TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İL VE İŞYERİ TEMSİLCİLİK YÖNETMELİĞİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

İL VE İŞYERİ TEMSİLCİLİK YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ ve DAYANAK

Madde 1) Bu Yönetmelik Maden Mühendisleri Odası’nın İl ya da İşyerlerinde kuracağı Temsilciliklerin amaç, işlev ve işleyişlerini düzenlemek amacıyla Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

KURULUŞ

Madde 2) Maden Mühendisleri Odası, Oda çalışmalarının gerektireceği durumlarda, maden mühendislerinin ortak gereksinimlerini karşılamak, mühendislik çalışmalarını kolaylaştırmak, maden mühendisliğinin genel çıkarlara uygun olarak gelişimini sağlamak, mühendislerin birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni oluşturmak, mühendislik disiplinini korumak amacı ile İl ya da İşyerlerinde diğer mühendislik Odaları ile işbirliğini de gözeterek ''Temsilcilikler'' kurar.

 

TEMSİLCİLİK KURULUŞU

Madde 3) Belirli bir İlde ya da İşyerinde, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile İl ya da İşyeri temsilcilikleri kurulur.

a) İl ya da İşyeri Temsilcileri ile Yardımcıları Oda Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Temsilcilik çalışmaları bir temsilci ve en fazla dört (4) temsilci yardımcısı tarafından yürütülür.

b) İl ya da İşyeri temsilcilikleri, çalışmalarını, Oda Merkezi’ne bağlı illerde Oda Yönetim Kurulu ve Şube’ye bağlı illerde ise Şube Yönetim Kurulu aracılığıyla yürütür.

c) Temsilci ve Temsilci yardımcıları, Şube Yönetim Kurulu ya da ilgili il ya da işyerindeki Oda üyelerinin çoğunluğu tarafından önerilir ve Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır. Atama, Oda Yönetim Kurulu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

d) Görevlendirme yapılıncaya kadar eski Temsilci ve Temsilci Yardımcıları görevlerini sürdürür.

 

TEMSİLCİLİK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 4) Temsilciliklerin görevleri şunlardır:

a) Bulundukları İl ya da İşyerlerinde Maden Mühendisleri Odasının amaç ve ilkeleri doğrultusunda Odayı  temsil etmek, Oda politikalarını savunmak ve hayata geçirmek,

b) Oda yönetmeliklerini ve düzenlemelerini uygulamak,

c) Üyelerin çalışma koşullarını ve meslekle ilgili sorunlarını ve görüşlerini belirleyerek Yönetim Kuruluna iletmek,

ç) Üye ihtiyaç ve taleplerini tespit ederek Oda ya da Şube Yönetim Kurullarına bildirmek,

d) Yönetim Kurulu görüş ve kararlarını üyelere iletmek ve vereceği görevleri yapmak,

e) Bulundukları İl ya da İşyerlerindeki diğer çalışanlarla dayanışmayı sağlamak ve üyeler adına ilgililerle ilişki kurmak. 

f) Oda yayın çalışmalarına katkıda bulunmak,

g) Oda örgütlenmesini yaygınlaştırmak, oda faaliyetlerinin tanıtımını sağlamak,

h) Oda merkezi ya da bağlı bulunduğu Şube tarafından düzenlenen toplantılara katılmak,

i) TMMOB’ne bağlı Oda birimleriyle ilişki kurmak, işbirliği yapmak,

j) Çalışmalarını, gelir ve giderlerini aylık raporlar halinde Şubeye bildirmek.

Madde 5) Temsilcilikler, bütün çalışmalarında Oda Yönetim Kurulu ve bağlı oldukları Şube Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Çalışmaları Oda Yönetim Kurulu ya da bağlı oldukları Şube Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek zamanlarda yerinde denetlenir.

Madde 6) Temsilci ve Yardımcıları en az ayda bir defa toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Temsilcinin bulunduğu karar geçerlidir. Geçerli bir nedeni olmaksızın 2 (iki) ay toplantılara katılmayan Temsilci ya da Yardımcıları çekilmiş sayılır. Herhangi bir nedenle boşalan Temsilcilik ya da Temsilci Yardımcılığı görevi için geriye kalan üyelerin önereceği adaylar, Oda Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır.

 

MALİ HÜKÜMLER

Madde 7) Temsilcilikler mali yönden Oda Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Oda tarafından istenildiğinde her türlü evrak, fatura ve makbuzu göndermek ve her an idari ve mali denetime hazır olmakla yükümlüdür. Kasalarında her yıl için Oda Yönetim Kurulu tarafından  belirlenen orandan fazla nakit bulunduramazlar. Denetim, Oda Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı üyeler tarafından yapılır.

Madde 8) Temsilcilikler her ay gelir-gider bilgilerini çizelgeler halinde Oda’ya göndermek zorundadırlar.

Madde 9) Temsilcilikler bütçe önerilerini her yıl sonunda Şubeye iletir. Harcamalar Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçeye göre yapılır. Ek ödemeler için Oda Yönetim Kurulu onayı alınır.

Madde 10) Temsilcilikler Oda’dan gönderilecek makbuzlarla, tüm gelirlerini tahsil eder.

Madde 11) Temsilcilikler, Oda tarafından tespit edilen Bankalarla çalışmak zorundadır. Hesap açma ve para çekme yetkisi, Oda Yönetim Kurulu tarafından Temsilci ya da Yardımcılarından herhangi iki kişiye verilir. Bunun dışında hiçbir nam ve isim altında vadeli ya da vadesiz hesap açamazlar.

 

KAPATMA VE GÖREVDEN ALMA

Madde 12) Temsilciliklerin kapatılması ve temsilci veya yardımcılarının görevden alınması Oda Yönetim Kurulunca gerçekleştirilir.

 

SÜRE

Madde 13) Temsilci ve yardımcılarının görev süresi iki yıldır.

 

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 14) Bu yönetmelikte açıklanmayan durumlar için  Oda Yönetim Kurulu kararları esas alınır.

 

YÜRÜTME

Madde 15) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

YÜRÜRLÜK

Madde  16) Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 189