İkinci Başkan bulunmadığı durumlarda Şubeyi temsil eder ve Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir,

b) Genel Kurul kararlarını uygular. Şube işlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir. Yönetim Kurulu gündemini hazırlamakla, kanunlara göre tutulması gerekli defterleri, dosya ve evrakı emrindeki geçici ya da sürekli görevliler eliyle tutmakla yükümlü ve yazışmaları imzalamakla yetkilidir,

c) Genel Kurula sunulacak çalışma raporu, bütçe, kadro, bütün evrak, cetvel ve belgelerin hazırlanmasını Sayman ile birlikte sağlamakla görevlidir.

Saymanın görev ve yetkileri
Madde 72 — Sayman, Şubenin mali işlerinden sorumlu olup, yapacağı görevler şunlardır:

a) Şube Bütçesinin uygulanmasını, bu Yönetmelik, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlamak, gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak,

b) Şube gelir ve giderlerini takip ederek gerekli önlemleri almak Şube ve Oda Yönetim Kurullarına bilgi vermek,

c) Şube sabit kıymetlerine ait kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlamak,

ç) TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre gerekli evrakları imzalamak.

Şube bütçesi ve mali hükümler 
Madde 73 — Şube bütçesi ve mali hükümler şunlardır:

a) Şubenin her türlü gelirleri Odaya aittir. Yapılan bütün tahsilat Odanın ilgili hesabına yatırılır.

b) Şubenin giderleri, Oda Genel Kurulunca kabul edilen Şubeler Bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır.

c) Her ayın gider ve gelirlerine ait belgeler, hazırlanan çizelge ekinde ayın bitiminden beş (5) gün sonra Oda Yönetim Kuruluna gönderilir.

ç) Şube Yönetim Kurulu, çalışmaları ve hesapları yönünden Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Oda Genel Kurulunca onaylanan Şube bütçelerinin gerçekleştirilmesinden Oda Yönetim Kurulu da sorumludur. 

Şube Danışma Kurulu
Madde 74 — (Değişik bent: 29/08/2008-26982S.R.G. Yön/1.mad) Şube Danışma Kurulu, Şubenin danışma organı olup, Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, İl, İlçe ve İşyeri Temsilcileri ve Temsilci Yardımcıları, TMMOB İşyeri Temsilcisi olup Şubeye kayıtlı olan Oda üyeleri, Şube eski başkanları ve bunların dışında Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek en az yirmi (20) üyeden oluşur.

(Değişik bent: 29/08/2008-26982S.R.G. Yön/1.mad) Şube Danışma Kurulu en az üç (3) ayda bir çoğunluk aranmaksızın, Oda Danışma Kurulu Toplantısından önce toplanır. Şube Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler. Toplantıda üyelerden gelen öneriler oylanarak çoğunlukla gündeme yeni madde eklenebilir. Danışma Kurulunun her toplantısında, toplantıyı yürütmek üzere bir toplantı başkanı, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçilir. Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Şube Danışma Kurulunun görevleri
Madde 75 — Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şube çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak, eğilim belirlemek,

b) Yapılacak çalışmalar için üyelerin uzmanlık dalları, bilgi ve birikimlerini dikkate alarak aday önermek.

Şubelerin kapatılması  
Madde 76 — Şubeler;

a) Oda Yönetim Kurulunun önerisi,

b) Şubeye kayıtlı üyelerden üçte iki (2/3)sinin yazılı başvurusu,

c) Şube Yönetim Kurulunun oluşmaması durumunda, 

Olağan ya da Olağanüstü Oda Genel Kurulu kararıyla kapatılır.

Temsilcilik açılması
Madde 77 — Belirli bir bölgede ya da il merkezlerinde, Oda çalışmalarının gerektireceği durumlarda Oda Yönetim Kurulunun kararı ile Bölge ve İl Temsilcilikleri kurulur. Bölge ve İl Temsilcileri ve Yardımcıları Oda Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Bölge ve İl Temsilcilikleri çalışmaları bir temsilci ve en fazla dört (4) temsilci yardımcısı tarafından yürütülür. Bölge Temsilcilik sınırları içerisindeki il ve işyeri temsilcilikleri, çalışmalarını Bölge Temsilciliği aracılığıyla yürütür.

Üyelerin yoğunlaştığı iş yerlerinde, Oda ve üye arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Oda Yönetim Kurulu kararı ile İşyeri Temsilcilikleri kurulabilir. Kurulan İşyeri Temsilciliklerine, Temsilci ve Yardımcıları Oda Yönetim Kurulu kararı ile atanır. 

Temsilciliklerin görev ve sorumluluğu 
Madde 78 — Temsilciliklerin görevleri şunlardır:

a) Oda yönetmeliklerini ve düzenlemelerini uygulamak,

b) Üyelerin çalışma koşullarını ve meslekle ilgili sorunlarını ve görüşlerini belirleyerek Yönetim Kuruluna iletmek,

c) Yönetim Kurulu görüş ve kararlarını üyelere iletmek ve vereceği görevleri yapmak,

ç) Bulundukları yerlerdeki diğer çalışanlarla dayanışmayı sağlamak ve üyeler adına ilgililerle ilişki kurmak. 

Şube sınırları içerisindeki Temsilcilikler Şube Yönetim Kurullarına, Şube dışındaki Temsilcilikler bütün çalışmalarında Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar ve kendilerine verilen yetki sınırları içinde hareket ederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Oda bütçesi
Madde 79 — Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak şekilde hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen Oda bütçesi ile düzenlenir. Genel Kurulu izleyen birinci yıl sonunda Oda Yönetim Kurulunca gerekli görülürse birinci yılın mali aklanması yapılmamak koşuluyla malî konuları görüşmek üzere Genel Kurulun toplanmasına karar verilebilir.

Bütçe dönemi 1 Ocak-31 Aralık arasıdır. Her yıl için ayrı bütçe hazırlanarak Genel Kurula sunulur. Odanın mali işleri TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre yürütülür.

Üyelik ödentileri ve adres bildirimi 
Madde 80 — Yıllık üyelik ödentisi, Oda Yönetim Kurulunun vereceği karara göre peşin ya da eşit taksitlerle alınır. Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Her türlü ödenti ve para cezalarını, yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ödemeyenler hakkında, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır. Adreslerini değiştiren üyeler yeni adreslerini bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan duyurular iletilmiş sayılır. 

Yolluk ve zorunlu giderler
Madde 81 — TMMOB Genel Kuruluna gönderilen delegeler ile TMMOB Yönetim Kuruluna seçilen üyenin, Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Oda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilenlerin yolluk ve zorunlu giderleri Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır.

Oda gelirleri 
Madde 82 — Odanın gelirleri şunlardır :

a) Oda tarafından, mevcut olanak ve koşullara göre Genel Kurul tarafından bu Ana Yönetmelikte ve yönetmeliklerinde düzenlenen esaslar doğrultusunda belirlenecek miktarda ve bir kez olmak üzere alınacak olan üye kayıt ücretleri,

b) Aynı biçimde belirlenen, üye yıllık ödentisi,

c) Oda tarafından kamu kuruluşlarına, özel kurum ya da kişilere yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler,

ç) İlgililere gereğinde verilecek belgelere karşılık, Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre alınacak belge ücreti,

d) Her türlü yayın geliri,

e) Para cezaları,

f) Ortaklıklardan doğan kârlar,

g) Mesleki yarışmalarda derece ve mansiyon kazananlarla jüriye üye seçilenlerin alacakları paraların yüzde beş (%5)i,

h) Diğer çeşitli gelirler. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Oda organ seçimleri
Madde 83 — Oda organ seçimleri, 6235 Sayılı TMMOB Kanununda belirtilen hususlara uygun olarak, yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı, görevlendirilecek komisyon ve komite gibi kurulların üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılabilir. 

Seçimlerde oy pusulası, aday sayısı ve seçilme biçimi
Madde 84 — Genel Kurulda bir göreve, en az o göreve seçilecek asil ve seçilecekse yedek üyeler toplamı kadar aday gösterilir. Asil ve yedek üyeler ayrı ayrı duyurulur ve oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere isimleri yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler, asıl ve yedek üye toplamından fazla olamaz. Seçileceklerin sayısından az adayın ismi yazılı olan oy pusulaları ile bir ya da birkaç adayın ismi çizilmiş ya da çizildikten sonra başka adayın ismi yazılmış basılı oy pusulaları da geçerlidir. Asil ve yedek üyeler kendi aralarında aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır. 

Oda ve Birlik organlarında aynı anda yer alma koşulları
Madde 85 — Bir üye, Oda organlarından yalnız birinde görev alabilir. Oda organlarına seçilenler, Birlik organlarına da seçilebilir. Yalnız Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilemez. Oda Danışma Kurulu bu hükmün kapsamı dışındadır. 

Seçim süresi biten üyeler, aynı göreve yeniden seçilebilir. 

TMMOB Ana Yönetmeliğinin uygulanması
Madde 86 — Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda ya da TMMOB Ana Yönetmeliğindeki hükümlerle bu Yönetmelikteki hükümlerin çelişmesi halinde, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük
Madde 87 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme
Madde 88 — Bu yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Okunma Sayısı: 297