TMMOB Maden Mühendisleri Odası

ÜNİVERSİTELERİN MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIKLARINA YAZILAN YAZI

 

Ankara, 10.02.2014

Sayı: 717 

 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler meslek alanlarımızın gelişimine yol açarken, mevzuatta yapılan bazı düzenlemeler meslek alanlarımızın daralmasına neden olmaktadır. Odamız, genel anlamda mühendislik alanlarının çok disiplinli bir alan olduğunu ortaya koyarak çalışmaların bir eşgüdüm içinde sürdürülmesini savunmakta ve meslekçi bir tutum içerisinde bulunmamaktadır. Ancak, diğer mühendislik disiplinlerinde de yaşanan işsizlik nedeniyle ortak alanlar çoğu zaman net olarak belirlenememekte ve yetki karmaşası yaşanmaktadır.

Bu sorunlu alanlardan ikisi, sondaj ve zemin etütleri alanlarıdır. Odamız, sondaj ve zemin etütleri çalışmalarının çok disiplinli bir alan olduğunu savunurken, söz konusu alanların maden mühendislerinin de çalışma alanı olduğunu ısrarla vurgulamaktadır.

Bu alanlarda meslektaşlarımızın çalışma koşullarını netleştirmek ve kuralları koymak amacıyla yönetmelik çıkarılmış ve yayımlanmıştır. Ancak, Jeoloji Mühendisleri Odası`nın itirazı ile sondaj ve zemin etütleri alanları tartışmalı hale gelmiştir. Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Odamız Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin maden mühendisliği hizmetlerinin tanımlandığı 5 inci maddesinde yer alan;

"8) Sondaj kuyusu inşa ve tatbik projesi hazırlanması,

9) Kaya mekaniği ve zemin (yer altı yapıları, baraj, metro, tünel, tasman etkileri, imara açılan alanlarda imar planına altlık  teşkil edecek çalışmalar, madencilik faaliyetleri ile ilgili her türlü çalışmalar) etüdü raporu hazırlanması kapsamındaki çalışmalar,"

hizmetlerinin maden mühendislerince yürütülemeyeceği belirtilerek açılan davada Danıştay 8. Dairesi tarafından davanın reddine karar verilmiş; temyiz süreci sonunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca "Bu durumda Maden mühendislerinin yapabileceği hizmetlerin düzenlendiği Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği‘nin dava konusu 5. Maddesinin a/8 ve a/9 alt bendindeki "...zemin (yer altı yapıları, baraj, metro, tünel, tasman etkileri, imara açılan alanlarda imar planına altlık teşkil edecek çalışmalar) etüdü raporu hazırlanması kapsamındaki çalışmalar" yönünden, yukarıda yer alan mevzuat ve yargı kararları, gözönünde bulundurulmak ve YÖK‘dan ilgili mühendislik dallarının aldıkları eğitim bağlamında faaliyet alanlarına ilişkin görüşlerinin de alınması suretiyle Dairesince bir karar verilmesi gerekmektedir" denilmek sureti ile ilgili madde hükümleri yönünden Danıştay 8. Dairesinin kararı bozulmuştur.

Yönetmelikte yer alan maden mühendisliği hizmetlerinden olan  "Sondaj kuyusu inşa ve tatbik projesi hazırlanması ile Kaya mekaniği ve zemin (yer altı yapıları, baraj, metro, tünel, tasman etkileri, imara açılan alanlarda imar planına altlık teşkil edecek çalışmalar, madencilik faaliyetleri ile ilgili her türlü çalışmalar) etüdü raporu hazırlanması kapsamındaki çalışmalar," konusunda Danıştay 8. Dairesi, YÖK ve Üniversiteler arası Kurul`dan görüş isteyerek tekrar karar verecektir.

Maden Mühendisliği Bölümlerimizin, ders müfredatlarını baz alarak gerekli girişimlerde bulunması  ve bu yöndeki gelişmeleri takip etmesi çalışma alanlarımızın korunmasına dayanak olacaktır. Bu konuda Odamızla irtibat halinde olunacağına ve desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Bu, aynı zamanda mesleğimiz ve meslektaşlarımız için yapılacak önemli bir görevdir. 

Göstereceğiniz hassasiyete teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Mehmet TORUN

Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 418