TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TURİZM BÖLGELERİ TURİZM ALANLARI VE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.5.1983, No 83/6733

Dayandığı Kanunun Tarihi : 12.3.1982, No: 2634

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27.7.1983, No: 18117

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 22, S. 3278

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesinde görev alacak çalışma gruplarının oluşturulması, görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2- Bu Yönetmelik, Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin tespiti ve ilan edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Yasal Dayanak:

Madde 3- Bu Yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. maddesinin A fıkrasının 1. bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu yönetmelikte yar alan;

  1. Turizm Bölgesi: Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bölgeleri,
  2. Turizm Alanı: Turizm Bölgeleri içinde öncelikle geliştirilmesi öngörülen, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen doğal veya sosyo-kültürel değerlerin yoğunlaştığı alanları,
  3. Turizm Merkezi: Turizm Bölgeleri içinde veya dışında, yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen, turizm yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini,
  4. Kanun: 12/3/1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nu,
  5. Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nı,

İfade eder

İKİNCİ KISIM

Çalışma Gruplarının Oluşumu Görev ve Yetkileri

Bakanlık İçi Komisyon:

Madde 5- Kanun’un 4. maddesi uyarınca, ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyelini dikkate alarak, öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını belirlemek amacıyla Bakanlık içinde bir komisyon oluşturulur.

Bakanlık İçi Komisyonun Oluşumu:

Madde 6- (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.) Bakanlık içi Komisyon, Bakanlığın Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanı’nın koordinatörlüğünde Turizm Genel Müdürlüğü ilgili ve yetkili temsilcisinin katılımı ile oluşur. Komisyonun sekreterya hizmetleri Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanlığı’nca yürütülür.

Bakanlık İçi Komisyonun Görevi:

Madde 7- Bakanlık içi komisyon, ilan edilmesi öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını İmar ve İskan Bakanlığı ile ilişki içinde belirlerler, anılan Bakanlığın görüşü ile birlikte Bakanlık Makamı’nın onayını alarak kesinleşecek Bakanlık önerisini Bakanlıklar arası komisyona götürür.

Bakanlıklararası Komisyonun Oluşumu:

Madde 8- (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.) Bakanlıkça belirlenip sunulan turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri önerilerini incelemek ve görüşmek üzere Bakanlığın Turizm Planlama ve Yatırımlar Dairesi Başkanının koordinatörlüğünde Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür Bakanlığının ilgili ve yetkili temsilcilerinin katılması ile bir komisyon oluşur.

Bakanlıklar arası Komisyonun Çalışma Esasları:

Madde 9- (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.) Bakanlıkça ilan edilmesi öngörülen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını gösteren haritalar ve bunlara ilişkin açıklama raporlarını içeren bilgi ve belgeler Bakanlıklar arası Komisyonun toplantı tarihinden üç hafta önce komisyon üyesi bakanlıklara iletilir ve komisyonun yapacağı toplantının tarihi bildirilir.

Bakanlıklararası Komisyonun Görevi:

Madde l0- (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.) Komisyon, 9. maddede belirtilen toplantı tarihinde tonlanır ve Bakanlık’ça önerilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını inceler ve görüşünü bu toplantı sonucunda bir tutanakla belirler.

Yeniden Görüş Bildirme:

Madde 11- (Değişik: 15/6/1989 - 89/14241 K.) Bakanlıklar arası Komisyonun toplantısı sonucunda düzenlenen tutanakta; üzerinde yeni çalışma ve incelemeler yapma ihtiyacını belirten kuruluşlar, bu toplantıyı takibeden engeç bir hafta içinde kesin görüşlerini yazılı olarak Turizm Bakanlığı’na bildirirler. Bu süre içerisinde görüş bildirilmemesi olumlu görüş bildirilmiş olarak addolunur.

Önerinin Bakanlar Kurulu‘na Sunulması:

Madde 12- (Değişik:15/6/1989 - 89/14241 K.) Bakanlıklar arası komisyonda belirlenen görüşleri içeren tutanak ve yeniden bildirilen görüşlerle birlikte mevkii ve sınırları haritalar üzerinde belirle- nen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri Bakanlık’ça Bakanlar Kurulu‘nun onayına sunulur.

Bakanlar Kurulu Kararının İlanı:

Madde 13- Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri Resmi Gazete‘de ilan olunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

Yürürlük:

Madde 14- Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

Okunma Sayısı: 120