TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TÜRKİYE 26 ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜRKİYE 26 ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ AÇILIŞ KONUŞMASI

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi‘ nin 50. yılı açılış töreninde TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel‘ in konuşması; 

Sayın Bakan Yardımcım, Büyükşehir Belediye Başkanım; Büyükelçim,

Kongremizi Destekleyen Kurum ve Kuruluşların Değerli Başkan ve Yöneticileri;

Saygıdeğer Sektör Temsilcileri;

Sevgili Meslektaşlarım,

Hanımefendiler, Beyefendiler

Hepinizi TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla, sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum.

İlki 1969 yılında yapılan ve yarım asırdır ülkemizde yaşanan siyasal ve ekonomik badirelere rağmen aralıksız olarak düzenlenen kongrelerimizden 26. Uluslararası Türkiye Madencilik Kongresi ve Sergisine hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

1969 yılında çok mütevazı koşullarda başlayan kongremiz 2001 yılında uluslararası alana taşınmış, her kongrede yurt içinden ve yurt dışından değerli uzmanların, bilim insanlarının, sanayicilerin ve teknoloji üreticilerinin verdiği bilimsel ve teknik destekle dünya çapında bir kongre olmuştur. Ellinci yılında bu Kongremizi dünyanın çeşitli ülkelerinden geniş katılımla destekleyen uzmanların, bilim insanlarının, sanayicilerin ve teknoloji üreticilerinin Odamızla birlikte olması bize güç vermektedir. Başarılarımızı ileriye taşımaktadır

Bu başarı hikayesini yaratan ekibin ve geleneğin bir parçası olmanın gururunu ve onurunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Saygıdeğer Delegeler,

Değerli Konuklar;

Madencilik faaliyetleri ve maden üretimleri, bireysel ve toplumsal gereksinimlerin karşılanmasında temel öneme sahiptir. İnsanlığın ortak değerleri olan bu yer altı ve yer üstü kaynakları mutlaka ve mutlaka iyi planlanmalıdır. Bir gramının dahi kaybedilmeden; toplumun refahı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçları doğrultusunda üretilmelidir.

Her tür ekonomik faaliyette olduğu gibi madencilik faaliyetlerinde de amaç, insanın refah ve mutluluğudur.  Madencilik faaliyetlerinin planlama, arama, üretim ve pazarlama gibi her aşamasında insan onuruna ve emeğine saygı hareket noktası olmalıdır. Kamu yararı öncelikli olarak korunmalıdır.

Günümüzde mineral ihtiyacı sürekli olarak artarken kaynaklarda aynı oranda azalmaktadır. Bu nedenle maden endüstrisindeki gelişmeler de daha düşük tenörlü cevherlerin üretilmesine ve işletme kapasitelerinin artırılmasına evrilmektedir.

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için, başta, içerisinde bulunduğumuz coğrafya olmak üzere dünyanın her yerinde madencilik bilim ve tekniği esas alınmalıdır. Bunun en önemli unsuru da maden mühendisleridir.

Saygıdeğer Delegeler;

Değerli Misafirler;

Bizler bilimsel madencilik, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre sorunlarına dikkat çekerken madencilik endüstrisinde Endüstri 4.0, Sanal Gerçeklik ve Yapay Zeka yaşama geçirilmektedir. Bugün dünyanın pek çok maden işletmesinde aramadan pazarlamaya kadar otonom sistemler kurularak insansız maden işletmeleri inşa edilmektedir.

Endüstri 4.0 ile birlikte sanayi devriminin başka bir aşamasına geçilmiştir. Çağa ayak uydurmanın tek yolu mühendislik bilim ve tekniğine sıkı sıkıya sarılmaktır. Ancak yaşadığımız süreçte maden mühendisliği eğitiminden başlayarak iş yapma süreçlerinde paydaşlar üzerine düşeni yapmaları konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bir meslek örgütü olarak teknolojideki bu gelişmenin çalışma yaşamını da güvenceli hale getirmesini beklediğimizi belirtmek isteriz.

İster gelişmiş olsun ister gelişmemiş olsun bütün kıtalarda yapılan madencilik çalışmalarında işçi ölümleri halen devam ederken; işçi sağlığı ve güvenliği hususlarında yeteri önlemlerin alınmamış olmasına buradan dikkat çekmek istiyoruz. Başta ülkemiz, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Asya ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika`da bu sorun ile sık sık karşılaşmamız bizleri derinden yaralamaktadır.

Maden ocaklarında yaşanan ölümler yapılacak bilimsel çalışmalarla ve mühendislik önlemleriyle önlenebilecek olaylardır.  Maden mühendisliği bilim ve tekniği hem dünyada hem de ülkemizde ölümlerin sona erdirilmesi için gerekli gelişmeleri sağlamış durumdadır. Sorunun kökten çözümü için yapılması gereken, çalışma yaşamının tüm taraflarının sorumluluklarını yerine getirmesi ile sağlanabilir.

Tüm üretim çalışmaları gibi madenciliğin de doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle madencilik faaliyetleri yürütülürken göz ardı edilmemesi gereken en önemli noktalardan birisi de çevreye duyarlılık olmalıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi mümkün değildir. Ancak "ya çevre ya madencilik" dayatması da doğru değildir. Çünkü madencilik bilim ve tekniği çevre dostu teknoloji ve yöntemleri geliştirmiş durumdadır. Bu konuda yapılması gereken başta siyasal iktidarlar olmak üzere sektör bileşenlerinin yöre halkı ile barışık çevre politikalarının belirlenerek yaşama geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Saygıdeğer Delegeler,

Değerli Konuklar;

Tüm bu süreçler değerlendirildiğinde ülkemizde ve dünyada meslek örgütlerine önemli görevler düşmektedir. Çünkü meslek örgütleri tüm dünya coğrafyasında gerekli bilgi birikimine sahip en güçlü örgütlerdir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak düzenlediğimiz kongremiz ile bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışmaktayız.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak yeni hedeflerimizden biri de kongremiz kapsamında uluslararası alanda geliştirdiğimiz ilişkileri üst seviyeleri taşıyarak odamızı ve ülkemiz madenciliğini ilk etapta içerisinde bulunduğumuz Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında merkez haline getirmektir. Bu hedefin sonrasında da yapacağımız çalışmalarla odamızı dünya çapında bir meslek örgütüne dönüştürerek üyelerimizin dünya ölçeğinde mesleklerini yapabilmelerini sağlamak olacaktır.

Bu hedefe ulaşmak için muhtaç olduğumuz kudret Odamızın 65 yıllık bilgi birikiminde ve geleneğinde saklıdır.

Saygıdeğer Konuklar;

Sevgili Meslektaşlarım;

Kongremizin 50. Yılında bizlerle birlikte olan, bize desteklerini esirgemeyen, maden mühendisleri odalarına, uluslararası bilim komitelerine ve araştırma merkezlerine, ulusal ve uluslararası işveren kuruluşlarına ve işçi sendikalarına hepinizin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak; kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen yürütme kurulu başkan ve üyelerine, kongremize katkı koyan bilim insanlarına ve desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşları ile siz değerli yöneticilerine teşekkür eder saygılar sunarım.

Ayhan YÜKSEL
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı 

Okunma Sayısı: 256