TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Bülten

Tümü

MADENCİLİK BÜLTENİ
MADENCİLİK BÜLTENİ

Yıl:  EKİM-ARALIK/2010

Sayı:  095

İçerik:  <p align="justify">Merhaba...</p><p align="justify">Dünyada ve ülkemizde yaşanan yoğun gün­dem içinde yine sizlerle birlikteyiz. Bilindiği gibi, 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasanın bazı maddelerinin değişikliği ile ilgili olarak refe­randum yapılmıştır. Odamız; "kendi halkını potansiyel suçlu sayan 82 Anayasasının değiştirilmesini ve yerine bağımsız, laik, demok­ratik ve sosyal hukuk devletinin gerçekleşme­si için demokratik katılımla, çoğulcu, emekçi halkın çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlükler temelinde yeni bir Anayasa hazırlanmasının zorunluluğunu her ortamda dile getirmiştir. Ancak yapılan çalışma, hem yöntem ola­rak hem de içerik olarak doğru değildir. AKP kendi öncelikleri doğrultusunda kendi Ana­yasa değişikliğini topluma dayatmaktadır." diyerek görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştır. AKP, 12 Eylül darbesiyle hesaplaşma argü­manını öne çıkararak oy istemiştir. Nitekim, referandumda Anayasa değişikliğine veril­miş "evet" oyları da "hayır" oyları da esasen 12 Eylül&#8216;le hesaplaşma arzusu ve iradesiyle verilmiş oylardır. Referandumda "evet" di­yenler, hükümetin "12 Eylül&#8216;le hesaplaşma" söylemine inandıkları için "evet" demişler, hayır diyenler de, bu söylemin samimiyetine inanmadıkları için "hayır" demişlerdir. Fakat beklendiği gibi AKP Hükümeti, bu konuda samimi olmadığını göstermiştir. 12 Eylül 1980 darbe sürecinin insanlarımız ve toplum üzerinde yol açtığı tahribatın devletçe de ka­bulü ve özrü anlamına gelmek üzere, 12 eylül 1980 darbe mağdurlarının uğradıkları maddi ve manevi zararlarının devlet tarafından taz­mini yoluyla gidermeye yönelik yasa teklifine sıcak bakmamış, YÖK gibi 12 Eylül&#8216;ün ürünü bir kurumu kaldırmak bir yana korumuş ve kendi yandaş kurumuna dönüştürmüş, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması taleple­rini defalarca reddetmiş ve 12 Eylül paşala­rının yargı önüne çıkarılmasını istememiştir. Ancak, başından beri söylediğimiz gibi 12 Eylül Anayasası&#8216;nı değiştirmek bahanesiyle kendilerini rahatsız eden yargıyı yürütme­ye bağlayarak bu rahatsızlığın (!) ortadan kaldırılmasını sağlamışlardır. Anayasa Mahkemesi&#8216;ne seçilen iki üye, mahkeme&#8216;nin bundan sonra nasıl çalışacağı hakkında bir fikir vermektedir. Yine HSYK&#8216; nın 10 üyesi için yapılan seçimlerde, daha önce gazetelerde Adalet Bakanlığı&#8216;nın listesi olarak çıkan lis­tede yer alan 10 kişi seçilmiştir. Gelişmeler yargının vesayetinden çıkıyoruz görüntüsü altında, yargının siyasal iktidarın vesayetine sokulduğu izlenimini vermektedir. Yargının bağımsızlığının kaldırılması önemli sonuç­lar doğuracaktır. Siyasal iktidarın üzerinden yargı denetiminin kalkması, bireysel hak ve özgürlükleri güvencesiz bırakarak korku top­lumunun pekiştirilmesine, korkuların ve ses­sizliklerin büyümesine yol açacaktır. Yargıya güvenin kalmadığı durumda ise herkesin zarar göreceği bir gerçektir.</p><p align="justify">17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak / Karadon ocağında meydana gelen ve ikisi maden mühendisi toplam 30 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği maden kazasında 2 işçi­nin cenazelerine aradan geçen yaklaşık 7.5 aylık süreye rağmen hala ulaşılamamıştır. Bu konuda Odamızın çağrıları ve önerileri ne yazık ki dikkate alınmamıştır. Bu örnek bile ülkemizde insana ve madenciliğe verilen değerin somut bir göstergesidir. Yetkilileri ve sorumluları bir kez daha vicdani ve hukuki sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.</p><p align="justify">Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeli­ği, 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete&#8216;de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik çalışmalarının her aşamasına katılıp görüşlerimizi yazılı ve sözlü olarak de­falarca sunmamıza karşın yönetmelik, ma­dencilik sektörünün ve Odamızın görüşleri dikkate alınmayarak "ben yaptım oldu" mantığıyla çıkarılmıştır. Yönetmelikteki eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üst düzey yetkilileri ve MİGEM Genel Müdürlüğü yetkilileri ile top­lantılar yapılmıştır. Yönetmeliği değerlendir­mek üzere Odamızda üyelerimizle 2 kez üye toplantısı yapılmış ve toplantı sonuçları ko­misyonlarımızda değerlendirilmiştir. Şube ve temsilciliklerimizden, üniversitelerden görüş­ler alınarak yapılması gerekenler değerlendirilmiştir. Bu çalışmaların sonunda yönetme­likte aleyhimize olan maddelerle ilgili olarak yargı yoluna gidilmesi kararlaştırılmış ve bazı maddelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay&#8216;da dava açılmıştır.</p><p align="justify">Yine bu dönemde "İş Güvenliği Uzmanla­rının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik", 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete&#8216;de yayımlana­rak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik sonucu, üyelerimizin müktesep haklarının ellerinden alınarak mağduriyetlerine neden olan mad­delerle ilgili olarak Çalışma Bakanlığı yetkili­leriyle görüşülerek yapılması gerekenler değerlendirilmektedir. Bu konu, Yönetim Kuru­lumuz tarafından dikkatle takip edilmektedir. Sonuçları üyelerimizle paylaşılacaktır.</p><p align="justify">AKP Hükümeti, demokrasi havariliğini kim­selere bırakmazken uyguladığı şiddet politi­kalarını her geçen gün artırmaktadır. Farklı hiçbir sese tahammülü olmayan AKP, baskıcı politikalarını askeri darbe günlerini de arata­cak şekilde üniversitelere sivil polis karakolları kurdurmaya, ortaöğretim kurumlarında mü­dür yardımcılarını istihbarat toplamak üzere "irtibat görevlisi" olarak görevlendirmeye kadar vardırmıştır. Kişilerin en temel hakkı olan ifade özgürlüklerinin kısıtlanmasını, düşüncelerini açıklamasının engellenmesini, hak arama ve örgütlenme mücadelelerinin bastırılmasını kabul etmek mümkün değil­dir. Son olarak, taleplerini dile getirmek için Anayasa&#8216;nın 34. maddesinde belirtilen pro­testo haklarını kullanan öğrencilere uygula­nan şiddet akıllara durgunluk verecek boyut­lara ulaşmıştır. Son yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki; AKP&#8216;nin demokrasi ve insan hakları anlayışı üniversitelere türbanın sokul­masından ibarettir.</p><p align="justify">Dönem başında yaptığımız program çerçe­vesinde etkinliklerimiz devam etmektedir. Bu doğrultuda 7. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi,14-15 Ekim 2010 tarihle­rinde Afyonkarahisar&#8216; da düzenlenmiştir. Yine 6. Delme Patlatma Sempozyumu, 4-5 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara&#8216;da gerçekleştirilmiş­tir. Odamızın 42. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı, 6 Kasım 2010 tarihinde Ankara&#8216;da yapılmıştır. TMMOB 41. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı, 27 Kasım 2010 tarihinde yapılmıştır. Ülke gündemindeki gelişmelerin ve TMMOB çalışma programının değerlendi­rildiği toplantıya Odamızın Danışma Kurulu üyeleri katılmıştır.</p><p align="justify">Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultu­sunda üye ve üniversite ziyaretlerim ize devam edilmektedir. Bu çerçevede Kütahya, Burdur ve Isparta&#8216;daki üyelerimizle ve üniversiteler­deki öğrenci üyelerimizle toplantılar yapıl­mıştır. Bu ziyaretlere önümüzdeki günlerde de devam edilecektir. 15 üniversitemizin Öğrenci temsilcilerinin katıldığı Öğrenci Temsilcileri toplantısı 06 Kasım 2010 tarihinde Ankara&#8216;da yapılmıştır.</p><p align="justify">Yönetim Kurulumuz, Şili&#8216;de yaşanan maden kazası sonrasında sağ olarak kurtarılan 33 maden işçisine geçmiş olsun dileklerini ilet­mek üzere Şili Büyükelçiliğini ziyaret etmiştir.</p><p align="justify">Çalışma Grupları gündemli olarak planlanan çalışmalarına devam etmektedir. Buralarda üretilen bilgiler ve kararlar üyelerimizle pay­laşılacaktır. Değişik konularda söyleşiler dü­zenlenmekte ve uzman görüşleri üyelerimizle paylaşılmaktadır.</p><p align="justify">Dünya Madenciler Günü, bu yıl da ülkemizin pek çok yerinde Odamızın öncülüğünde kut­lanmıştır. Meslekte 40 ve 50 yılını dolduran üyelerimize çeşitli ödüllerin verildiği etkinlik­lere katkı koyan kurum ve kuruluşlarla bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize teşekkür ede­riz.</p><p align="justify">Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği&#8216;nin yürürlüğe girmesinin gecikmesi nedeniyle o tarihe kadar yapılamayan Teknik Nezaretçi Eğitimleri kısa zamanda yoğun bir program çerçevesinde düzenlenmiş olup, yeni yılda da devam edilecektir.</p><p align="justify">Yine bu dönemde Şubelerimizde ve İl Temsilci­liklerimizde Net-CAD eğitimleri yapılmış olup bu eğitimlere de yeni yılda devam edilecektir.</p><p align="justify">Önümüzdeki günlerde Odamızın 6 aylık eği­tim programı sayfamızda yayınlanacak olup, yapılması gereken eğitimler konusunda üye­lerimizin talepleri dikkate alınacaktır.</p><p align="justify">Ayrıca, Teknik Nezaretçi Belgesi olan ve 5 yılını dolduran meslektaşlarımız için bilgi ve belge yenileme eğitimlerine yönelik hazırlıklar sür­dürülmekte olup, en kısa zamanda yapılma­ya başlanılacaktır.</p><p align="justify">2011 yılı, ZONGULDAK BÜYÜK MADENCİ GRE­Vİ ve YÜRÜYÜŞÜ&#8216; nün 20. yılıdır. Bu amaçla Odamız "20.Yıl Anma ve Kutlama Etkinlikleri" adı altında 8 Ocak 2011 tarihinde Ankara&#8216;da bir etkinlik düzenleyecektir. Bu konudaki ça­lışmalar hızla devam etmektedir.</p><p align="justify">Değerli Üyemiz,</p><p align="justify">Odamız, sizlerin katkı ve desteğiyle daha iyi işler başarabilecektir. Üyelerimizin haklarının korunması ve sorunlarımızın çözülmesi bir­likte hareket etmemizle mümkündür. Bugü­ne kadar verdiğiniz desteğin devam edeceği inancıyla yeni yılınızı kutlar, tüm sevdikleri­nizle birlikte barış, kardeşlik, sağlık ve mutlu­luk dileriz.</p><p align="justify">Saygılarımızla.</p><p align="justify">YÖNETİM KURULU</p>

Dosyalar