TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Kitap

Tümü

TÜRKİYE 16. KÖMÜR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI
TÜRKİYE 16. KÖMÜR KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

Yayın Yeri:  ZONGULDAK

Yıl:  2008

Sayı:  143

İçerik:  <p>Sektöründe Özelleştirme ve Küreselleşme.............................................................. 15<br />Privatization and the Globalization of Coal Sector <br />Turhan Korkmaz, Hasan Uygurtürk ve Berk Yıldız </p><p>Türkiye Enerji Sektöründe Kömür Üretim ve Tüketiminin Önemi.................................. 27 <br />The Importance of Coal Production and Consumption in Turkey&#8216;s Energy Sector <br />Ahmet Mahmut Kılıç ve Özen Kılıç  </p><p>Türkiye Enerji Güvenliği ve Kömür Kullanımının Stratejik Açıdan Önemi................... 39<br />Turkey&#8216;s Energy Safety and Strategic Importance of Coal Usage <br />Ahmet Mahmut Kılıç ve Özen Kılıç  </p><p>GLİ Ömerler Yeraltı Ocağında Tam Mekanize Sistem İçin............................................. 53<br />Alternatif Taşıma Tasarımı Alternative Moving Design for Full Mechanized Longwall Equipment in GLI Ömerler Underground Mine <br />Recep Çelik ve Hürriyet Akdaş  </p><p>Kayaçların Delinebilirlik ve Aşındırıcılıklarının Belirlenmesi.............................. 65<br />Determination of Drillability and Abrasivity of Rocks <br />Olgay Yaralı    </p><p>Türkiye Taşkömürü Kurumu Galeri İlerlemelerinde Kollu Galeri Açma ................... 77<br />Makinalarının Kullanımının Araştırılması Investigation of the Use of Roadheaders in Advancement of Gallery at Turkish Hardcoal Enterprise <br />Olgay Yaralı   </p><p>TTK&#8216;da Kullanılan Akülü Ocak Lokomotifl erinde Mil Kırılması Sorunları .................... 93 <br />Axle Failure Problems in Battery Locomotives  Operated by TTK <br />Nihal Ekmekci, Bülent Ekmekci ve Nuri Ali Akçın </p><p>Bolt Profi le Spacing: How Wide Should Be? ............................................. 105<br />Saplama Profi l Açıklığı: Ne Kadar Geniş Olmalı? <br />Naj Aziz, Hossien Jalalifar and Alex Remennikov </p><p> </p><p>Analysis of Ground Subsidence due to Very Shallow Long Wall Mining - ............... 113<br />Case Study: Tabas Coal Mine Field Sığ Derinliklerde Uygulanan Uzun Ayak Madenciliği Sonucu Oluşan Tasmanların Analizi: Tabas Kömür Sahası Vaka Çalışması <br />Ehsan Khatibi and Kourosh Shahriar  </p><p>Madencilikten Kaynaklanan Yeryüzü Deformasyonlarının Uzay Radar ................121<br />İnterferometrisi-InSAR ile Belirlenmesi Determination Of Mining Induced Surface Deformations by Spaceborn Radar Interferometry-InSAR Technique <br />Hakan Akçın, Ş. Hakan Kutoğlu ve Tomonori Deguchi  </p><p>Türkiye Taşkömürü Kurumuna Yönelik Bir Coğrafi  Bilgi Sisteminin Tasarımı ........... 131<br />ve Örnek Uygulama (TTKMABİS) <br />Design of Geographic Information System for Zonguldak Hardcoal Enterprises and a Case Study (TTKMABIS) <br />Hakan Akçın, O. Bülent Harput ve A. Serkan Tüfekçi  </p><p>Computer Applications in Mining Ventilation ................................................................. 143 <br />Maden Havalandırmasında Bilgisayar Uygulamaları <br />D. Cioclea, C. Lupu and I. Toth  </p><p>The Evolution in Coal Mine Gas Extraction - A Response to Economic .................. 149<br />Environmental and Community Pressures Kömür Madeninde Gaz Üretiminin Gelişimi -  Ekonomik, Çevre ve Toplum Baskısına Bir Tepki <br />Dennis J. Black and Naj I. Aziz  </p><p>Improving UIS Gas Drainage in Underground Coal Mines ............................................ 157<br />Yeraltı Kömür Madenlerinde UIS Gaz Drenajının Geliştirilmesi <br />Dennis J. Black and Naj I. Aziz  </p><p>Development of Hydraulic Fracturing in High Stress Conditions in Australian ..... 171 <br />Underground Coal Mines Avustralya Yeraltı Kömür Ocaklarında Yüksek Gerilme Şartlarında Hidrolik Çatlatmanın Gelişimi <br />Dennis J. Black and Naj I. Aziz  </p><p>Bir Kömür Yıkama Tesisindeki Cihaz Performansının Zamana Bağlı Olarak ............ 185<br />İncelenmesi<br />Investigation Of Performance Of Washing Equipments In A Coal Washing Plant Depending On Time <br />Vedat Deniz, Ümit Horasan, Hasan Kurt ve Yakup Umucu </p><p>GLİ Ömerler Lavuarında Karşılaşılan Problemlerin Çözümüne Yönelik .................... 193<br />Otomasyon Uygulamaları Automation Practices for the Problems Faced in GLI Ömerler Coal Washing Plant <br />Ahmet Gitmez ve Nazım Güralp  </p><p>Modifiye LM Flotasyon Hücresinde Zonguldak Şlam Kömürünün ........................... 205<br />Zenginleştirilmesi Benefi ciation of Zonguldak Coal Slime in a Modifi ed LM Flotation Cell <br />Hasan Hacıfazlıoğlu ve İhsan Toroğlu  </p><p>Kömür Kökenli Sentetik Yakıtların Üretiminde Kömür ................................................... 213<br />Özelliklerinin Önemi <br />Importance of Coal Properties in Production of Coal-Derived Synthetic Fuels <br />Gülhan Özbayoğlu ve Nihat Ataman  </p><p>Linyit Yakıtlı Termik Santrallerde Kömür Hazırlama Sorunları ve ............................... 223 <br />Çözüm Önerileri <br />Coal Preparation Problems and Suggestions in Lignite Fueled Power Plants <br />Cumali Taştekin  </p><p>Tunçbilek Şlam Konsantresinden Hava Kanallı Briket Üretimi .................................... 231<br />Air Channeled Briquet Production from Tunçbilek Slime Concentrates <br />Zafer Gencer, Ayşe Erdem ve Mehmet Karadeniz</p><p>Dökücü Kepçeler ve Draglaynların Tarihsel Gelişimi ...................................................... 237<br />On Historical Evolution of Stripping Shovels and Draglines <br />Tuğba Doğan ve Bülent Erdem  </p><p>Seyitömer Linyitleri İşletmesi Makine Parkı .................................................................. 251 <br />Machine Park in Seyitömer Lignite Colliery <br />Leyla  Orman  </p><p>Bilgisayar Destekli Draglayn Yığın Kümesi Optimizasyonu ......................................... 259<br />Computer Aided Dragline Spoil Pile Optimization <br />Bülent Erdem ve Tuğba Doğan  </p><p>Afşin-Elbistan Linyit İşletmesinde Havada Asılı Toz,  Çöken Toz, ............................... 275<br />Gürültü ve Titreşim Ölçümleri ve Değerlendirilmesi <br />Measurement and Evaluation of Suspended Dust (PM10) Settled Particles, Noise and Vibration in Afşin-Elbistan Lignite Plant <br />Mesut Anıl, Mehmet Türkmenoğlu, Nil Yapıcı ve Sercan Arın </p><p>GLİ&#8216;nin Tavşanlı&#8216;ya ve Türkiye&#8216;ye Sosyo Ekonomik Katkılarının ................................... 289<br />Değerlendirilmesi <br />Evaluating the Socio-Economic Benefi ts of GLI to Tavsanli and Turkey <br />Paşa Kaya, Ömer Çatal, H. Hüseyin Karaay, Ahmet Gitmez ve Nazım Güralp  </p><p>Türkiye&#8216;de Taşkömürü Madenciliğinde Toplam Faktör Verimliğindeki .................... 303<br />Değişimin Analizi <br />Total Factor Productivity Changes in Turkish Hard Coal Mining <br />Hamit Aydın ve Pınar Yılmaz </p><p>Underground Coal Exploitation - Possibility to Provide Electrical ............................. 313 <br />Power in Republic of Macedonia <br />Yeraltı Kömür Üretimi - Makedonya Cumhuriyetinde Elektrik Üretimi Olanakları <br />Dusan Nikolovski  </p><p>The Language of Symbols, Coals and Zonguldak ............................................................ 319<br />Sembollerin, Kömürlerin ve Zonguldak&#8216;ın Dili <br />Haxhi Sauku  </p><p><B>Özel Sunumlar ....................................................................................... 325<br />Special Presentations</B>  </p><p>Türkiye&#8216;de Kömür Aramaları: Yeni Projeler, Yeni Rezervler, Projeksiyonlar .............. 327<br />Coal Exploration in Turkey: New Projects, New Reserves, Projections <br />İlker Şengüler  </p><p>Temiz Kömür Teknolojileri ...................................................................... 335<br />Clean Coal Technologies <br />Bekir Zühtü Uysal  </p><p>Zonguldak Bölgesi Enerji Profili ................................................................ 341<br />Energy Profi le of Zonguldak Region  <br />H. Caner Özdemir </p><p>Zonguldak Termik Santralleri ................................................................. 351<br />Thermal Power Plants in Zonguldak <br />Haluk Direskeneli </p><p> </p><p> </p>

ISBN:  978-9944-89-578-1

Dosyalar