TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Bülten

Tümü

MADENCİLİK BÜLTENİ
MADENCİLİK BÜLTENİ

Yıl:  NİSAN-HAZİRAN/2010

Sayı:  093

İçerik:  <p align="justify">Merhaba...</p><p align="justify">Bölgemizin ve Ülkemizin gündemindeki sorunlar artarak devam etmektedir. Sektörümüzde yaşanan iş kazaları, İsrail&#8216; in sivil insanlara yaptığı saldırı, Anayasa değişikliği çalışmaları, son günlerde artan terör ve şiddet ve buna bağlı olarak yaşanan acı olaylar toplumun vicdanında derin yaralar açmakta, gelecek için iyimser olmamızı zorlaştırmaktadır.</p><p align="justify">Madencilik sektöründe yaşanan iş kazaları hepimizi derinden yaralamaktadır. Bu konuda yapılması gerekenleri defalarca kamuoyuyla paylaştık. Iş kazaları, tüm tarafların ortak çalışma ve kararlılığı ile çözümlenebilecek bir olgudur. Bu konuda yapılması gerekenler acilen hayata geçirilmesi yetki ve sorumluluk sahibi olanların öncelikli görevleridir. Yaşanan son kaza-dan sonra Cumhurbaşkanlığı Makamının Devlet Denetleme Kurulu&#8216;nu kazaların nedenlerini araştırmak üzere görevlendirme-si önemli bir gelişmedir. Ayrıca Odamız, iş kazalarının nedenleri ile alınması gereken önlemler konusunda süreli bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubunun hazırlayacağı rapor, sektör ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.</p><p align="justify">Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Haziran 2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna bağlı olarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu konu üzerinde üyelerimiz görüşlerini Odamıza iletmekte olup, toparlanan önerilerin çalışma gruplarınca değerlendirilmesi yapılmaktadır.</p><p align="justify">Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 15.06.201O tarihinde AKP Milletvekillerinin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı&#8216;na sunulmuştur. Birçok yasada değişiklik yapılmasını öngören teklifle Iş Kanunu&#8216;nun işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren hükümlerinde de değişiklikler yapılması gündeme getirilmiştir. &#8216;İş Güvenliği lle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile "Işyeri Sağlık Birimleri ve Işyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik&#8216;"in birçok maddesi Danıştay Onuncu Dairesinin kararı ile iptal edilmiştir. Iptal kararı çerçevesinde yeni bir yönetmelik hazırlamak yerine, Iş Kanunu&#8216;nu iptal edilen yönetmeliğin maddelerine uydurabilmek amacı ile yapılan çalışmalarda meslek odaları yok sayılmakta ve yasal hakları ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Iş kazalarının önlenebilmesi için meslek odalarının da sorumlu olduğunu belirten Çalışma Bakanı, sözünün arkasında durmamıştır. Sorumluluğun yetkiyle özdeş olması gerektiği gerçeğini göz ardı eden yetkililer, bundan sonra meydana gelebilecek olan iş kazalarından vicdanen ve hukuken sorumlu olacaklardır.</p><p align="justify">Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi ve üyelerimize daha iyi hizmet vermesi amacıyla Genel Kurulumuzda alınan karar gereği kurulan Diyarbakır Şubemizin Hk Genel Kurulu 20-21 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şubemizin sektörün ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için çalışacakları inancıyla görev alan meslek-taşlarımıza başarılar diliyoruz.</p><p align="justify">Üst birliğimiz TMMOB, 27- 30 Mayıs 2010 tarihleri arasında 41. olağan Genel Kurulunu dünya ve ülkemiz gündemini çerçevesinde değerlendirerek tamamlamış bulunmaktadır. Genel Kurulda dünya ve ülke sorunlarının meslektaşların sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği dolayısıyla birlikte ele alınması gerektiği Genel Kurul Delegeleri tarafından defalarca dile getirilmiştir. Bu tespitten hareketle güçlü bir TMMOB örgütlülüğüne her zamankinden daha da fazla mühendisler, mimarlar ve şehir plancılarının olduğu kadar emekçi halk kesimlerinin de ihtiyacı olduğunun altı çizilmiştir. Genel Kurul sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde tüm sorunlar ve çözüm önerileri detaylı olarak değerlendirilmiştir. Gündem-deki konuların başında Kürt sorunu, barınma, beslenme, eğitim, sağlık, iş kazaları, madencilik, enerji, çevre, tarım, ormancılık, yoksulluk ve işsizlik, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun TMMOB&#8216;nin örgütsel bütünlüğünü parçalamaya yönelik hazırladığı raporu oluşturmuştur.</p><p align="justify">Ülkemizin kronikleşmiş ve acilen çözüme kavuşturulması gereken Kürt sorununa AKP Hükümeti tarafından başlatılan "açılım politikalarının" bir çare olamayacağı ve ol-madığı görülmüştür. Terör ve şiddetin tekrar artarak sonu belli olmayan kanlı bir çatışma ortamına doğru sürüklediği gelişmeler endişelerimizi artırmaktadır. Kardeşliğin ve dostluğun en köklüsünü, acının ve yıkımın da en şiddetlisini bilen bu coğrafyanın insanları, bu sorunun silah ve kanla çözülemeyeceğini geçmişten gelen deneyimleriyle öğrenmiştir. Kaybedenin Anadolu&#8216;da yüzyıllardır birlikte yaşayan halkların olacağı bu kanlı senaryo, bugünümüzü ve geleceğimizi karartmaktadır. Ülkemiz; sorunlarını şiddetten arındırılmış barışçıl zeminlerde çözümlemelidir.</p><p align="justify">Yıllardır Israil zulmü ve ambargosu altında yaşayan Filistin halkı, insani yardım gemilerine Israil tarafından yapılan saldırı ile tekrar dünya gündemindeki yerini almıştır. Bu saldırı, Israil devlet terörünün uluslararası alana da sirayet ettiğinin yeni bir örneğidir. ABD desteğindeki militarist, gerici ve ırkçı Israil Devleti kitle katliamlarıyla, sivil in-sanların öldürülmesiyle ve işkencelerle tüm insani ve hukuki kuralları ve değerleri ayaklar altına almış, ABD ile birleştirdiği çıkarı için Ortadoğu&#8216;yu bir kan gölüne çevirmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Ortadoğu&#8216;da da halkların çıkarı, bir arada barış içerisinde yaşamaktan geçmektedir. Barış içinde bir arada yaşamı gerçekleştirmek için, ırkçı ve gerici anlayışların reddedilmesi gerektiği açıktır. Kalıcı barış, emperyalist ABD&#8216;nin bölgeden çıkartılması, militarist-ırkçı-gerici Israil Devletinin politikalarına dur diyerek, bölgede insanlıktan yana, barış ve demokrasiden yana anlayışların egemen hale getirilmesiyle başarılacaktır.</p><p align="justify">77 kanlı 7 Mayısından sonra egemen güçler tarafından yaratılan işçi ve emekçi karşıtı düşmanca davranışlarla, 2009 yılı 7 Mayısını Istanbul&#8216;lu emekçilere savaş ortamında yaşatanlar verilen mücadele karşısında gerileyerek başta Taksim meydanı olmak üzere ülkemizin 100&#8216;e yakın alanını açmak durumunda kalmıştır. Pek çok yerde milyonların katılımı ile 7 Mayıs birlik, dayanışma ve mücadele günü işçi sınıfının öncülüğünde coşkuyla kutlanmış, provokasyon beklentisi içerisindeki tüm güçlerin bu beklentileri de kursaklarında bırakılmıştır.</p><p align="justify">İlkini 1978 yılında düzenlediğimiz Kömür Kongrelerinin 17.si Zonguldak&#8216;ta gerçekleştirilmiştir. Kongrede iş kazaları ve sektörde yaşanan son gelişmeler değerlendirilmiştir. Kongreye katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz.</p><p align="justify">Odamızca üyelerimizin haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal haklarını kullanarak açtığı hukuk davalarının bazıları sonuçlanmıştır. Bazı davalarımız da devam etmektedir. Bu konular hassasiyetle takip edilmektedir.</p><p align="justify">Gündemle ilgili değişik konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve doğru bilgileri aktarmak amacıyla basında ve görsel medyada Oda görüşlerimiz aktarılmaktadır.</p><p align="justify">Meslek içi eğitim çalışmalarımız Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) üzerinden yürütülmektedir. Bu dönem eğitim çalışmalarımızın daha çok bölgelere yayılması düşünülmektedir. Ana Yönetmeliğimiz gereği yapılması gereken Danışma Kurulu toplantılarının ikincisi de bu dönemde yapılmıştır. Işyerlerinde üye toplantıları yapılarak üyelerimizin görüşleri alınmıştır. Bu toplantılara önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Ayrıca Yönetim Kurulu olarak, sektördeki Kamu Kuruluşları ziyaret edilerek işbirliği güçlendirilmeye çalışılmaktadır.</p><p align="justify">Tüm bu değerlendirmeler ışığında, tüm üyelerimizin Oda örgütlülüğüne sahip çıkması ve çalışmalara katkı koyması çok önemlidir. Hep birlikte mesleğimizi daha iyi ve onurlu bir şekilde yapabileceğimiz koşulları oluşturmak hepimizin ortak görevidir. Meslektaşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da meslek ahlakına ve etiğine uygun hareket edeceği ve meslek onurunu koruyacağı inancıyla tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.</p><p align="justify"><B>Sayg</B><B>ı</B><B>lar</B><B>ı</B><B>m</B><B>ı</B><B>zla</B></p><p align="justify"><B>YONETIM KURULU</B></p>

Dosyalar